Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Качура А.О. Конспект лекцій Будівельна техніка - файл n1.doc


Качура А.О. Конспект лекцій Будівельна техніка
скачать (14690 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc14690kb.01.01.2013 11:34скачать

Загрузка...

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Реклама MarketGid:
Загрузка...


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.О. КАЧУРА


Конспект лекцій
до вивчення дисципліни «Будівельна техніка»

(для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво»)



Харків – ХНАМГ – 2007

Конспект лекцій до вивчення дисципліни "Будівельна техніка" (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво») Авт. Качура А.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 101 с.

Автор: к.т.н., доц. А.О. Качура

Рецензент: В.О. Панченко

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів, протокол №2 від 30.08.2006 р.

© А.О. Качура (ХНАМГ), 2007


Зміст
Вступ …………………………………………………………………...6

 1. Будівельна техніка. Загальні положення.
  Основні вимоги до сучасної будівельної техніки.
  Класифікація та індексація …………………………………….…7


  • Мета і завдання дисципліни ………………………………………7

  • Основні терміни та визначення ……………………………….….7

  • Вимоги до сучасної будівельної техніки ……………………..…..8

  • Форми впровадження техніки у будівництво …………………...8

  • Основи класифікації та індексація будівельної техніки ……....9

  • Техніко-економічні показники використання
   будівельної техніки ……………….…………………………….…10





 1. Загальна будова будівельної техніки.
  Основні механізми, використання…………………………...….11


  • Приводи машини ………………………………………………….12

  • Силове обладнання будівельної техніки ……………………….13

  • Ходове обладнання будівельної техніки ………………………..14

  • Система керування будівельної техніки ……………………….16

  • Основні напрями розвитку і використання
   будівельної техніки ……………………………………………..…16





 1. Транспортні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини………………………………………..18

  • Машини безрейкового транспорту……………………………....18

  • Машини та обладнання безперервного транспортування….…19

  • Навантажувально-розвантажувальні машини,
   продуктивність……………………………………………………..20





 1. Вантажопідіймальне обладнання та машини…………………..22

  • Просте вантажопідіймальне обладнання.
   Домкрати, лебідки……………………………………………….…22


  • Будівельні підіймачі……………………………………………….26




 1. Крани будівельні. Класифікація…………………………………28

  • Класифікація. Козлові, мостові та кабельні крани……………28

  • Козлові крани, конструктивна схема.
   Основні механізми, використання………………………………28


  • Мостові та кабельні крани.
   Основні механізми, використання………………………………30





 1. Крани баштові. Класифікація.
  Основні механізми, використання………………………………31


  • Класифікація ………………………………………………………31

  • Конструктивні схеми кранів………………………………….….31

  • Самопідіймальні крани………………………………………..….34

  • Монтаж та демонтаж кранів………………………………….…..34




 1. Стрілові самохідні крани…………………………………………35

  • Крани на спеціальному шасі………………………………….….36

  • Крани пневмоколісні………………………………………………37

  • Крани на базі трактора……………………………………………37

  • Визначення продуктивності кранів………………………….….38




 1. Машини для земляних робіт. Класифікація………………..….39

  • Машини для підготовки робіт, призначення…………………..40

  • Визначення продуктивності………………………………………41




 1. Землеройно-транспортні машини………………………………..42

  • Бульдозери, конструктивні схеми. Основні механізми……….43

  • Визначення продуктивності бульдозера………………….……..45

  • Бульдозери універсальні, використання………………………..46




 1. Скрепери, автогрейдери. Призначення…………………………47

  • Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення……..47

  • Продуктивність скрепера…………………………………………48

  • Грейдери, автогрейдери, призначення………………………….49




 1. Землеройні машини………………………………………………..50

  • Екскаватори одноковшеві………………………………………...50

  • Екскаватори з механічним приводом,
   конструктивні схеми, призначення…………………………..….52





 1. Екскаватори з гідравлічним приводом.
  Основні механізми. Екскаватори безперервної дії…………….56


  • Конструктивні схеми екскаваторів………………………….…..56

  • Продуктивність екскаваторів…………………………………….58

  • Екскаватори непереривної дії…………………………………….58

  • Траншейні екскаватори…………………………………………...58

  • Ланцюгові багатоковшеві екскаватори………………………....59

  • Роторні екскаватори……………………………………………….60

  • Визначення продуктивності………………………………………61



 1. Машини для бурових робіт……………………………………….61

  • Способи буріння грунтів………………………………………….62

  • Робоче обладнання. Бурильно-кранові машини………………62




 1. Машини для ущільнення грунтів………………………………..63

  • Катки статичної і вібраційної дії…………………………………64

  • Трамбувальні машини…………………………………………….66

  • Визначення продуктивності………………………………………67




 1. Машини для пальових робіт………………………………….…..67

  • Копрове обладнання……………………………………………….68

  • Пальові заглибники………………………………………………..69

  • Гідравлічні молоти ………………………………………………...70

  • Дизельні молоти……………………………………………………74

  • Віброзаглибники…………………………………………………....75




 1. Машини і обладнання бетонних та
  залізобетонних виробів……………………………………….……77


  • Машини для приготування, транспортування,
   укладання та ущільнення бетонних сумішей і розчинів……...77


  • Машини для транспортування бетонних
   сумішей і розчинів……………………………………………….…81


  • Машини для вібраційного ущільнення
   бетонних сумішей………………………………………………..…89





 1. Будівельний ручний інструмент.
  Експлуатація будівельних машин……………………………….92


  • Ручні машини………………………………….……………………92

  • Електричні ручні машини………………….……………………..92

  • Пневматичні ручні машини………………………………………93

  • Експлуатація, технічне обслуговування і
   ремонт будівельних машин…………………………………………96



Список літератури…………………………….…………………...100


Вступ
Мета вивчення дисципліни «Будівельна техніка» - формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин, будівельні машини, будівельне обладнання та ручний інструмент, конструкції сучасних машин, класифікація, використання і вибір будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельних машин.

У результаті вивчання дисципліни студент повинен знати основні деталі машин, механізми, транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, машини для бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних машин.

Вміти вибирати машини і механізми, пристрої з урахуванням виду і умов будівельних робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Матеріали конспекту рекомендовані студентам для самостійного вивчання дисципліни «Будівельні машини і транспорт» із спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент», рівня підготовки «Бакалавр».
Лекція 1

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ
Мета і завдання дисципліни
Курс ґрунтується на таких дисциплінах, як “Будівельні матеріали”, “Опір матеріалів”, “Теоретична механіка” і дає змогу вивчання таких курсів, як “Технологія будівельних процесів” та “Організація і планування будівельного виробництва”.

Мета курсу “Будівельна техніка” - знайомити студентів з призначенням, різновидами і будовою сучасних будівельних машин, механізмів та ручних машин.

У курсі вивчаються основи сучасної класифікації та індексації будівельної техніки, основні техніко-економічні показники використання машин, методи визначення продуктивності і шляхи її підвищення.

Студенти знайомляться з загальними положеннями технічної експлуатації сучасної будівельної техніки.
Основні терміни й визначення
Машина – механізм, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів та інформації з метою заміни або полегшення фізичної і розумової праці людини або одержання нових продуктів. Так, за допомогою будівельної техніки і обладнання відбувається переміщення вантажів, матеріалів, розробка ґрунтів, польові роботи, приготування суміші, опоряджувальні роботи. Машини можуть складатися з одного або кількох механізмів, двигуна та робочого органу.
Механізм – система ланок, призначена для перетворення руху однієї чи кількох ланок у необхідний рух інших ланок.

(Ланка – деталь чи кілька міцно з’єднаних між собою деталей, що входять до складу механізму).

Призначення механізму – передача і перетворення руху.
Деталь – виріб чи його частина, виготовлена з однакового матеріалу.

Вузол – частина машини, механізму, обладнання, що складається з кількох простіших деталей.

Агрегат – уніфікований вузол машини, що виконує певні функції ( двигун, насос, редуктор ).

Цикл – сукупність процесів, які періодично повторюються.

Тривалість циклу – сумарний час на виконання всіх операцій циклу.

Вимоги до сучасної будівельної техніки

  1   2   3   4   5   6   7



Скачать файл (14690 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации