Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вілента І.В. Логіка - файл n1.doc


Вілента І.В. Логіка
скачать (592 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc592kb.06.01.2013 15:21скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЛОГІКА

навчальний посібник

для студентів Національної Академії ДПС

усіх спеціальностей

Ірпінь 2005
Навчальний посібник "Логіка" створено на підставі навчальної програми з логіки для студентів усіх спеціальностей Національної академії ДПС України, схваленої і затвердженої у 2004 р.

Автор: І.В.Вілента, доцент кафедри філософії та

Національної академії ДПС України, к.і.н.
Рецензенти: Г.І.Горак, зав. кафедрою філософії

Міжнародного Соломонового

Університету, професор, д.ф.н.

Н.В.Ківенко, професор кафедри філософії

Міжнародного Соломонового Університету, д.ф.н.

І.В.Богдановський, доцент кафедри історії, філософії і культурології МАУП, к.ф.н.
ЗМІСТ 1. Звернення до студентів......................................................................4

 2. Тематичний план.............................................................................…6

 3. Програма курсу................................................................................…7

 4. Опорний конспект лекцій...............................................................…13

 5. Плани та методичні вказівки до семінарських занять...............…..90

 6. Тематика рефератів і доповідей....................................................…120

 7. Завдання та література до самостійної роботи.............................…123

 8. Орієнтовні варіанти контрольних робіт для студентів

заочної форми навчання.................................................................…128

 1. Питання до заліку з курсу логіки...................................................…135

 2. Рекомендована література...............................................................137


Звернення до студентів
Навчальна дисципліна “Логіка” навчає основам формальної логіки, яка досліджує основні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Вона має на меті навчити студентів правильно мислити, запо­бігати помилковим судженням і умовиводам; забезпечувати прави­льність побудови думок, уміння логічно і аргументовано доводити істину або спростовувати хибні судження; показувати можливості логічного мислення у практичній діяльності юриста або економіста і навчальній роботі студента.

Мислення людини не безладне, воно підлягає певним законам, завдяки яким стає логічним.

Податківець у своїй діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття, судження, умовивід, закон, аналогія, версія, спростування, доказ і заперечення, знання яких значно підвищують культуру мислення, професійний рівень сучасного фахівця.

Дисципліна викладається з метою не стихійного, а свідомого використання цих понять, розуміння змісту і набуття логічної структури.

Викладання логіки має своїм завданням розкриття структури та сутності основних форм мислення, значення законів логічного мислення і свідомого та вірного їх застосування.

Цей навчально-методичний посібник написаний для студентів Академії ДПС України. У ньому викладено як основи науки логіки, так і завдання і вправи для перевірки студентами міри засвоєння теоретичного матеріалу. При цьому увага приділяється питанням, що мають велике практичне значення у найрізноманітніших сферах людської діяльності – пізнанні, спілкуванні, при створенні різноманітних текстів, практичній діяльності податківця.


Методичні поради щодо вивчення логіки

Засвоєння курсу логіки потребує серйозної і вдумливої праці. Хотілося б застерегти студентів від самовпевненості, властивій багатьом студентам під час вивчення гуманітарних предметів. Логіка не належить до дисциплін, котрі засвоюються „по діагоналі”. За більш ніж 2,5 тисячолітню історію свого розвитку вона набула математично строгий вигляд, тому глибина проникнення у зміст її понять і положень, послідовність у вивченні матеріалу, зв’язок з практикою живого мислення – необхідні умови, котрі необхідно виконувати не формально, а з користю для справи. Студентам, що починають вивчати логіку, хотілося б порекомендувати наступне:

 1. Ознайомившись з назвою того чи іншого розділу, прочитати і запам’ятати ключові слова, що складають основу понятійно-термінологічного апарату розділу. Якщо значення цих слів хоча б у деякій мірі відомі, то зафіксувати це відоме у найбільш чіткій формі.

 2. Уважно вивчивши певну лекцію, виписати визначення, що розкривають значення ключових слів.

 3. Виписати основі положення (тези) прочитаного матеріалу і прослідкувати, як і якими доводами вони обґрунтовуються.

 4. Питання, що виникають в ході вивчення матеріалу, але неможливі за допомогою засобів, викладених у цьому посібнику, намагатись вирішити з притягненням рекомендованої літератури, що подається в кінці кожної лекції. Якщо й тоді Ви не дістанете відповіді, то радимо звертатись за консультацією до викладача.

Виконання вказаних рекомендацій буде сприяти оптимальному засвоєнню матеріалу.


Тематичний план

Тема 1.1. Логіка як наука, її предмет та значення.

Тема 2.1. Поняття як форма мислення.

Тема 2.2. Логічні відношення між поняттями.

Тема 2.3. Логічні дії з поняттями.

Тема 3.1. Судження як форма мислення. Просте

категоричне судження.

Тема 3.2. Складні судження та їх види.

Тема 4.1. Основні закони логічного мислення.

Тема 5.1. Умовивід як форма мислення. Безпосередні умовиводи.

Тема 5.2. Простий категоричний силогізм. Ентимема.

Тема 5.3. Умовні та розділові умовиводи.

Тема 6.1. Логічні основи теорії аргументації.

Програма курсу „Логіка”

Зміст курсу

РОЗДІЛ І. Предмет, структура та значення логіки як науки

Тема 1.1. Логіка як наука

Мислення як предмет вивчення логіки. Чуттєве та абстрактне пізнання. Особливості абстрактного пізнання. Роль мови у пізнанні. Особливості логічного пояснення суспільних та економічних явищ, у тому числі у державотворчій і юридичній галузях. Мислення і мова.

Логіка як теорія міркувань. Сучасне визначення логіки як науки. Поняття логічної форми. Конкретний зміст і логічна будова думки. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

Логіка формальна і діалектична. Основні етапи розвитку формальної логіки. Сучасний етап розвитку формальної логіки.

Теоретичне та практичне значення логіки. Роль логіки у формуванні наукових переконань. Значення логіки для науки і техніки. Роль логіки у підвищенні культури мислення. Практичне значення логіки у діяльності працівника ДПС.
РОЗДІЛ ІІ. Поняття

Т. 2.1. Поняття як форма мислення

Визначення поняття. Мовна форма вираження понять. Терміни і поняття. Проблема точності термінології в суспільних науках, зокрема юриспруденції. Основні логічні прийоми формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення.

Логічна характеристика поняття. Зміст та обсяг понять. Ознаки предметів та їх види. Ознаки істотні та неістотні. Властивості та відношення як ознаки.

Обсяг поняття. Класи, підкласи, елементи класу. Закон оберненого відношення між обсягом та змістом поняття.

Види понять. Одиничні та загальні поняття. Конкретні та абстрактні поняття. Відносні та безвідносні поняття. Позитивні та негативні поняття. Збірні поняття. Поняття пусті (з нульовим обсягом) та непусті.
  1   2   3   4   5Скачать файл (592 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации