Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Навчальна програма - Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності - файл n1.doc


Навчальна програма - Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
скачать (72 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc72kb.21.12.2012 14:24скачать


n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра “Документознавство та інформаційна діяльність ”


ЗАТВЕРДЖYЮ

Проректор ОНПУ___________

“____”_____________2012 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності ”
Для стyдентів гуманітарного факультету

спеціальності 6.020105 » Документознавство та інформаційна діяльність»

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Галузь знань: 0201 - Культура

Напрям підготовки: 6.020105– Документознавство та інформа-

ційна діяльність

Кількість годин/кредитів

ЕСТS за навчальним планом – 162/4,5
Одеса ОНПУ 2012

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма дисципліни відповідає навчальному плану за освітньо-професійною програмою напряму підготовки бакалавра 6.020105«Документознавство та інформаційна

діяльність».
Дисципліна має такі характеристики:

- є складовою циклу спеціальних дисциплін самостійного вибору університета;

- надає студентові теоретичні знання та практичні навички щодо організації документно-інформаційної діяльності організації;

- розрахована на студентів 3 курсу гуманітарного факультету спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»;

- має 2 семестрових модулі та 6 змістових модулів.

II. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ
Вимоги до знань та умінь визначаються відповідно до ОКХ та ОПП для

спецільності 6.020105 Документознавство та інформаційна

діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Засвоєння матеріалу дисципліни «ТОДІД»необхідно для отримання наступних компетенцій:

 • знання та розуміння законів, закономірностей, методів та підходів творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.

 • розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.

 • знання фундаментальних основ інформатики як міждисциплінарної інтегративної науки та науково-теоретичної бази документно-інформаційної діяльності;

 • знання базових принципів організації та функціонування документно-інформаційних потоків;

 • знання вимог чинних державних та міжнародних стандартів в галузі інформаційної діяльності;

 • знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 • знання законів, методів та методик проведення наукових та прикладних досліджень;

 • розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні властивості соціальної інформації в цілому та специфіку документної інформації зокрема;

 • закономірності функціонування документної інформації у документно-інформаційних системах та потоках;

 • сукупність основних та допоміжних інформаційних процесів як змісту діяльності професійного інформаційного працівника;

 • взаємозв’язок та взаємообумовлення процесів обробки, зберігання та пошуку інформації;

 • основні положення теорії інформаційного пошуку;

 • сутність, структуру та принципи функціонування традиційних та сучасних інформаційно-пошукових систем;

 • сутність феномену інформаційних потреб та сучасні принципи їх задоволення.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • виявляти та досліджувати закономірності сучасних документно-інформаційних потоків;

 • організовувати ефективне управління документно-інформаційними потоками на підприємстві;

 • організовувати ефективний традиційний та електронний документообіг підприємства;

 • здійснювати основні інформаційні процеси з використанням традиційних та сучасних інформаційних технологій;

 • створювати пошукові образи документів та запитів;

 • вести ефективний інформаційний пошук у традиційних та сучасних інформаційно-пошукових системах;

 • виявляти істинні інформаційні потреби користувачів для їхнього подальшого ефективного задоволення.ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Інформаційні ресурси», «Документна лінгвістика», « Основи управлінського документування», « Інформатика та комп’ютерна техніка», «Логіка», «Основи літературно редагування», «Соціальна інформатика», «Інформаційно-бібліографічні технології».

Дисципліна забезпечує подальше вивчення дисциплін ««Інформаційний сервіс в Інтернет»,»Аналітико-синтетична обробка документів»,» Теорія комунікації», »Обробка інформації баз даних», «Інформаційно-аналітична діяльність».

ІV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Семестровий модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАУКИ

Вступ до дисципліни “ТОДІД. Зміст та співвідношення понять “ документно-інформаційна діяльність” та “інформаційне обслуговування”, суб’єкти та об’єкт. Структура, мета та завдання дисципліни “ТОДІД”. Міжпредметні зв ‘язки дисципліни з іншими науками

Інформація як об’єкт вивчення інформаційних наук. Поняття інформації,специфіка. Еволюція поняття інформації у науці,сучасні підходи до вивчення. Документна інформація.

Атрибутивні, динамічні та прагматичні властивості інформації. Джерела інформації. Існуючі класифікації джерел інформації. Документознавчий підхід до класифікації джерел інформації.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА ЇХНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

Документно-інформаційні ресурси та потоки. Співвідношення понять “документні ресурси”, “документні масиви”, “документі фонди”, “документні потоки”. Закон документного оснащення соціальних систем та комунікацій.Закономірності зростання та старіння документно-інформаційних потоків. Поняття експоненційного зростання ДІП. Експоненційно-логістична модель зростання ДІП. Закономірність старіння ДІП. Показники швидкості старіння. Старіння та актуалізація документів. Взаємозалежність та обумовленість закономірностей зростання та старіння ДІП. Закономірність концентрації-розсіювання ДІП. Закон Бредфорда.. Закон Бредфорда як частковий випадок універсального закону розсіювання. Значення закону Бредфорда для практики інформаційної роботи
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ

Феномен інформаційної потреби, виникнення. Поняття “інформаційна потреба” – “інформаційний запит», варіанти їх співвідношення. Пасивна інформаційна потреба. Релевантність та пертинентність як фундаментальні поняття інформаційного обслуговування

Семестровий модуль 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.4

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Загальна характеристика циклу інформаційних процесів. Сутність та зміст основних інформаційних процесів. Допоміжні інформаційні процеси.Визначення ефективності інформаційних процесів. Загальні та часткові показники ефективності інформаційних процесів. Загальні показники ефективності процесу збору, обробки, передачі. Часткові показники ефективності процесу зберігання. Принципи ефективної організації інформаційних процесів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.5.

ВНУТРІШНІЙ ЦИКЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Обробка інформації як база процесів зберігання та пошуку. Поняття індексування документів та запитів. Створення пошукових образів документів та запитів.Вплив результатів обробки документів на ефективність зберігання та пошуку інформації. Створення довідково-пошукового апарату інформаційної системи. Принципи зберігання та знаходження інформації в інформаційній системі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.6.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ ТА ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Сутність інформаційного пошуку. Співвідношення понять “збір інформації” та “пошук інформації”. Види інформаційного пошуку. Інформаційно-пошукова система як засіб реалізації інформаційного пошуку. Структура ІПС. Принципи функціонування ІПС. Порівняльна характеристика традиційних та сучасних ІПС: достоїнства та недоліки. Лінгвістичні аспекти інформаційного пошуку. Природня мова та інформаційний пошук. Необхідність створення та використання штучних інформаційно-пошукових мов для потреб інформаційного пошуку. Вимоги до інформаційно-пошукових мов. Структура інформаційно-пошукових мов. Типи інформаційно-пошукових мов . ІПМ класифікаційного типу: достоїнства та недоліки. ІПМ дескрипторного типу: достоїнства та недоліки. Перспективи застосування ІПМ у сучасних автоматизованих ІПС. Сучасні технології здійснення ефективного інформаційного пошуку. Спадкоємність принципів інформаційного пошуку у традиційних та автоматизованих ІПС. Стратегія інформаційного пошуку у ІПС Інтернет. Кореляція ефективності пошуку та формулювання запиту. Семантичні варіації запиту.
V. ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Герасименко В.А. Основы информационной грамоты. – М.:, 1996. – 319с

 2. Інформатика.Учебн.пособие /Под ред.К.В.Тараканова. –М.:, Книга. –

1995. – 304 с.

 1. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Основи информатики.

М.: ВИНИТИ. – 1990. – 507с.

 1. Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа / Под ред.А.В.Соколова. – Л.: ЛГИК. – 1996. – 320 с.

 2. Соколов А.В. Информационный поход к документальной коммуникации. – Л.: ЛГИК. – 1998. – 85 с.

 3. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навч. Посібник/ Харк.держ.акад. культури. – Х.: ХДАК, 2000.- 112 с.

 4. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учебн. пос. для студ. высших учебн. зав. – М.: Либерия, 2001. – 152 с.

 5. Черный А.И. Введение в теорию информационного поиска. – М.:, Наука, 1995. – 238 с.

 6. Ященко Л.Є. Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності. Конспект лекцій. – Одеса, ОНПУ, 2012. – 58 с. (Електр. версія)

Додаткова
10. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. – Л.:Акад..наук СССР, 1990. –198 с.

11. Блюменау Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. –М.:Гардарики, 2006. – 269 с.

12. Справочник информационного работника / Под ред.Р.С.Гиляревского, В.А.Минкиной.- СП.б, Профессия, -2005. – 551 с.

13. Толковый словарь по основам информационной деятельности / Под ред.Н.Н. Ермошенко. – К., 1995. – 248 с.

14. Хохлова Н.В., Устименко А.И., Петренко Б.В. Інформатика. Минск, Вышейшая школа, 1990. –194 с.

15. Періодичні видання : Научно-техническая информация. Сер.1.Организация и методика информационной работи


Скачать файл (72 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации