Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Баранник Л.Б. Соціальне страхування: навчально-методичний посібник - файл 1.doc


Баранник Л.Б. Соціальне страхування: навчально-методичний посібник
скачать (836 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc836kb.20.12.2011 13:31скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6
Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Соціальне страхування

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань - 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Дніпропетровськ – 2009

Індекс ББК 65.272

Б29
Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань - 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2009 р. – 105 с.
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу “Соціальне страхування” містить в собі вступ, тематичний план, програму дисципліни, завдання та методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи.

Завдання та методичні вказівки до практичних занять включають перелік тем, мету, обладнання, перелік завдань, літературу.

Завдання та методичні рекомендації з індивідуальної роботи складені у відповідності до програми курсу.

Методичні рекомендації до семінарських занять містять перелік тем, мету, план та методику проведення занять, бібліографічний список.

В завданнях та методичних вказівках до самостійної роботи наведені теми і питання, що виносяться до самостійної роботи, методичні вказівки по їх вивченню, питання для самоконтролю та рекомендовану літературу.


Автори-укладачі: 

Л.Б. Баранник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
Н.М. Ткаченко – викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академіїРецензенти:

Л.М. Котлова - к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
Т.Н. Корнієнко - к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії^ Відповідальний за випуск:

П.І. Коренюк – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів


Розглянуто та схвалено

Вченою радою факультету

Протокол №___ від_______

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів Протокол № _ від ________


зміст
стор.
Вступ…………………………………………………...............................

4

1.

Програма навчальної дисципліни ……………………………….……...

5

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам .……………………….….

14

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи...………………..……

26

4.

Методичні рекомендації до семінарських занять.………….……….…

53

5.

Методичні рекомендації до практичних занять ……………………….

87

6.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……..

92

7.

Підсумковий контроль …………………………………………………

94

8.

Список рекомендованої літератури …………………………………...

97


ВСТУП
Дисципліна “Соціальне страхування” відноситься до циклу професійно орієнтованих дисциплін. Вона вивчає теоретичні основи діяльності суб’єктів системи соціального страхування, а також функції, особливості організації та здійснення окремих видів соціального страхування в Україні.

^ Мета дисципліни – формування системи базових знань з питань соціального забезпечення громадян через механізм соціального страхування. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання фінансових інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати соціальну політику, що проводиться в країні.

Посібник включає програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи по вивченню дисципліни, завдання та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, засоби діагностики знань (питання для самоконтролю, тести, ситуаційні завдання, екзаменаційні питання), список рекомендованої літератури.

Для вивчення дисципліни необхідно засвоєння дисциплін “Політична економія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Міжнародна економіка”. У свою чергу дисципліна “Соціальне страхування” є основою для вивчення таких дисциплін, як “Соціальний захист громадян”, “Системи соціального страхування зарубіжних країн”, “Пенсійна система України” та деяких інших.

Вивчення дисципліни “Соціальне страхування” передбачає проведення лекційних занять, семінарських та практичних занять, консультації, самостійну та індивідуальну роботу і складання іспиту.

Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів.

^ 1. Програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни – формування системи базових знань з питань соціального забезпечення громадян через механізм соціального страхування. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання фінансових інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати соціальну політику, що проводиться в країні.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти певними компетенціями, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Інструментальні:

  • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, статистичних щорічників, наукових статей, Інтернет тощо), ефективно організовувати свій робочий час.

Міжособистісні:

  • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційні здібності як інструмент розвитку у фахівців навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та групових рівнях.

Системні:

  • здатність застосовувати знання з теорії організаційної культури у професійній діяльності в сучасних організаціях як відкритих соціокультурних системах.

Спеціальні:

  • розуміння процесів, що відбуваються у системі соціального страхування в умовах ринкової економіки;

  • знання закономірностей та особливостей соціальної політики держави; функцій та ролі фондів соціального страхування в системі державного соціального забезпечення;

  • знання основних елементів соціального страхування;

  • вміння розраховувати на основі даних офіційної статистики такі показники, як коефіцієнт заміщення, розмір внесків на соціальне страхування, розмір соціальних виплат, коефіцієнт страхового стажу, коефіцієнт заробітної плати, вплив рівня інфляції на розмір соціальних виплат.


^ Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання


Характеристика

навчальної дисципліни

^ Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Нормативна

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки
Залікових кредитів (кредитів ECTS):

_5_


Загальна кількість годин: 180 годин


Модулів: _2_

Вид підсумкового контролю іспит


0305 Економіка та підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит


бакалавр

Викладається на _ІV_курсі___

Семестр:__8____
Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 40 год

за видами занять:

  • лекції (теоретична підготовка): 20 год

  • семінарські заняття (практичні заняття): 20 год

Самостійна робота: 98 год

Індивідуальна робота: 39 год


Форми контролю:

Семестр 8_:

поточний контроль: - на семінарських та практичних заняттях

модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в змістовий модуль

підсумковий контроль: - іспит^ 1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

«Соціальне страхування»Назва модуля, змістового модуля, теми

^ Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування соціального страхування

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування системи соціального страхування в Україні

Тема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхування

Тема 2. Державне регулювання соціального страхування

Тема 3. Напрямки удосконалення соціального страхування в Україні

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування окремих видів соціального страхування

Тема 4. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання

Тема 5. Страхування з тимчасової втрати працездатності

Тема 6. Страхування на випадок безробіття

Тема 7. Медичне страхування

Тема 8. Пенсійне страхування

Тема 9. Недержавне соціальне страхування

Тема 10. Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит^ 1.2. Зміст навчальної дисципліни
Вступ

Предмет і завдання курсу. Місце та роль курсу «Соціальне страхування» в загальноекономічній підготовці бакалаврів з економіки.

Міжгалузевий характер курсу «Соціальне страхування», його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними дисциплінами.

Склад і структура викладання курсу.
Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування соціального страхування
  1   2   3   4   5   6Скачать файл (836 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации