Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд - файл 193_.2.2-4-2003..doc


ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
скачать (38 kb.)

Доступные файлы (1):

193_.2.2-4-2003..doc175kb.05.04.2010 11:33скачать

содержание

193_.2.2-4-2003..doc

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
Проектування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

ЗА БУДІВНИЦТВОМ БУДИНКІВ І СПОРУД


ДБН А.2.2-4-2003


Держбуд України

Київ 2003

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Положення про авторський нагляд

за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.2.2-4-2003

На заміну СНіП I.06.05-85


Чинні від 1.10.2003

Це Положення визначає порядок здійснення авторського нагляду за новим будівництвом, розширен­ням, реконструкцією і технічним переоснащенням об'єктів цивільного і виробничого призначення, а та­кож за організацією нових виробництв та окремих виробничих процесів на існуючих виробництвах (далі - будівництво) у відповідності зі статтею 11 Закону "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. № 687-ХІV.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління і наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками, підрядниками, іншими юридичними та фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності в галузі будівництва незалежно від форм власності.

На об'єктах І категорії складності (ДБН Д.1.1-7), за узгодженням з генеральним проектувальником і замовником, авторський нагляд може не здійснюватися.

Додаткові вимоги до порядку здійснення авторського нагляду за об'єктами спеціальних видів будів­ництва згідно з ДБН А.2.2-3 встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням цього Положення.

Основні терміни та визначення наведені в додатку А.
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів будівництва незалежно від форм власності замовника (інвестора) повинен здійснюватися протягом всього періоду будівництва у цілях забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об'єктів будівництва рішенням, що передбачені в затверджених проектах (Закон від 20.05.99 р. № 687-ХIV).

1.2 Виконання вимог будівельних норм і правил, організації виробництва будівельно-монтажних робіт, складання актів огляду прихованих робіт є обов'язком підрядника. Контроль за дотриманням цього відноситься до компетенції технічного нагляду.

1.3 Для оформлення дозволу на виконання будівельних робіт замовник передає в органи Державного архітектурно-будівельного контролю примірник наказу проектних організацій про проведення автор­ ського нагляду з переліком відповідальних осіб і посиланням на договір із замовником (Наказ Держбуду від 05.12.2000 №273).

1.4 Здійснення авторського нагляду не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій і замовника за якість будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проектній документації.
^

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ2.1 Авторський нагляд слід здійснювати на підставі договору, укладеного замовником з генеральною проектною організацією на весь період будівництва.

2.2 Генеральний проектувальник у необхідних випадках може залучати до здійснення авторського нагляду спеціалізовані проектні організації, що розробили відповідні розділи проекту.

У цих випадках обов'язки замовника за договором покладаються на генерального проектувальника, а обов'язки виконавця - на спеціалізовану проектну організацію.

2.3 За згодою генерального проектувальника договори на здійснення авторського нагляду можуть укладатися замовником безпосередньо зі спеціалізованими проектними організаціями, які брали участь розробці проектної документації по даному об'єкту.

2.4 У виняткових випадках, при значних відстанях від об'єкта будівництва до місця знаходження організації проектувальника, генеральний проектувальник може залучати за договором для здійснення авторського нагляду за будівництвом стосовно окремих розділів проекту місцеві спеціалізовані проектні організації або уповноважену фізичну особу з інших організацій, які не брали участі у розробці даного проекта і повинні працювати під контролем генерального проектувальника.

Для здійснення авторського нагляду дозволяється за згодою із замовником залучати спеціалістів тимчасових груп робочого проектування на будівництво.

2.5 Забезпечення спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, житловими та службовими при­ міщеннями, транспортом, послугами зв'язку, а також необхідними інструментами і пристосуваннями для можливості огляду конструкцій і вузлів визначається в особливих умовах договору між замовником та генпроектувальником.

2.6 До договору на здійснення авторського нагляду необхідно додавати план-графік відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, на транспорт, квартирні, відрядні.

При тривалості будівництва більше року план-графік, за необхідності, слід коригувати у відповідності з об'ємами на запланований рік.

За необхідності продовження здійснення авторського нагляду зверх обсягів, що передбачені дого­вором між проектувальником і замовником, укладається додаткова угода.

2.7 Підготовка договорів, додаткових угод, додатків до них, графіків відвідувань, журналу авторсь­кого нагляду є обов'язком проектувальника.

2.8 У відповідності з договором між замовником і проектувальником наказом керівника проектної організації визначається склад проектувальників із числа авторів та розробників проекта, на яких покла­дається здійснення авторського нагляду за будівництвом.

У окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами будівельних робіт можуть залучатися спеціалісти організації-розробника, які не брали безпосередньої участі в проектуванні. Цим самим наказом призначається керівник колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекта). Один примірник наказу про здійснення авторського нагляду направляється замовнику.

2.9 Відвідування будівництва представниками авторського нагляду здійснюється у відповідності з графіком або за викликом замовника. За зверненням замовника окремі технічні питання можуть ви­рішуватися спеціалістами - учасниками авторського нагляду без відвідування об'єкта будівництва. Час, що затрачений на вирішення таких питань, ураховується при визначенні загальних витрат на здійснення авторського нагляду.

2.10 У випадках, коли в здійсненні авторського нагляду разом з проектною організацією - генераль­ним проектувальником беруть участь субпідрядні спеціалізовані проектні організації, спеціалісти цих організацій можуть об'єднуватися в комплексну групу авторського нагляду. Керівником цієї копмлексної групи призначається представник генерального проектувальника, який здійснює керівництво і коор­ динацію діяльності всіх спеціалістів, що входять у групу.

2.11 Керівник групи, який здійснює авторський нагляд, - представник генерального проектуваль­ника - входить до складу робочої і державної приймальної комісій. Він приймає рішення про участь у роботі цих комісій і інших спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд від генеральної і субпідрядних проектних організацій.

^

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ3.1 Для фіксування результатів авторського нагляду на будівництво повинен вестись журнал автор­ського нагляду (далі - журнал), який оформлюється проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається на будівництві, а другий знаходиться у проектувальника. Записи ведуться в обох примірниках і повинні бути ідентичні.

Форми журналу наведені в додатку В.

3.2 Журнал повинен бути прошнурований (сторінки його повинні бути пронумеровані), підписаний керівниками проектувальника і замовника, а також скріплений печатками.

3.3 Оформлений журнал передається замовником генеральному підряднику для зберігання до закін­чення будівництва. Відповідальність за зберігання журналу і за своєчасне виконання вимог представників авторського нагляду несе призначений керівництвом представник підрядника. Другий примірник збе­рігається у генерального проектувальника.

3.4 Журнал видається генеральним підрядником за вимогою спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

3.5 Представники авторського нагляду вносять у журнал записи щодо відступів від проектних рішень, які допущені підрядником. Забороняється внесення змін в проектну документацію шляхом записів у журналі авторського нагляду, а робити це, як передбачено 4.1.4. Запис про відвідування будівництва провадиться і за відсутності зауважень.

3.6 Представники підрядника і замовника зобов'язані відмічати в журналі авторського нагляду факт ознайомлення із зауваженнями, а також вносити записи щодо виконання вказівок спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд.

3.7 Відповідальність за своєчасне і якісне виконання вимог спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, несе уповноважений представник підрядної організації.

3.8 Журнал може вестися по будівництву об'єкта в цілому або по будівництву цехів, будинків і споруд, а також по пускових комплексах.

3.9 Після прийняття об'єкта в експлуатацію генеральний підрядник повинен передати журнал на зберігання замовнику, а проектувальник повинен передати свій примірник в архів проектної організації.

^

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТІВ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД4.1 Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, мають право:

4.1.1 Вносити в журнал авторського нагляду зауваження, що відносяться до відступів від проектних рішень при будівництві, забороняти застосування конструкцій, деталей, виробів, будівельних матеріалів і обладнання, які не відповідають проектним рішенням, державним будівельним нормам і стандартам.

4.1.2 Повідомляти у разі відмови підрядника від усунення зауважень, замовника і відповідну інспек­цію Державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів згідно із чинним законодав­ством.

4.1.3 Давати вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм і письмово повідомляти замовника і відповідну інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю.

4.1.4 Самостійно або за пропозицією замовника, без додаткових узгоджень, уточнювати, змінювати, доповнювати прийняті раніше проектні рішення, домагаючись більшої художньої виразності, технічної і технологічної досконалості об'єкта будівництва, якщо ці зміни не суперечать вихідним даним на про­ектування, чинним будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, не погір­шують техніко-економічні показники затвердженої проектної документації. Внесення змін в проектну документацію виконуються згідно з ДСТУ Б А.2.4.4 (ГОСТ 21.101).

4.2 Спеціалісти, які здійснюють авторський нагляд, зобов'язані:

4.2.1 Якісно та своєчасно виконувати обов'язки, які визначені цим Положенням.
Відвідувати будівництво згідно з графіком, за викликом замовника і умовами, що вказані у договорі.

4.2.2 Вибірково перевіряти відповідність виконання будівельно-монтажних робіт і виявляти на будівництві відхилення від проектних рішень в частині застосування будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, деталей, обладнання, робіт з улаштування фасадів та інтер'єрів.

4.2.3 Перевіряти виконання підрядником зауважень спеціалістів авторського нагляду на будівництві.

Брати участь у складанні актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій відповідно до до­датка 10 ДБН А.3.1-5.

4.2.4 Сприяти ознайомленню робітників, які здійснюють будівельно-монтажні роботи, і представ­ників замовника з проектною документацією.

4.2.5 Брати участь у роботі робочої і державної комісій з прийняття об'єктів будівництва в експлуа­тацію.
^

ДОДАТОК А (обов'язковий)

Основні терміни та визначення

Термін

Визначення

Авторський нагляд

Нагляд авторів проекту, інших розробників проектної організації та, при необхід­ності, інших спеціалістів за відповідністю будівельно-монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації


Замовник

Фізична або юридична особа, яка укладає договір на проектування, будівництво, здійснення авторського нагляду, організовує і фінансує будівництво


Підрядник

Фізична або юридична особа, яка є виконавцем будівельно-монтажних робіт на будівництві


Проектувальник

Фізична або юридична особа, яка розробила проектну документацію для будівництва і здійснює авторський нагляд


Договір на здійснення авторського нагляду

Основний документ, який регулює взаємовідношення сторін, установлює їх права і обов'язки щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом


Нове будівництво

Це будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі


Реконструкція

об'єктів

Це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'яза­на з удосконаленням виробництва, підвищенням йоготехніко-економічного рівня та якості продукції, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри)

Технічне

переоснащення об'єктів

Це комплекс заходів щодо покращання техніко-економічного рівня окремих вироб­ництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення підприємства здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт

Розширення

об'єктів

Це будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей. До розширення діючих підприємств відноситься також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі
^

ДОДАТОК Б (довідковий)

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів,

на які наведені посилання в цьому Положенні

Закон України від 20.05.99 р.

№ 687-ХІV

Про архітектурну діяльність

ДБН Д.1.1-7-2000

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України


ДБН А.2.2-3-97

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва


ДБН А.3. 1-5-96

Організація будівельного виробництва


ДСТУ Б А.2.4.4-99

(ГОСТ 21.101-97)

Основні вимоги до проектної та робочої документації

Наказ Держбуду від 5.12.2000 р.

№ 273 Зареєстрований в Мін'юсті України від 21.12.2000 р.

№ 945/5166

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт
^

ДОДАТОК В (обов'язковий)
Форма обкладинки


ФОРМИ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУЖУРНАЛ

авторського нагляду за будівництвом


Початий

Закінчений

_________________________р.
^

Продовження додатка В
Форма титульного аркуша


ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ


Найменування об'єкта будівництва______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Адреса будівництва___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Замовник____________________________________________________________________

(найменування, адреса)
____________________________________________________________________________
Проектувальник______________________________________________________________

(найменування, адреса)
____________________________________________________________________________

Журнал розпочатий Журнал закінчений__________________

____________________________________________________________________________
Керівник проектувальника

(підпис)

М.П.


Керівник замовника

(підпис)

М.П.
Продовження додатка В
^

Форма переліку підрядних організацій
ПЕРЕЛІК ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Виконавець робіт (генеральний підрядник, підрядник)
Виконавці окремих видів робіт (субпідрядники)
Найменування роботи - будівельно-монтажна організація
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

^
Форма списку спеціалістів, які здійснюють авторський наглядСПИСОК СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД


№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, проектна організація,

№ телефону

Робота, за якою здійснюється авторський нагляд

Дата і № наказу про призначення осіб авторського нагляду

1

2

3

4

5
Продовження додатка В
^


Форма аркуша реєстрації відвідувань


РЕЄСТРАЦІЯ ВІДВІДУВАНЬ ОБ'ЄКТА СПЕЦІАЛІСТАМИ

№ п/п

Найменування організації

Прізвище,

ініціали

Посада спеціаліста

№ робочого телефону

Дата

Підпис представ­ника

замовника

Приїзду

Від'їзду

Форма облікового аркуша^ ОБЛІКОВИЙ АРКУШ №

п/п

Дата

Виявлені відступи від проектної документації

Вказівки щодо усунення виявлених відступів та терміни їх виконання

Підпис спеціаліс­та, який здійснює авторський нагляд (прізвище, ініціали)

Із записом ознайомлений представник (прізвище, ініціали, дата)

Відмітка про виконання вказівок (прізвище, ініціали, дата)

Підряд­ник

Замов­ник

Підряд­ник

Замов­ник

ЗМІСТ^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 3

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 4

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТІВ, 5

^ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД 5

ДОДАТОК А (обов'язковий) 7

Основні терміни та визначення 7

ДОДАТОК Б (довідковий) 9

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, 9

на які наведені посилання в цьому Положенні 9

ДОДАТОК В (обов'язковий) 10

^ ФОРМИ ЖУРНАЛУ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 10

РЕЄСТРАЦІЯ ВІДВІДУВАНЬ ОБ'ЄКТА СПЕЦІАЛІСТАМИ 13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ 17

2 ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 18

^ 3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА 20

ПРИЛОЖЕНИЕ А 23

Основные термины и определения 23

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 25

Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов, 25

на которые приведены ссылки в настоящем Положении 25

^ ПРИЛОЖЕНИЕ В 26

ФОРМЫ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА 26

ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 27

Форма перечня подрядных организаций 28

Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор 28

^ СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР 28

Форма листа регистрации посещений 29

5. ДОДАТОК А

Основні терміни та визначення..............................................................................................7
^ 6. ДОДАТОК Б

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів,

на які є посилання в цьому Положенні..................................................................................9
^ 7. ДОДАТОК В

Форми журналу авторського нагляду...................................................................................10

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Проектирование

^ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ

ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

ДБН А.2.2-4-2003

Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре

Киев 2003
^ ГОСУДАРСТВЕННЬІЕ СТРОИТЕЛЬНЬІЕ НОРМЬІ УКРАИНЬІ


Положение об авторском надзоре за строительством зданий й сооружений

ДБН А.2. 2-4-2003

Взамен СНиП 1.06.05-85


Введены в действие с 1.10.2003

Настоящее Положение определяет порядок осуществления авторского надзора за новым строительством, расширением, реконструкцией и техническим переоснащением обьектов гражданского и производственного назначения, а также за организацией нових производств и отдельных производсвенных процессов на существующих производствах (далее - строительство) в соответствии со статьей 11 Закона "Об архитектурной деятельности" от 20.05.99 г. № 687-ХІV.

Требования настоящего Положення являются обязательными для применения органами государственного управлення и надзора, заказниками (инвесторами), проектировщиками, подрядчиками, другими юридическими и физическими лицами - субьектами хозяйственной деятельности в обпасти строительства независимо от форм собственности.

На объектах І категории сложности (ДБН Д.1.1-7), по согласованию с генеральным проектировщиком и заказчиком, авторский надзор может не осуществляться.

Дополнительные требования к порядку осуществления авторского надзора за объектами специальных видов строительства согласно ДБН А.2.2-3 устанавливаются отдельными нормативними доку­ментами с учетом настоящего Положення.

Основные термины и определения приведены в приложении А.
^

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Авторский надзор проектных организаций за строительством объектов строительства независимо от форм собственности заказчика (инвестора) должен осуществляться в течение всего периода строи­тельства в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений обьектов строительства решениям, предусмотренным в утвержденных проектах (Закон от 20.05.99 г. №687-ХІV).

1.2 Вьполнение требований строительных норм и правил, организаций производства строительно-монтажных работ, составление актов осмотра скрытых работ является обязанностью подрядчика. Конт­роль за выполнением зтого относится к компетенции технического надзора.

1.3 Для оформлення разрешения на выполнение строительных работ заказчик передает в органы Государственного архитектурно-строительного контроля зкземпляр приказа проектних организаций о про­ведений авторского надзора с перечнем ответственных лиц и ссылкой на договор с заказчиком (Приказ Госстроя от 05.12.2000 № 273).

1.4 Осуществление авторского надзора не снимает ответственности со строительно-монтажных орга­низаций и заказчика за качество строительно-монтажных работ и их соответствие проектной документации.

^

2 ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА


2.1 Авторский надзор следует осуществлять на оснований договора, заключенного заказчиком с генеральной проектной организацией на весь период строительства.

2.2 Генеральний проектировщик в необходимьіх случаях может привлекать к осуществлению авторского надзора специализированнне проектнне организаций, разработавшие соответствующие разделы проекта.

В зтих случаях обязанности заказчика по договору возлагаются на генерального проектировщика, а обязанности исполнителя - на специализированную проектную организацию.

    1. С согласия генерального проектировщика договора на осуществление авторского надзора могут заключаться заказчиком непосредственно со специализированными проектными организациями, принимавшими участие в разработке проектной документации по данному обьекту.

2.4 В исключительных случаях, при значительном расстоянии от обьекта строительства до места нахождения организации проектировщика, генеральный проектировщик может привлекать по договору для осуществления авторского надзора за строительством по отдельным разделам проекта местные специализированные проектные организации или уполномоченнне физические лица из других организации, не принимавших участие в разработке данного проекта и которые должны работать под контролем генерального проектировщика.

К осуществлению авторского надзора разрешается при согласовании с заказчиком привлекать спе­циалистов временных групп рабочего проектирования на строительство.

2.5 Обеспечение специалистов, осуществляющих авторский надзор, жилыми и служебными помещениями, транспортом, услугами связи, а также необходимыми инструментами и приспособлениями для возможности осмотра конструкций и узлов определяется в особых условиях договора между заказчиком и генпроектировщиком.

2.6 К договору на осуществление авторского надзора необходимо прилагать план-график посещений, смету затрат, включая оплату услуг специалистов, осуществляющих авторский надзор, на транс­порт, квартирные, командировочные.

При продолжительности строительства более года план-график, при необходимости, следует корректировать в соответствии с объемами на планируемый год.

При необходимости продолжения осуществления авторского надзора сверх объемов, предусмотренных договором между проектировщиком и заказчиком, составляется дополнительное соглашение.

2.7 Подготовка договоров, дополнительных соглашений, приложений к ним, графиков посещений, журнала авторского надзора является обязанностью проектировщика.

2.8 В соответствии с договором между заказчиком и проектировщиком приказом руководителя проектной организации определяется состав проектировщиков из числа авторов и разработчиков проекта, на которых возлагается осуществление авторского надзора за строительством.

В отдельных случаях для осуществления авторского надзора за отдельными видами строительных работ могут привлекаться специалисты организации-разработчика, не принимавшие непосредственного участия в проектировании. Зтим же приказом назначается руководитель коллектива, осуществляющего авторский надзор (главный архитектор или главный инженер проекта). Один зкземпляр приказа об осуществлении авторского надзора направляется заказчику.

2.9 Посещение строительства представителями авторского надзора осуществляется в соответствии с графиком или по вызову заказчика. По обращению заказчика отдельные технические вопросы могут решаться специалистами - участниками авторского надзора без посещения объекта строительства. Время, затраченное на решение таких вопросов, учитывается при определении общих затрат на осуществление авторского надзора.

2.10 В случаях, когда в осуществлении авторского надзора вместе с проектной организацией - гене­ральним проектировщиком - принимают участие субподрядные специализированные проектные организации, специалисты зтих организации могут обьединяться в комплексную группу авторского надзора. Руководителем этой комплексной группы назначается представитель генерального проектиров­щика, осуществляющий руководство и координацию деятельности всех специалистов, входящих в группу.

2.11 Руководитель группы, осуществляющий авторский надзор, - представитель генерального про­ектировщика - входит в состав рабочей и государственной приемной комиссий. Он принимает решение об участии в работе зтих комиссий и других специалистов, осуществляющих авторский надзор от генеральной и субподрядных проектных организаций.

^

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА3.1 Для фиксирования результатов авторского надзора на строительстве должен вестись журнал авторского надзора (далее - журнал), который оформляется проектировщиком в двух зкземплярах, один из которых хранится на стройке, а второй находится у проектировщика. Записи ведутся в обоих зкземп­лярах и должны быть идентичными.

Форми журнала приведены в приложений В.

3.2 Журнал должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителями проектировщика и заказчика, а также скреплен печатями.

3.3 Оформленный журнал передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окон­чания строительства. Ответственность за сохранность журнала и за своевременное выполнение требова­ний представителей авторского надзора несет назначаемый руководством представитель подрядчика.

Второй экземпляр хранится у генерального проектировщика.

3.4 Журнал выдается генеральным подрядчиком по требованию специалистов, осуществляющих авторский надзор.

3.5 Представители авторского надзора фиксируют в журнале отступления от проектных решений, допущенных подрядчиком. Запрещается внесение изменений в проектную документацию путем записей в журнале авторского надзора, а делать это, как предусмотрено 4.1.4 Запись о посещении строительства производится и при отсутствии замечаний.

3.6 Представители подрядчика и заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора факт ознакомления с замечаниями, а также вносить записи о выполнении указаний специалистов, осущест­вляющих авторский надзор.

3.7 Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований специалистов, осу­ществляющих авторский надзор, несет уполномоченный представитель подрядной организации.

3.8 Журнал может вестись по строительству объекта в целом или по строительству цехов, зданий и сооружений, а также по пусковым комплексам.

3.9 После приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик должен передать журнал на хра­нение заказчику, а проектировщик должен передать свой экземпляр в архив проектной организации.
^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

4.1 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право:

4.1.1 Вносить в журнал авторского надзора замечания, относящиеся к отступлениям от проектных решений при строительстве, запрещать применение конструкций, деталей, изделий, строительных ма­териалов и оборудования, не соответствующих проектным решениям, государственным строительным нормам и стандартам.

4.1.2.В случае отказа подрядчика от устранения замечаний сообщать об этом заказчику и соответст­вующей инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля для принятия мер в соот­ветствии с законодательством.

4.1.3 Давать указания о приостановлении производства подрядчиком отдельных видов работ, вы­полняемых с нарушением проектных решений и строительных норм, и письменно уведомлять заказчика и соответствующую инспекцию Государственного архитектурно-строительного контроля.

4.1.4 Самостоятельно или по предложению заказчика, без каких-либо дополнительных согласова­ний, уточнять, изменять, дополнять принятые ранее проектные решения, добиваясь большей художест­венной выразительности, технического и технологического совершенства объекта строительства, если эти изменения не противоречат исходным данным на проектирование, действующим строительным нормам, эксплуатационной надежности, экономическим требованиям, не ухудшают технико-экономические по­казатели утвержденной проектной документации. Внесение изменений в проектную документацию вы­полняется согласно ДСТУ Б А.2.4.4 (ГОСТ 21.101).

4.2 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, обязаны:

4.2.1 Качественно и своевременно выполнять обязанности, определенные настоящим Положением.

Посещать строительство в соответствии с графиком, по вызову заказчика и условиям, оговоренным в договоре.

4.2.2 Выборочно проверять соответствие выполнения строительно-монтажных работ и выявлять на строительстве отступления от проектных решений в части применения строительных конструкций, материалов, изделий, деталей, оборудования, работ по устройству фасадов, интерьеров.

4.2.3 Проверять выполнение подрядчиком замечаний специалистов авторского надзора на строительстве. Принимать участие в составлении актов промежуточного принятия ответственных конструкций согласно приложению 10 ДБН А.3.1-5.

4.2.4 Содействовать ознакомлению работников, осуществляющих строительно-монтажные работы, и представителей заказчика с проектной документацией.

4.2.5 Принимать участие в работе рабочей и государственной комиссий по приемке объектов строи­тельства в эксплуатацию.
^

ПРИЛОЖЕНИЕ А


(обязательное)

Основные термины и определения

Термин

Определение

Авторский надзор

Надзор авторов проекта, других разработчиков проектной организации и, при необходимости, других специалистов за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ разработанной проектной документации

Заказчик

Физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на проектирова­ние, строительство, осуществление авторского надзора, организует и финансирует строительство

Подрядчик

Физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительно-монтажных работ на строительстве


Проектировщик

Физическое или юридическое лицо, разработавшее проектную документацию для строительства и осуществляющее авторский надзор


Договор на осуществление авторского надзора

Основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности по осуществлению авторского надзора за строительством


Новое

строительство

Это строительство комплекса объектов основного, вспомогательного и обслужи­вающего назначения новообразованных предприятий, зданий, сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которое осуществляется на свободных площадях с целью образования новых производственных мощностей или пре­доставления услуг, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе

Реконструкция объектов

Это перестройка существующих объектов производственного и гражданского назначения, связанная с усовершенствованием производства, повышением его технико-экономического уровня и качества изготовляемой продукции, улучшением условий эксплуатации и проживания, качества услуг, изменением технико-эконо­мических показателей (качество продукции, мощность, функциональное назначение, геометрические размеры)

Техническое

переоснащение объектов

Это комплекс мероприятий по улучшению технико-экономического уровня отдель­ных производств, цехов и участков на основании внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производи­тельным, а также усовершенствованию общезаводского хозяйства и вспомога­тельных служб. Техническое переоснащение предприятий выполняется, как правило, без расши­рения производственных площадей на основании проектов и смет на отдельные объекты или виды работ

Расширение

объектов

Это строительство дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, вспомогательного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или на площадях, которые к ним прилегают, с целью образования дополнительных или новых производствен­ных мощностей. К расширению действующих предприятий относится также строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после введения в эксплуатацию не будут на самостоятельном балансе
^

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


(справочное)

Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов,

на которые приведены ссылки в настоящем Положении

Закон Украины от 20.05.99 р.

№ 687-ХIV

Про архітектурну діяльністьДБН Д. 1.1-7-2000

Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, выполняемого на территории Украины


ДБН А.2.2-3-97

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительстваДБН А.3. 1-5-96

Организация строительного производства


ДСТУ Б А.2.4.4-99

(ГОСТ 21.101-97)

Основные требования к проектной и рабочей документации


Приказ Госстроя от 5.12.2000 г.

№ 273 Зарегистрирован в Минюсте Украины от 21. 12.2000г.

№945/5166

Положения про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

^

ПРИЛОЖЕНИЕ В


(обязательное)

Форма обложки


ФОРМЫ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ЖУРНАЛ

авторского надзора за строительством


Начат

Окончен

_________________г.

Продолжение приложения В

Форма титульного листа

^

ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наименование объекта строительства___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Адрес строительства __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Заказчик_____________________________________________________________________

(наименование, адрес)

____________________________________________________________________________
Проектировщик ______________________________________________________________

(наименование, адрес)

Журнал начат Журнал окончен

__________________________________________________________________________
Руководитель проектировщика

(подпись)

М.П.

Руководитель заказчика

(подпись)

М.П.

Продолжение приложения В


^

Форма перечня подрядных организаций
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)
Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики)
Наименование работы - строительно-монтажная организация

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
^

Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзорСПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

№ п/п

Фамилия, имя,

отчество

Должность, проектная организация,

№ телефона

Робота, по которой осуществляется авторский надзор

Дата и № приказа о назначении лиц авторского надзора

1

2

3

4

5

Продолжение приложения В

^

Форма листа регистрации посещенийРЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ№ п/п

Наименование организации

Фамилия,

инициалы

Занимаемая должность

№ рабочего телефона

Дата

Подпись предста­вителя заказчика

Приезда

Отъезда


Форма учетного листа^ УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №


№ п/п

Дата

Выявленные отступления от проектной документации

Указания об устранении выявленных отступлений и сроки их выполнения

Подпись специа­листа, осущест­вляющего авторский надзор (фамилия, инициалы)

С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, дата)

Отметка о выполнении указаний (фамилия, инициалы, дата)

Подряд­чик

Заказ­чик

Подряд­чик

Заказ­чик
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................................................................16
2. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА....................................................................17
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА........................................18
^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР..............................................................19
5. ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основные термины и определения…………………………………………………………22
^ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов,

на которые приведены ссылки в настоящем Положении……………………………….23
^ 7. ПРИЛОЖЕНИЕ В

Формы журнала авторского надзора………………………………………………………..24

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Скачать файл (38 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации