Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке - файл Охорона праці.doc


Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке
скачать (1563.6 kb.)

Доступные файлы (25):

автоматика.dwg
Генплан.dwg
котельня 1.dwg
котельня 2.dwg
підвал, 5й.dwg
плани гуртожитка №1.dwg
плани гуртожитка №2.dwg
Автоматика.doc35kb.17.02.2009 02:10скачать
Вентиляція та опалення.doc31kb.20.02.2009 22:54скачать
Газопостачання.doc151kb.20.02.2009 22:57скачать
Експлуатація нагріваючого модуля.doc56kb.20.02.2009 23:13скачать
Електро постачання.doc45kb.17.02.2009 02:17скачать
енергоресурсозбереження.doc24kb.20.02.2009 23:11скачать
зміст графічної частини.doc29kb.14.02.2009 01:24скачать
Інструкція з Т.Б. оператор.doc71kb.20.02.2009 23:01скачать
Опис проектованих робіт.doc36kb.20.02.2009 22:50скачать
Охорона навколишнього середовища.doc37kb.17.02.2009 02:14скачать
Охорона праці.doc87kb.16.02.2009 02:15скачать
Підстави для розробки проекту.doc27kb.20.02.2009 22:59скачать
Пуск газу в котельню.doc37kb.20.02.2009 23:04скачать
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc28kb.05.10.2009 15:19скачать
Теплотехнічна частина.doc35kb.20.02.2009 22:52скачать
теплотехнічний розрахунок.doc1342kb.05.10.2009 15:24скачать
Технологічна карта середній тиск.doc64kb.05.10.2009 15:26скачать
Техкарт.dwg

Охорона праці.doc

5. Охорона праці
Робочим проектом «Проектування опалювального пункту для гуртожитків НБТ ВДАУ» передбачасться комплекс заходів, що забезпечують умови праці відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів.

Організація робіт по охороні праці на підприємстві повинна виконуватись відповідно нормативних актів з охорони праці, включених в "Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці "(Реєстр ДНАОП)", друга редакція (за станом на 01.01.06 р).

Робочим проектом передбачено комплекс заходів по забезпеченню захисту працюючих від виробничого травматизму та професійних захворювань відповідно до нормативних та директивних документів.

Використані в проекті та рекомендовані замовнику нормативні документи, для застосування їх при будівництві та експлуатації об'єкту, в вигляді переліку, наведені нижче:

ДБНА. 2.2-3-2004"Склад,порядокрозроблення,погодженнята затвердження проектної документації для будівництва ".

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение"

СНиП П-12-77 "Защита от шума". ,

СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений".

СНиП 2.03.13-88 "Полы".

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

ДБН.В. 2,5-20-2001 "Газопостачання" .

СНиП П-89-80 "Генеральные планы промьшленных предприятий".

СНиП 2.09.02-85* (1991р.) "Производственные здание".

СНиП 2.09. 03-85 "Сооружения промышленных предприятий".

СНиП 2,09. 04-87 "Административные и бытовьіе здания" .

ДБН.А.З.1-5-96 "Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва".

ДБН.А. 1.4-0,02-97 «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих

випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.

СНиП Ш-4-80*(1989р.) "Техника безопасности в строительстве" .

(^ ДНАОП 0.07-1.01-80)

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты

зданий и сооружений".

ПУЭ. "Правила устройства электроустановок".

ДНАОП 1.1.10-1.01.97 "Правила безпечної експлуатації електроустановок"

ДНАОП 0.00-1.21.98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

НАПБ А.01.001-04 "Правила пожежної безпеки в Україні".

ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1 .018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность

статического злектричества.Общие требования."

ГОСТ 12.1. 019-79* "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".

ГОСТ 12.1.030-81* "ССБТ. Электробезопасность. Защитное

заземление, зануление".

ГОСТ 12.1.038-82* "ССБТ. Злектробезопасность. Предельно-допустимые значення напряжений прикосновения и токов".

ГОСТ 12. 1. 041-83* "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих

пылей. Общие требования."

ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности".

ГОСТ 12.2.007.6-93 "ССБТ. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки (ДСТУ 2817-94)".

ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальньїе и знакибезопасности.

НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води".

НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці".

НПАОП 0.00-4.29-97 "Типове положення про кабінет охорони праці".

НПАОП 0.00-5.10-96 "Типова інструкція для операторів (машиністів

парових та водогрійних котлів)".

НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації введення газонебезпечних робіт".

НПАОП 0.00-5.13-94 "Інструкція про порядок зупинки, експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці."

ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві".

ДНАОП 0.03-3.19-88 "Гранично-допустимі рівні /ГДР/забруднення 4618-88".

ДНАОП 0.03-3.20-93 "Орієнтовано безпечні рівні впливу /ОБРВ/шкідливих речовин у повітрі робочої зони № 5203-90".

ДНАОП 0.05-8.04-92 "Порядок проведення атестації робочихмісць за умовами праці".

ДНПАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання України".

Крім вказаних документів, при потребі необхідно користуватися галузевими нормативними актамиНАОП див. "Державний реєстр").

Проектом передбачаються заходи, що забезпечують охорону праці працюючих на території підприємства. Підходи та під'їзди до будівель, споруд передбачені з твердим покриттям, що зменшує виникнення пилу на території від транспорту і покращує санітарний стан території в цілому. Інженерні мережі газопостачання по території виконані підземно.

Для забезпечення виконання технологічних процесів та найбільш сприятливих умов праці проектом передбачено:

- застосування для виконання техпроцесів, прогресивноїго обладнання з покращеними санітарно-гігієнічними характеристиками;

- створення на робочих місцях нормативної освітленості;

- кольорове оздоблення приміщень з урахуванням психофізіологічних вимог до цих приміщень.

На підприємстві повинні бути затверджені інструкції по експлуатації ремонту обладнання та з охорони праці з урахуванням специфічних особливостей технології, технічні умови на експлуатацію обладнання.

Основні документи, якими повинен керуватись персонал:

- виконавча робоча документація

- інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для кожного виробництва;

- посадові інструкці;

- затверджений графік планово-попероджувальних ромовонтів обладнання;

- журнали періодичних оглядів і ремонтів обладнання, будівель, споруд;

- технічна експлуатаційна документація на обладнання. В процесі експлуатації обладнання не допускається:

- перевантаження понад паспортні та проектні величини;

- порушення термінів планово-попереджувального (поточного та капітального) ремонту;

- порушення обслуговуючим персоналом правил технічної експлуатації, охорони праці та пожежної безпеки;

- порушення технологічних регламентів;

- виконання вогневих та інших небезпечних робіт без зупинки обладнання або приведення його в безпечний стан,

Робочі місця підлягають облаштуванню технологічною оснасткою, що забезпечує застосування раціональних методів праці, прегресивним інструментом. Організація робочого місця забезпечує:

- утримання і розміщення інструменту, пристосувань та документації;

- зручність для прибирання і піддержання в чистоті робочого місця;

- сприятливі умови для виконання технологічного процесу.

При експлуатації машин і обладнання обслуговуючий персонал повинен керуватися паспортами на модулі "МН-120"Бернард" та правилами безпеки які викладєні в інструкціях по догляду і експлуатації устаткування.

Працівник зобов'язаний: знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і правила поводження з устаткуванням та іншими засобами колективного та індивідуального захисту.

Передбачена проектом вентиляція в опалювальному пункті припливно-витяжна з природним збудженням, трьохкратний повітрообмін забезпечує необхідні параметри обміну повітря, а також забезпечує приплив повітря на горіння газу в модулях.

Передбачені проектом архітектурно-будівельні рішення забезпечують виконання заходів з охорони праці таких як : безпечну експлуатацію будівлі в режимі, передбаченому проектом за рахунок використання конструкцій, матеріалів та виробів, що відповідають вимогам вогнетривкості;

- використання планувальних рішень, що забезпечують гасіння шумів з сусідніх приміщень;

- передбачення можливості відкривання вікон в приміщенн і для аєрації;

- застосування електричного освітлення та природного за рахунок віконних пройомів відповідно до діючих норм;

- виконання планувальних рішень, що забєзпєчують виконання всіх робіт всередині приміщення;

- комфортне використання приміщення при мінусовій зовнішній температурі повітря, за рахунок огороджуючих конструкцій стін та перекрить; визначення ступеню вогнестійкості будівлі.

В процесі експлуатації будівлі не допускається:

- виконання реконструкції будівель та мереж без виготовлення проектно-кошторисної документації;

- порушення термінів виконання поточних та капітальних рємонтів будівлі;

-зміна планувальних рішень в будівлях без погодження таких змін з проектною організацією;

- пробивка отворів в стінах, перекриттях та навіска на стіни обладння без погодження з проектною організацією.

Для успішної експлуатації будівлі власником повинна бути організована служба нагляду за будівлею, спорудами за мережами з обов'язковим призначенням відповідальних осіб за їх технічний стан. Відповідальність за виконання вимог з охорони праці при експлуатації Опалювального пункту покладається на керівника експлуатуючої організації .

Заходи, що забезпечують охорону праці на установках і спорудах санітарно-технічних систем включають:

  • автоматичне відключення систем при аварійних ситуаціях;

  • передбачення необхідної кількості запірної арматури, що забезпечує відключення аварійної дільниці;

-прокладку трубопроводів в місцях, доступних для профілактичного огляду та виконання ремонтних робіт.

Відповідальність за виконання та дотримання вимог з охорони праці при експлуатації обладнання, а також пристосувань індивідуального захисту покладається;

- за технічний стан - на організацію, на балансі якої вони знаходяться;

- за якість і своєчасне проведення навчання та інструктажу по охороні праці - на організацію; в штат і якої знаходяться працюючі.

Відповідальність за виконання вимог охорони праці при виконанні будівельно-монтажних робіт по прокладці трубопроводів покладається на будівельну організацію, що виконує ці роботи.

Для виконаная заходів безпечної роботи підприємства по забезпеченню енергоресурсами та теплопостачання проектом передбачено забезпечення його теплом від запроектованого опалювального пункту з підземною прокладкою трубопроводів до споживачів, виконаних відповідно до існуючих норм проектування, що забезпечує їх довголітню і безпечну експлуатацію.

В процесі експлуатації опалювального пункту не допускаються:

- порушення регламенту та робочих характеристик котлів;

- порушення обслуговуючим персоналом правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки,

- виконання вогневих та інших небезпечних робіт без зупинки модулів;

- працювати з несправним обладнанням, запірною арматурою, вимірювальними і контрольними приладами та автоматикою.

Заходами по електротехнічним рішенням в проекті передбачається
Скачать файл (1563.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации