Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Пастушенко В.С., Синявський М.В., Концур В.В., Голодний І.М. (укл) Практикум з лабораторних робіт. Промислова електроніка - файл n1.doc


Пастушенко В.С., Синявський М.В., Концур В.В., Голодний І.М. (укл) Практикум з лабораторних робіт. Промислова електроніка
скачать (14837.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc14838kb.01.01.2013 11:38скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9Україна
Національний аграрний університет

Кафедра автоматизації сільськогосподарського виробництва
ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт для студентів

зі спеціальності 7.092501-за напрямом підготовки фахівців ”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” , спеціальності 6.08400 за напрямком „Інформаційні управляючі системи та технології”.та спеціальності 7.091901 за напрямком „Енергетика сільськогосподарського виробництва”.

Київ

2008

УДК.621.38(075.8)
Наведено 8 лабораторних робіт з вивчення засобів електроніки в пристроях та системах керування, які використовуються в сільському господарстві. Для студентів зі спеціальності 7.092501-за напрямом підготовки фахівців ”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” , спеціальності 6.08400 за напрямком „Інформаційні управляючі системи та технології”.та спеціальності 7.091901 за напрямком „Енергетика сільськогосподарського виробництва”.
Рекомендовано секцією електрифікації та автоматизації сільського господарського виробництва науково-методичною комісією з механізації та електрифікації сільського господарства Національного аграрного університету протокол № від 2008року
Укладачі: доценти В.С. Пастушенко, М.В. Синявський, В.В.Концур, І.М. Голодний
Рецензенти: доктор технічних наук Л.С.Червінський, кандидат технічних наук В.М. Решетюк
Навчальне видання

ЕЛЕКТРОНІка та мікросхемотехеіка
Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт для студентів зі спеціальності 7.092501-за напрямом підготовки фахівців ”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” , спеціальності 6.08400 за напрямком „Інформаційні управляючі системи та технології”.та спеціальності 7.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”.
Укладачі: Пастушенко Василь Степанович,

Синявський Микола Володимирович,

Концур Віктор Володимирович

Голодний Іван Михайлович

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою автоматизації сільськогосподарського виробництва , доцент М. В. Чапний
Умов. друк. арк.-4,9

Обл. вид. арк.. 4,8

Наклад 300 прим.

Надруковано приватним підприємством „УНІВЕРСІЛ”

П Е Р Е Д М О В А

Лабораторний практикум складено відповідно до дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка” зі спеціальності 7.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами” та спеціальності 6.08400 за напрямком „Інформаційні управляючі системи та технології”.

Завдання практикуму - допомогти студентам у раціональній організації самостійної роботи при підготовці до виконання лабораторних робіт і ефективному засвоєнні навчального матеріалу під час виконання лабораторних робіт.

Тематика лабораторних робіт підібрана так, що забезпечує глибоке вивчення студентами основних питань навчальної програми. Кожна робота розрахована на виконання в умовах лабораторії протягом двох навчальних годин.

Роботи, які обов'язкові для виконання, визначає викладач, виходячи з профілю майбутніх спеціалістів і кількості годин, передбачених навчальним планом.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


На першому занятті викладач знайомить студентів з планом проведення лабораторних робіт, порядком їх виконання, організацією робочого часу, складанням звіту за виконану роботу, умовними позначеннями елементів електричних схем. Особливу увагу він звертає на пояснення специфічних умов роботи в лабораторії електроніки та мікросхемотехніки. Закінчується перше заняття проведенням інструктажу з техніки безпеки при роботі в діючих електроустановках напругою до 1000 В.

Для високої ефективності проведення лабораторних занять академічну групу розбивають на бригади у складі 2-3 студентів, кожній бригаді присвоюють номер. Знаючи номер бригади, кожен студент завчасно самостійно готується до майбутнього заняття в лабораторії. Ця підготовка складається із знайомства з відпо­відним розділом лекційного курсу і рекомендованої літератури, засвоєння методичних вказівок до лабораторної роботи цього практикуму, занесення в робочий зошит мети, програми виконання роботи, викреслювання електричної схеми лабораторної установки, таблиць дослідних і розрахункових даних.

Перед початком лабораторних занять викладач перевіряє готовність студента до роботи за записами у робочому зошиті, а коли виконуються наступні лабораторні роботи також перевіряє наявність матеріалів, що характеризують повну реалізацію програми виконаних робіт. Студенти, які попередньо не підготувались до виконання поточної лабораторної роботи, до роботи в лабораторії не допускаються.

Дослідна частина робіт виконується бригадами студентів відповідно до методичних вказівок під керівництвом і контролем викладача з додержанням правил техніки безпеки.

При складанні електричної схеми (складати схему дозволяється за відсутності напруги на робочому столі) спочатку виконуються з’єднання головного електричного кола, а потім - допоміжних елементів електричного кола. Після завершення складання схеми всі невикористані лабораторні провідники необхідно прибрати зі столу.

Складена схема повинна бути перевірена студентами бригади і обов'язково викладачем. Категорично забороняється подавати напругу на складену схему без дозволу викладача.

Після закінчення дослідів, не демонтуючи схеми, результати досліджень необхідно показати викладачу. Якщо результати будуть визнані незадовільними, досліди потрібно повторити і результати знову пред'явити для перевірки. При задовільних результатах викладач дає дозвіл на демонтаж (розбирання) електричної схеми. Цю операцію потрібно виконувати, знявши напругу з лабораторної установки. Після розбирання схеми з’єднувальні провідники сховати під кришку стола, на столі навести порядок.

Обробка результатів досліджень виконується частково в лабораторії, а в повному обсязі вдома.

Звіт з виконаної роботи повинен включати:

номер, назву, мету і програму роботи;

електричну схему (схеми) експериментальної установки;

таблиці дослідних і розрахункових даних;

основні формули, що застосовувались при розрахунках;

графіки (якщо вони необхідні);

паспортні дані вимірювальних приладів, що застосовуються в роботі.

Усі електричні схеми, графіки, форми таблиць бажано виконувати акуратно олівцем з використанням креслярських інструментів з урахуванням вимог Державних стандартів на умовні графічні позначення елементів електричних схем.

Захист звітів за виконану і оформлену лабораторну роботу здійснюється студентами бригади індивідуально під час виконання наступних лабораторних робіт чи поза розкладом занять в узгоджений з викладачем час.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В

ЛАБОРАТОРІЇ


Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом належить до категорії "Приміщення без підвищеної небезпеки". За умов, що в лабораторії використовують електроустановки напругою 220 В, що перевищує напругу, безпечну для дорослої людини (42 В), небезпека враження людей електричним струмом існує. Тому до роботи в лабораторії допускаються студенти, які прослухали і засвоїли основні правила техніки безпеки. Згідно з цими правилами під час роботи в лабораторії необхідно виконувати таке.

1. Знаходитись на вказаному викладачем робочому місці і не торкатись електрообладнання, яке не має відношення до виконуваної лабораторної роботи.

2. Перед початком складання електричної схеми лабораторної установки впевнитись, що автоматичний вимикач, розміщений на вертикальній частині робочого столу, вимкнутий, про що свідчать сигнальні лампочки над вимикачем (не світяться).

3. Забороняється користуватись несправними апаратами та приладами.

4. Перед вмиканням автоматичного вимикача необхідно оглянути горизонтальну частину столу, прибрати невикористані з’єднувальні проводи і сторонні предмети. Упевнитись у тому, що ніхто з бригади не доторкається до оголених струмопровідних елементів електричного кола.

5. Подавати напругу на складену електричну схему на початку занять, а також після деяких змін у схемі можна тільки з дозво­лу викладача, який перевірив правильність складеної схеми, по­передивши при цьому всіх учасників бригади.

6. Категорично забороняється вносити будь-які зміни в електричну схему, що знаходиться під напругою. При необхідності внесення змін у схему треба обов'язково вимкнути автоматичний вимикач, яким було подано напругу.

7. Забороняється опиратися руками чи ліктями рук на досліджувану установку та елементи електричного кола, переступати чи наступати ногами на струмоведучі проводи.

8. Якщо лабораторна установка перестала працювати внаслідок зникнення напруги, необхідно вимкнути автоматичний вимикач робочого столу і сповістити про це викладача.

9. Виконання лабораторної роботи одним студентом не рекомендується.

10. Не дозволяється залишати без нагляду лабораторну установку, що знаходиться під напругою. Якщо всі члени бригади бажають відійти від робочого місця, з дослідної установки необхідно зняти напругу вимкнувши автоматичний вимикач.

11. Розбирати складену електричну схему можна тільки за відсутності напруги, тобто при вимкнутому положенні автоматичного вимикача і обов’язково після перевірки викладачем одержаних результатів.
НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ВИМКНУТИ ВИМИКАЧ У

ВИПАКАХ:

1. Потрапляння людини під дію напруги.

2. Появи диму чи вогню в обладнанні або приладах.

3. Відхилення стрілки електровимірювального приладу за максимальну позначку шкали.

4. Відхилення від нормальної роботи установки.

5. Пошкодження ізоляції з’єднувальних проводів.

Після засвоєння основних правил техніки безпеки при роботі в діючих електроустановках всі студенти розписуються в журналі первинного інструктажу. Цей документ підписує також викладач, що провів інструктаж. Підписом студенти підтверджують знання основних правил техніки безпеки в лабораторії та обов'язок щодо їх дотримання.

За навмисне чи ненавмисне пошкодження лабораторного обладнання, робочих столів, за недотримання правил техніки безпеки студенти несуть відповідальність.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН В

ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСЦИЛОГРАФА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (14837.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации