Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Варяниченко О.В. Роздаткові матеріали - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства - файл n1.xls


Варяниченко О.В. Роздаткові матеріали - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
скачать (1200.6 kb.)

Доступные файлы (15):

n1.xls74kb.28.08.2010 09:30скачать
n2.xls165kb.29.08.2010 19:03скачать
n3.xls72kb.28.08.2010 09:30скачать
n4.doc107kb.31.08.2011 21:25скачать
n5.bmp9839kb.07.10.2011 23:30скачать
n6.bmp10068kb.07.10.2011 23:31скачать
n7.bmp9977kb.07.10.2011 23:35скачать
n8.bmp8506kb.07.10.2011 23:27скачать
n9.bmp7354kb.07.10.2011 23:26скачать
n10.bmp9572kb.07.10.2011 23:32скачать
n11.bmp9214kb.07.10.2011 23:29скачать
n12.doc181kb.31.08.2011 22:19скачать
n13.doc55kb.31.08.2011 22:28скачать
n14.doc52kb.01.09.2011 20:45скачать
n15.doc49kb.31.08.2011 22:36скачать


n1.xls
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)


01
Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса
Баланс


на
20
р.
Форма N 1 


Код за ДКУД   1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011

накопичена амортизація 012 (
) (
)
Незавершене будівництво 020

Основні засоби:


залишкова вартість 030 0 0
первісна вартість 031

знос 032 (
) (
)
Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036

накопичена амортизація 037 (
) (
)
Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080 0 0
II. Оборотні активи


Виробничі запаси 100

Поточні біологічні активи 110

Незавершене виробництво 120

Готова продукція 130

Товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161

резерв сумнівних боргів 162 (
) (
)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170

за виданими авансами 180

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230

в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Усього за розділом II 260 0 0
III. Витрати майбутніх періодів 270

Баланс 280 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал


Статутний капітал 300

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360 (
) (
)
Вилучений капітал 370 (
) (
)
Усього за розділом I 380 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470

Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540

з бюджетом 550

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570

з оплати праці 580

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов'язання 610

Усього за розділом IV 620 0 0
V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 0 0

Керівник
Головний бухгалтер
Скачать файл (1200.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации