Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.33-01 (НПАОП 40.3-1.33-01) Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж - файл n1.doc


НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.33-01 (НПАОП 40.3-1.33-01) Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
скачать (1158 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc1158kb.06.01.2013 13:00скачать

Загрузка...

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Реклама MarketGid:
Загрузка...
ДНАОП 0.00-1.33-01 (НПАОП 40.3-1.33-01)МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2001 м. Київ № 485

Про затвердження Правил безпечної

України експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

3 грудня 2001р № 1002/6193


Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 №1035/2000,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - Правила), що додаються

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С.О. )

- ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій,

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил,

- включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону прані

- забезпечити вчасне видання Правил

3.З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (Москва, Энергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 05.11.83

4. Скасувати наказ Мінпраці від 13.07.2001 №296 " Про затвердження Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М.О.

Міністр І.Сахань


Внесено
Голова Держнаглядохоронпраці

С. Сторчак

Погоджено
Заступник Державного секретаря

М. Солдатенко

Заступник Голови Держнаглядохоронпраці

О. Семко

Начальник управління охорони праці

Л. Мельничук

Юрисконсульт

В. Радіонов

Начальник юридичного управління

І. Тубелець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

15.11.2001 №485

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Передмова

Розроблено: Донбаським підприємством з пуску, налагодження, удо­сконалення технології і експлуатації електростанцій і мереж (ДонОРГРЕС)

Внесено: Управлінням організації нагляду в металургійній про­мисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України та Державним депар­таментом електроенергетики Мінпаливенерго України

Введено: З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (Москва, Энергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 05.11.83

Редакційна комісія:

Іванченко В.І., Пошкурлат П.І., Мельничук Л.О., Гажаман В.І., Цимбалюк А.У. Фещенко П.П., Василяка М.С., Кравченко А.М.
КАРТА-ПАСПОРТ

ДНАОП 1.1.10.-1.02-01

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

А____________

01 вид

Б Міністерство палива та енергетики України

02 галузь застосування В

03 дата затвердження

04 дата введення в дію

05 термін дії

Інститут електроенергетики Української академії наук національного про­гресу Г_________________________________________

06 організація-розробник

Д Міністерство палива та енергетики України, Президія ЦК профспілок пра­цівників енергетики та електротехнічної промисловості України

07 організація, що узгоджує

Ж______________________________________

08 нормативні посилання

П _________________________________

11 додаткові дані (взаємозв'язані з ним інші нормативні акти тощо)


1. Галузь застосування

1.1. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання елект­ростанцій і теплових мереж (далі - Правила) поширюються на працівників, які ви­конують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механіч­ного, паливного і водопідготовчого обладнання, не електричних пристроїв теп­лової автоматики та вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і хімі­чних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.3. Вимоги цих Правил необхідно виконувати під час проектування та об­слуговування тепломеханічного обладнання.

1.4. Під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні необхідно керуватись також державними галузевими актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.
2. Терміни, позначення, скорочення та визначення


Терміни, позначення та скорочення

Визначення

Безпечна відстань


Найменша допустима відстань між працівником і джерелом небезпеки, що необхідна для створення безпечних умов праці працівника

Бригада


Бригада у складі двох працівників і більше, включно з виконавцем робіт або працівником, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Вантажі небезпечні


Речовини, матеріали та вироби, що мають властивос­ті, виявлення яких під час транспортування, виконан­ня навантажувально-розвантажувальних робіт і збері­гання може призвести до загибелі, травмування, от­руєння, опромінення, захворювання людей і тварин, викликати вибух, пожежу, пошкодження споруд, транспортних засобів, суден

Виробничі приміщення


Замкнені простори у спеціально призначених будовах і спорудах, в яких постійно(за змінами) або періодич­но (протягом робочого дня) здійснюється трудова ді­яльність людей

ГДК


Граничнодопустима концентрація

ГТУ


Газотурбінна установка

Допуск


Комплекс організаційно-технічних заходів, що здійс­нюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи на робочому місці, куди вона допускається за нарядом-допуском або розпоря­дженням

"Дозволяється", "Допускається", "може"

Означають, що ця вимога Правил застосовується ви­нятково як вимушена (за місцевих умов)

Допуск первинний


Допуск до роботи за нарядом-допуском або розпоря­дженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний КВП


Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота цією самою бригадою за даним нарядом Контрольно-вимірювальні прилади

Керівники, спеціалісти


Керівники підприємств, установ і організацій, їхні засту­пники, начальники цехів, відділів, служб, районів, діль­ниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організують роботу на тепломе­ханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Клапан вибуховий за­побіжний


Пристрій, що запобігає руйнуванню елементів котла, системи пилоприготування від тиску вище допусти­мого значення під час вибуху

Машини вантажопідіймальні


Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на ка­наті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на які поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопі­діймальних кранів"

Механізми


Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екска­ватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним при­водом та ін.

Механізми обертові


Насоси, вентилятори, димососи, млини, живильники, дробарки і т.ін. з електричним або іншим приводом

Місця газонебезпечні


Приміщення (споруди, дільниці тощо), у повітрі ро­бочої зони яких можливе виділення шкідливих речо­вин понад граничнодопустиму концентрацію або мо­жуть утворюватись вибухонебезпечні суміші

Наряд


Складене на спеціальному бланку завдання на безпе­чне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне ви­конання робіт

Небезпечна зона


Простір, в якому є можливість впливу на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничих факторів

НЗС

Начальник зміни станції

Підготовка робочого

місця

Виконання технічних заходів щодо створення безпе­чних умов проведення робіт на робочому місці

Підземні споруди


Теплові камери, прохідні і напівпрохідні канали, ко­лектори, тунелі і колодязі

"Повинно", "необхідно", "слід"

Означають обов'язковість виконання вимог цих Правил


Постійне робоче місце

Місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50 % або більше двох годин безперервно). Якщо при цьому робота проводиться в різних пунктах робочої зони, постійним робочим міс­цем вважається вся робоча зона

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі


Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, мон­таж, налагоджування обладнання, транспортних за­собів, споруд, будівель тощо) та їх забезпеченням

Працівники оператив­ні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) опера-тивних перемикань

Працівники оператив­но-виробничі


Працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання

Роботи верхолазні


Роботи безпосередньо з конструкцій (у тому числі із засобів підмощування, що не мають засобів захисту, за відстані від межі перепаду по висоті до 2 м), які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні ґрун­ту, перекриття або робочого настилу. При цьому ос­новними засобами захисту працівника від падіння з висоти є запобіжний пояс і страхувальний канат

Роботи на висоті


Роботи із засобів підмощування, що не мають огоро­дження, під час проведення яких площина опори для ступень ніг працівника знаходиться на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочої площадки і відстань від межі перепаду по висоті при цьому менше 2 м. Під час проведення робіт на висоті обов'язковим є застосування запобіжного пояса

Робоча зона


Простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або пло­щадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників

Робоче місцеМісце постійного або тимчасового перебування пра­цівника у процесі трудової діяльності, який виконує роботу на тепломеханічному обладнанні електроста­нцій і теплових мереж

Розпорядження


Письмове або усне завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце і час, заходи без­пеки (якщо вони потрібні), а також перелік працівни­ків, яким доручено її виконувати.

ТАВ

Теплова автоматика та вимірювання

Тепломеханічне обла­днання; ТМО


Теплосилове механічне та водопідготувальне облад­нання, а також пристрої теплової автоматики і тепло­технічних вимірювань, що встановлені на цьому об­ладнанні

ТЕЦ

Теплоелектроцентраль
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (1158 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации