Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гроші та кредит - файл 1.doc


Лекции - Гроші та кредит
скачать (6640.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6641kb.20.12.2011 13:04скачать

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Колодізєв О. М.

Яременко О.Р.

"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей напряму

підготовки 0501 "Економіка і підприємництво"

усіх форм навчання
Укладачі: Колодізєв О.М.

Яременко О.Р.
Відповідальний за випуск Колодізєв О.М.


Харків, ХДЕУ, 2004

УДК
ББК


Рецензент: доцент, к.е.н. кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна ^ Т. Л. Слюніна
Затверджено на засіданні кафедри банківської справи.

Протокол № 6 від 23.12.2003 р.


Колодізєв О. М.

Гроші та кредит. Конспект лекцій / О. М. Колодізєв, О. Р. Яременко – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 114 с. ( Укр. мов).

Висвітлено теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки; визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків. Розкриваються особливості використання кейнсіанських і монетаристських методів грошово-кредитного регулювання.

Розраховано для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" усіх форм навчання.

ВСТУП


Підвищення ролі грошей і кредиту в економіці України обумовлено розвитком ринкових відносин і поступовим переходом до повноцінної цивілізованої економіки. Неможливо уявити ефективну роботу економіста без ґрунтовних знань закономірностей і перспектив розвитку грошово-кредитної сфери економіки, вивчення законодавчих і нормативних документів, що регулюють її функціонування.

Зміна політичної ситуації в Україні, чітке усвідомлення нагальної потреби в проведенні економічних реформ, накопичення власного досві­ду та вивчення світової практики дали змогу кардинально змінити підходи до розвязання проблем грошово-кредитного регулювання. Поста­ла необхідність з урахуванням особливостей економічного роз­витку України систематизувати накопичений досвід, виявити основні тенденції та закономірності грошово-кредитного регулювання, чітко визначитися у виборі методів та інструментів і обґрунтувати теоретичні й практичні засади та перспективи формування й розвитку монетарної політики в Україні.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" функції розробки та реалізації грошово-кредитної політики покладено на Національний банк, який формує загальні засади, визначає методи та конкретні інструменти її реалізації, розробляє відповідні нормативні й інструктивні інструменти, а також здійснює контроль за виконанням цих інструкцій уповноваженими банками.

Курс "Гроші та кредит" є одним із базових у підготовці спеціалістів-фахівців у галузі економіки, бухгалтерського обліку, банківської справи.

Вивчення навчального курсу є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів.

Поняття, що аналізуються в даному конспекті лекцій, є фундаменталь­ними й розглядаються в умовах переходу до ринку, в умовах транс­формації економіки України, коли за допомогою грошей, фінансів та інших вартісних важелів стає можливо цілеспрямовано здійснювати структуру суспільного виробництва, підвищувати його ефективність.

Викладений у конспекті лекцій матеріал згруповано у логічні за змістом модулі, що допомагає студентам узагальнити знання.
^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ


  1. Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит"


Наявність в економіці України характерних проявів ринкових відносин свідчить про глибокі економічні перетворення, спрямовані на побудову якісно нового механізму управління економікою. Перехід до ринкових відносин висуває перед економікою країни найгостріші проблеми, що потребують обґрунтованих рішень, реалізація яких неможлива без становлення ролі товарно-грошових відносин на адекватному рівні.

Формування ринкових відносин викликає необхідність перетворень існуючої організаційно-господарської структури згідно з принципами функціонування ринкових відносин. У сучасній ринковій економіці зявляються тенденції нових економічних відносин. Вони характеризують більш високий рівень розвитку виробничих сил, які спричиняють появу складних механізмів взаємозвязку між фінансовими, кредитними та грошовими відносинами.

Враховуючи особливості економіки сучасного періоду, можна чітко визначити напрямки подальших перетворень у фінансовій сфері. Це насамперед, – створення гнучкої системи оподаткування, забезпечення економічної незалежності підприємств та стабілізації їх фінансового стану, розвиток сучасних форм регулювання фінансового ринку.

Нові підходи та напрямки в організації фінансових відносин викликають необхідність комплексних заходів щодо підготовки фахівців фінансових органів і підприємств, кардинальної зміни та коректування наукових програм економічних вузів.

Вивчення курсу "Гроші та кредит" становить значний теоретичний та практичний інтерес. Він органічно пов’язаний з курсами "Економічна теорія", "Історія економічних вчень" та іншими і є основою для вивчення таких курсів, як "Фінанси підприємств", "Фінансовий менеджмент", "Маркетинг", "Грошово-кредитні системи", "Організація та планування кредиту".

Метою і завданням цього курсу є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики використання грошей, інших фінансово-кредитних інструментів у процесі розподілу і споживання, а також їх впливу на процес відтворення в умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в сучасних умовах.

Предметом вивчення курсу є гроші, їх сутність, функції у ринковій економіці, грошовий обіг і грошові системи, сутність і роль кредиту, кредитна система, грошові і фінансово-кредитні відносини, повязані з формуванням та використанням фондів грошових коштів, а також валютні відносини.

Вивчення теорії грошей і кредиту суспільства є базою до виявлення та пізнання закономірностей становлення грошової та кредитної системи України в умовах становлення ринкових відносин та виходу економіки із стану кризи. Знання сутності і функцій грошей, законів грошового обігу дозволить студентам уявити їх роль у розвитку суспільства, оцінити наслідки недооцінки ролі товарно-грошових відносин та кредиту в суспільстві.

Складний комплекс грошових відносин потребує не тільки їх конкретного поєднання, але й постійного регулювання. Послаблення впливу фінансово-кредитного механізму на економіку викликане багатьма причинами:

втратою справжнього призначення кредиту;

нестійкістю фінансів підприємств;

зменшенням ролі бюджетів у фінансовому плануванні;

відсутністю кордонів між бюджетними та кредитними ресурса­ми.

Усе це свідчить про необхідність своєчасного втручання держави в забезпечення єдиного фінансово-кредитного меха­нізму, який гарантує постійну стійкість системи.

У країнах з розвинутою ринковою економікою фінанси є головним економічним інструментом втручання в процеси розширеного відтворен­ня, розподілу, перерозподілу валового внутрішнього продукту. Вони є специфічною формою руху виробничих відносин, підсистемою еконо­міч­ного базису з певною регулюючою основою.

Виконання завдань, що стоять перед даним курсом, потребує під­готовки системи методичних матеріалів, які орієн­товані на їх досягнення з використанням наукового методу навчання в поєднанні із самостійною роботою студентів з поглиблення теоретичних та практичних навичок.


  1. ^ Необхідність грошей


Курс "Гроші та кредит" повязаний із вивченням інших економіч­них курсів, таких, як "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Бухгалтерський облік", "Еко­номіка підприємств". Знання цих курсів та сформовані у про­цесі їх вивченні навички дають студентові змогу оволодіти знаннями теорії грошей, специфіки функціонування елементів грошово-кредитної системи України, теоретичних положень сутності фінансових відносин та їх функціонування в умовах ринку, сформувати вміння і навички прак­тичних розрахунків, які необхідні в роботі економіста, тобто сприяють формуванню уявлення про:

1) сутність економічних категорій "гроші", "кредит", "фінан­си", "при­бу­ток", "собівартість", "ціна";

2) специфіку вияву суті грошей у різних економічних системах;

3) специфічний характер вартості грошей;

4) функції грошей та їх еволюцію;

5) теорії грошей та їх основні постулати;

6) поняття грошового обігу як процесу руху грошей;

7) закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідок порушення вимог;

8) суть грошового ринку, його економічну структуру;

9) елементи грошової системи та основні теми;

10) державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи;

11) інфляцію: її суть, форми вияву, причини та наслідки;

12) грошові реформи: їх поняття, цілі та види;

13) суть кредиту, форми та види кредиту;

14) становлення та розвиток банківської системи України;

15) валютний ринок: його суть та основи функціонування;

16) валютні ринки, поняття й види;

17) валютний курс, порядок встановлення й методологію обчис­лення валютного курсу національної грошової одиниці України;

18) сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підпри­ємств, принципи їх розрахунків;

19) форми кредитів, які використовуються в господарсь­кій діяль­ності підприємств.

Засвоєння курсу "Гроші та кредит" має забезпечити фор­муван­ня у майбутнього фахівця таких фундаментальних уміння і навичок:

аналізувати та оцінювати сучасний стан грошової систе­ми суспіль­ства;

аналізувати сучасний стан безготівкового та готівково-грошового обігу;

формулювати умови та розробити методи проведен­ня грошової реформи;

аналізувати причину бюджетного дефіциту та можливі джерела його покриття;

формування фінансового плану підприємства та про­ведення аналі­зу його виконання;

складання необхідної документації для одержання креди­ту;

проведення аналізу платоспроможності та кредито­спроможності підприємства на основі розрахунку відповідних показників.

Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства, яке відіграє найважливішу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди при­вертали до себе пильну увагу вчених. Уже в працях Платона й Аристо­теля є цікаві висловлення про гроші. Згадується про них у літописах періо­ду Київської Русі. Однак систематичне дослідження гро­шей і фор­му­вання наукових теорій про них почалися з розвитком капі­та­лізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування еконо­мічної категорії як науки.

Класична політекономія Заходу, по суті, виросла з дослідження функціональних проблем грошей, що були поставлені в працях А. Сміта і Д. Рікардо. Наукові розробки цих учених стали також джерелом теорії грошей К. Маркса, що посідає важливе місце в марксистській економічній науці. Багато уваги проблемам грошей приділяється в працях відомих економістів Заходу ХІХ – ХХ ст. – Дж. С. Милля, У. Джевансона, Л. Валь­раса, А. Маршалла, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, Д. Патінкіна, М. Фрід­мена та ін.

Існує дві концепції походження грошей: раціоналістична (Аристо­тель, Самуельсон) і еволюційна (Сміт, Рікардо, Маркс).

^ Раціоналістична концепція пояснює походження грошей угодами між людьми, які переконалися в тому, що для переміщення вартості у міновому обігу необхідні спеціальні інструменти.

Уперше цю концепцію висунув Аристотель. У роботі "Никомахова етика", він пише: "Усе, що бере участь в обміні, повинне бути якимось чином порівняне. Для здійснення обміну повинна існувати якась одиниця (виміру), причому заснована на умовності".

У наступні історичні епохи раціоналістична концепція походження грошей законодавчо була закріплена в нормах античного й середньовічного права. Карбування здійснювалося на честь приходу до влади коронованої особи римським правом, а вартість грошей диктував імператор. Ідея про гроші, як витвір домовленості, переважала аж до кінця XVIII ст., коли вагомі досягнення археологічної науки розвінчали її постулати. Водночас субєктивно-психологічний підхід до тлумачення походження грошей з позицій раціоналістичної концепції має місце у деяких працях і сучасних економістів. Зокрема, у підручнику П. Самуельсона "Економіка" стверджується, що гроші є штучною соціальною умовністю. Дж. Гелбрейт гроші розглядає як наслідок угоди між людьми про закріплення грошової функції за коштовними металами.

^ Еволюційна концепція стверджує, що гроші зявилися незалежно від волі людей у результаті тривалого розвитку обміну, коли з величез­ного товарного світу виділився особливий товар, що виконував роль грошей.

З розвитком форми грошей змінювалися механізм визначення носіїв грошових функцій і роль держави в цьому механізмі.

Існують наступні форми вартості:

^ 1. Проста, або випадкова, форма вартості відповідала ранній стадії обміну між громадами, коли товар мав випадковий характер: один товар виражав свою вартість в іншому, конфронтуючому товарі:

Т1Т2; Т2Т3; Тх Ту

Наприклад, власник шкір овець хотів поміняти на них зерно, але влас­нику зерна потрібна була сокира. Тобто потреби їх не збігалися, і вони обидва ні з чим поверталися з базару. Обмін відбувається в тому випад­ку, коли потреби збігаються.

Т1 – перебуває у активній відносній формі вартості, є носієм споживної вартості і виражає свою вартість у товарі Т2. Т2  перебуває у пасивній еквівалентній формі вартості, головне завдання якої – відобразити вартість товару Т1.

Еквівалентна форма вартості має особливості:

споживча вартість товару – еквівалентна в обміні стає матеріалом виразу вартості обмінюваної на нього іншої споживної вартості;

конкретна праця, затрачена на виготовлення товару-еквівалента, виступає формою вияву абстрактної праці;

приватна праця, що втілена у товарі-еквіваленті, виступає формою виразу її протилежності – суспільної праці.

^ 2. Повна, або розгорнута, форма вартості повязана з розвитком обміну, викликаного першим великим суспільним поділом суспільної праці  виділенням скотарських і землеробських племен. У звязку з цим в обмін включаються численні предмети суспільної праці, а кожен товар, що має відносну форму вартості, протистоїть безлічі товарів-еквіва­лентів. Серед них виділяється один товар, який можна обміняти на будь-який інший товар.

Наприклад, продуктом Т1 є сіль. Якщо вона виявиться в місці обміну, то власник овечих шкір відразу обміняє її на сіль, за яку потім виміняє необхідне йому зерно пря­мо чи опосередковано: спочатку  сокиру, а за неї зерно.

^ 3. Загальна форма вартості. Подальший розвиток товарного виробництва й обміну приводить до виділення з товарного світу окремих товарів, що відіграють на місцевих ринках роль головних предметів обміну.

Особливість цієї форми вартості полягає в тому, що роль загаль­ного еквівалента не закріпилася ще ні за жодним товаром і в різний час її по черзі виконували різні товари.

Один товар, який систематично обмінюється на інший, стає загальним еквівалентом. До нього прирів­нюються інші товари.
^ 4. Грошова форма вартості характеризується виділенням у резуль­таті подальшого обміну одного товару як загального еквівалента.
Товар Т1 у загальній формі набув властивостей, харак­терних для грошової одиниці.

З появою грошей завершився процес розвитку форм вартості. Гроші надали можливість вимірювати вартість усіх інших товарів, а продукти приватної праці виробників через них дістали суспільне визначення. Товарний світ поділився на товари, що перебувають у відносній формі вартості, і гроші як загальний еквівалент. При цьому золото як грошовий матеріал завжди перебувало у еквівалентній формі вартості, затрачена на його видобування конкретна праця була безпосереднім втіленням абстрактної загальнолюдської праці, а затрачена на його виробництво приватна праця – безпосереднім втіленням суспільної праці.

Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, внаслідок якої закінчилася епоха повноцінних грошей і розпочалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповноцінні гроші повністю взяли на себе й успішно виконують такі функції: засіб платежу; засіб обігу; міри вартості.

Отже, гроші, що виникли в результаті розвязання суперечностей товару, є не технічним засобом обігу, а відображенням глибоких суспіль­них відносин.

  1.   1   2   3   4   5   6   7   Скачать файл (6640.5 kb.)

   Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации