Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Балабанова Л.В., Коломицева С.І. Маркетинг - файл n1.doc


Балабанова Л.В., Коломицева С.І. Маркетинг
скачать (2703.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc2704kb.24.12.2012 06:19скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту
Л.В. Балабанова

С.І. Коломицева

І.С. Фоломкіна


Маркетинг
Конспект лекцій,

тестові та ситуаційні завдання

з нормативної дисципліни

для студентів спеціальностей

Інституту економіки та управління,

Інституту обліку і фінансів

денної та заочної форм навчання

Донецьк 2011

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту
Л.В. Балабанова

С.І. Коломицева

І.С. Фоломкіна


Маркетинг
Конспект лекцій,

тестові та ситуаційні завдання

з нормативної дисципліни

для студентів спеціальностей

Інституту економіки та управління,

Інституту обліку і фінансів

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри маркетингового менеджменту.

Протокол № 10 від 10.01.2010 р.

Схвалено науково-методичною радою ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського.

Протокол № 4 від 31.01.2010 р.

Донецьк 2011

ЗМІСТ


Стор.

передмова .....................................................................................


9

Самостійна робота у навчанні студентів ІЕУ, ІОФ маркетингу...................................................................................11


Частина 1. теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу


Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу ...................................................................................28Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни “Маркетинг”........................................................................................


28

Навчальні цілі....................................................................................................................

28

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання маркетингу в умовах ринкових відносин...............................................................................................


28

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст дисципліни „Маркетинг”........................................

30

Резюме ...............................................................................................................................

31

Контрольні питання .........................................................................................................

32Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...................

33

Навчальні цілі....................................................................................................................

33

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.....................................

33

2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика............................................................

36

2.3. Принципи і функції маркетингу...............................................................................

46

2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.............................................

50

2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу................................................

51

Резюме ...............................................................................................................................

57

Контрольні питання..........................................................................................................

59Тема 3. Маркетингові дослідження .................................................

61

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

61

3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика................................

61

3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, класифікація, значення маркетингової інформації .......................................................


64

3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад............................

68

3.4. Сутність і класифікація маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень..................................


72

3.5. Процес маркетингових досліджень..........................................................................

76

3.6. Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку.....

86

Резюме ...............................................................................................................................

92

Контрольні питання...........................................................................................................

96
Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства...


98Тема 4. Маркетингова товарна політика..........................................

98

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

98

4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації: поняття, склад і характеристика......................................................................................


98

4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи нововведень, етапи розробки нових товарів...................................................................


119

4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки........................

125

Резюме ...............................................................................................................................

131

Контрольні питання..........................................................................................................

134Тема 5. Маркетингова цінова політика.............................................

136

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

136

5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.........................

136

5.2. Формування маркетингової цінової політики.........................................................

139

5.3. Методи маркетингового ціноутворення..................................................................

151

Резюме ...............................................................................................................................

154

Контрольні питання..........................................................................................................

156Тема 6. Маркетингова політика розподілу.......................................

157

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

157

6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу..............

157

6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.......................................................

164

6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом..........................

172

6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі .......................................

176

6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення.............................................

189

Резюме ...............................................................................................................................

194

Контрольні питання..........................................................................................................

197Тема 7. Маркетингова політика комунікацій...................................

198

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

198

7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, функції................................................................................................................................


198

7.2. Розробка системи просування в підприємстві.........................................................

203

7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій...................................................

206

7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій ..................................

209

7.5. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.....................................................

210

7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми.......................................................................

212

Резюме ...............................................................................................................................

213

Контрольні питання...........................................................................................................

215
Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства..............................................................217Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства ........

217

Навчальні цілі ...................................................................................................................

217

8.1. Організація маркетингу підприємства.....................................................................

217

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика .............

224

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів ...................

226

8.4. Кадрове забезпечення служби маркетингу..............................................................

228

Резюме ...............................................................................................................................

228

Контрольні питання..........................................................................................................

230Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства............

231

Навчальні цілі......... ..........................................................................................................

231

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.....................................................................

231

9.2. Стратегічний контроль маркетингу..........................................................................

233

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю..................................

237

9.4. Контроль прибутковості в підприємствах на сучасному етапі..............................

238

Резюме ...............................................................................................................................

239

Контрольні питання...........................................................................................................

240
Частина 2. практикум: тестові та ситуаційні завдання для самостійного вирішення студентами

2.1. Навчальні тестові завдання для самоконтролю знань..............................................................


241Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу .........................................................................................


241

Тест з теми 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...

241

Тест з теми 3. Маркетингові дослідження .................................

250Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства........

265

Тест з теми 4. Маркетингова товарна політика...........................

265

Тест з теми 5. Маркетингова цінова політика............................

274

Тест з теми 6. Маркетингова політика розподілу.......................

282

Тест з теми 7. Маркетингова політика комунікацій...................

292Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства...................................................................


301

Тест з теми 8. Організація маркетингової діяльності підприємства...................................................................................


301

Тест з теми 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства...................................................................................


3052.2. Типові маркетингові ситуації та практичні завдання.........................................................................................


312Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу .........................................................................................


312

Ситуації та завдання з теми 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції...........................................................................


312

Ситуації та завдання з теми 3. Маркетингові дослідження ......

320Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства........

325

Ситуації та завдання з теми 4. Маркетингова товарна політика...........................................................................................


325

Ситуації та завдання з теми 5. Маркетингова цінова політика.

334

Ситуації та завдання з теми 6. Маркетингова політика розподілу.........................................................................................


339

Ситуації та завдання з теми 7. Маркетингова політика комунікацій.....................................................................................


344Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства...................................................................


350

Ситуації та завдання з теми 8. Організація маркетингової діяльності підприємства ...............................................................


350

Ситуації та завдання з теми 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства................................................................


353бібліографічний список.........................................................

378

Додатки...........................................................................................

389


передмова

Зміни, що відбуваються в економіці України на сучасному етапі розвитку, обумовлюють необхідність пошуку нових принципів, методів діяльності підприємства, потребують для досягнення поставленої мети впровадження маркетингу, досвід використання якого накопичено в країнах з розвиненими ринковими відносинами.

Разом з тим, ринкова економіка пред'являє нові вимоги до керівників та фахівців. Це повинні бути висококваліфіковані керівники та фахівці, з новим мисленням, які володіють сучасними методами здійснення виробничої та комерційної діяльності, які здатні творчо підходити до вирішення ринкових проблем, своєчасно адаптуватися до змін у маркетинговому середовищі, забезпечити нормальне функціонування підприємств в умовах ринкової економіки та їх орієнтації на конкретні потреби покупців. Тому керівники, фахівці повинні оволодіти теорією, методикою маркетингу, набути вмінь та навичок впровадження і використання їх в управлінні підприємством.

Введення нормативної дисципліни „Маркетинг” у навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” в інституті обліку і фінансів та інституті економіки та управління обумовлено підвищенням значення фундаментальної підготовки спеціалістів економічного профілю. Маркетингову підготовку студентів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” доцільно розглядати як цілісний напрямок в умовах багаторівневої підготовки спеціалістів нового профілю.

У запропонованій методичній розробці для самостійної роботи студентів ІЕУ, ІОФ з дисципліни „Маркетинг” містяться зміст самостійної роботи студентів з дисципліни, подаються методичні рекомендації щодо самостійного вивчення тем дисципліни, контрольні питання для самостійного опрацювання вивчених тем, ситуації та практичні завдання для самостійного вирішення студентами, тестові завдання для самоконтролю знань студентів, а також список літератури, рекомендований для більш глибокого засвоєння дисципліни „Маркетинг”.

Представлені матеріали сприяють засвоєнню теоретичних і методичних основ маркетингу, формуванню у майбутніх фахівців маркетингового мислення, логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, виробленню аналітичних навичок прийняття рішень з маркетингових проблем і практичних навичок роботи в умовах динамічних змін маркетингового середовища, коли на перший план виходить необхідність розробки і реалізації комплексних маркетингових дій.

Підготовлена методична розробка буде сприяти організації позааудиторної самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050104 „Фінанси”, 7.050105 „Банківська справа”, 7.050106 „Облік і аудит”, 6.050200 „Менеджмент організацій”, 6.050106 „Економіка підприємства” денної і заочної форм навчання при вивченні дисципліни "Маркетинг", засвоєнню ключових положень теорії і методики маркетингу, їх використанню при вирішенні тестів, ситуацій, при виконанні контрольних робіт.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32Скачать файл (2703.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации