Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломна робота - Дослідження методів формування ціноутворення для підприємств-природних монополістів на прикладі ВОКВПВКГ Вінницяводоканал - файл n1.doc


Дипломна робота - Дослідження методів формування ціноутворення для підприємств-природних монополістів на прикладі ВОКВПВКГ Вінницяводоканал
скачать (1184 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc1184kb.06.01.2013 16:02скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету


ДИПЛОМНА РОБОТА

ЗМІСТ
Стор.

ВступРОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ - ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТАХ
1.1.

Сутність та передумови формування цін для природних монополій

7

1.2.

Оцінювання нормативно-законодавчих підґрунть ціноутворення для підприємств-природних монополістів

15

.1.3

Сучасні методи ціноутворення в умовах природних монополій

18

РОЗДІЛ ІІ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯВОКВПВКГ «ВІННИЦЯВОДОКАНАЛ»
2.1

Організаційно-економічна характеристика ВОКВПВКГ «Вінницяводоканал

30

2.2

Аналіз собівартості послуг ВОКВПВКГ «Вінницяводоканал»

43

2.3

Характеристика системи ціноутворення на ВОКВПВКГ «Вінницяводоканал»

53

РОЗДІЛ ІІІ

СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
3.1

Обґрунтування внутрішньої ціни підприємства

71

3.2.

Стратегії цінової політики для підприємств-природних монополістів

95

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

107

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

111

ДОДАТКИ
ВСТУП
Серед галузей народного господарства України, однією з таких, що сьогодні потребує особливої уваги при формуванні цін (тарифів), є житлово-комунальне господарство. Продукція таких підприємств задіяна практично в усіх виробничих процесах, спрямована на задоволення першочергових потреб населення. Згідно із Законом України “Про природні монополії” від 20.04.2000.р. № 1682-ІП підприємства житлово-комунальної галузі віднесено до переліку підприємств-природних монополістів. Проте, саме житлово-комунальна галузь на сьогодні не має необхідного нормативно-правового та методичного підґрунтя для формування економічно обґрунтованих цін (тарифів). Отже, актуальність проблеми обґрунтованого ціноутворення на послуги житлово-комунальних підприємств полягає в тому, що при недостатньо чіткому та економічно невірному формуванні цін (тарифів) на свою продукцію (послуги) вони можуть спричинити масштабний соціально-політичний ефект.

Поступове підвищення економічного рівня держави, перехід підприємств житлово-комунальної галузі від командно-адміністративних принципів функціонування до ринкових передбачає здійснення конструктивних змін насамперед у методичному процесі формування цін (тарифів). Ціноутворення на послуги житлово-комунальних підприємств, що здійснювалося державою упродовж багатьох років планово-централізованими методами, не заохочувало підприємства ні до розвитку конкуренції в галузі, ні до економного використання ресурсів. Ціни і тарифи не відображали коливань попиту і пропозиції, не були достатньо гнучкими. Сукупна дія цих та інших факторів призвела до необґрунтованого зростання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги.

Питання державного регулювання цін у галузях природних монополій досліджували багато вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Е..Аткінсон, А..Бабак, У..Баумоль, Х..Демсец, Дж..Вільсон, Р..Вілінг, О..Глазова, Г..Жемчужнікова, І..Ільїн, В..Кокорєв, О..Котьолкіна, Є..Крикавський, О..Кузьмін, Л..Кузьменко, Я..Литвиненко, М..Макаренко, Н..Михальчишин, О..Нестеренко, А. Нікіфоров, О. Орлов, О..Потімков, Р. Сиротяк, І. Скворцов, В..Солодкий, Ю..Стадницький, Дж..Стігліц, Е..Стоянова, В..Студенцов, Д..Тіроль, Г. Филюк, В. Цапелик, Т. Шевченко, Ф. Шерер, І. Яременко та інші.

В опублікованих працях висвітлено погляди авторів на проблеми регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств-природних монополістів, у тому числі житлово-комунальних господарств, запропоновано підходи до формування витрат та розподілу прибутку, визначено проблеми та позитивні результати застосування різних систем цінових показників, розглянуто та проаналізовано окремі елементи собівартості продукції (послуг) природних монополій, охарактеризовано підходи до управління ціноутворенням тощо.

Незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці формування та регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) підприємств-природних монополістів, нагальною залишається необхідність розробити такий порядок ціноутворення на послуги цих підприємств, який би захищав інтереси споживачів, забезпечував надійну роботу природних монополій та заохочував до ощадливого використання ресурсів.

Необхідність наукового опрацювання окреслених проблем з урахуванням специфіки вітчизняної економіки свідчить про актуальність теми дипломного дослідження та її прикладне значення для забезпечення ефективної діяльності вітчизняних підприємств.

Метою дипломної роботи є розробка теоретичних та прикладних засад формування та регулювання цін для підприємств-природних монополістів.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:

  • Узагальнити теоретичні основи формування ціни на підприємствах;

  • виконати теоретичне обґрунтування пропорційно до яких елементів ціни можна розподіляти умовно-постійні витрати і нормативний прибуток, щоб не виникало протиріч з виконанням інших досліджень – розрахунку точки беззбитковості, потужності організації тощо, які є основними в системі CVP;

  • дослідити методичні підходи до визначення умовно-постійних витрат з урахуванням особливостей господарської діяльності підприємств-природних монополістів та визначення і застосування "агрегованої ціни продукції" для окремого підприємства, яка зводить воєдино ціни всієї номенклатури продукції та дає можливість обґрунтовано визначати точку беззбитковості й інші показники для цілого підприємства;

  • проаналізувати систему ціноутворення конкретного підприємства;

  • обґрунтувати методичні підходи до вибору цінової політики (стратегії розвитку) для окремого підприємства, які були б спрямовані на мінімізацію ціни продукції або максимізацію отриманого прибутку, що базуватиметься на аналітичних методах обґрунтування обраних стратегій.

Об’єктом дослідження є процес формування і регулювання цін Вінницького обласного комунального виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ВОК ВПВКГ) «Вінниця водоканал»..

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади формування і регулювання цін для підприємств-природних монополістів.

Теоретичною основою дослідження є національні законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють порядок визначення доходів і витрат на підприємствах; іноземні нормативно-правові акти, які визначають порядок формування тарифів на підприємствах; праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців за проблемою; статистичні матеріали господарства ВОК ВПВКГ «Вінниця водоканал»; матеріали практики формування тарифів на вітчизняних підприємствах, отримані автором у результаті проведених досліджень тощо.

Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались такі методи: порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення (для виокремлення місця ціни в процесі відтворення, та в системі управління підприємством, визначення принципів формування внутрішніх цін; елімінування та балансовий метод (при дослідженні процесу формування цін); групування та економічного аналізу (для виявлення тенденцій та дослідження показників господарської діяльності підприємств; формалізації та економіко-математичного моделювання (для розроблення методичних рекомендацій щодо процесу управління ціноутворенням).

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків, загальний обсяг роботи 111 сторінок. Робота містить 25 таблиць, 11 рисунків, 2 додатки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Скачать файл (1184 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации