Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Паспорти спеціальностей - Економічні науки - файл n1.docx


Паспорти спеціальностей - Економічні науки
скачать (61 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.docx62kb.23.01.2013 14:58скачать

Загрузка...

n1.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Паспорти спеціальностей

ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії ВАК

України

14.12.2006 N 31-06/11

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.01 - економічна теорія

та історія економічної думки

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує економічні відносини в

суспільному виробництві, категорії, економічні закони,

закономірності становлення та функціонування економічних систем, а

також проблеми економічної історії й економічної думки.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного

виробництва. Iнноваційні чинники економічного зростання.

2. Людина в суспільному виробництві. Проблеми гуманізації та

соціалізації виробництва.

3. Системи економічних потреб та інтересів. Суспільний вибір.

4. Економічні категорії, закони та закономірності.

5. Економічні відносини власності. Форми власності та

господарювання, їх ефективність.

6. Розподіл і формування доходів.

7. Економічні системи; розвиток суспільних форм виробництва.

8. Соціально-економічні та кібернетичні моделі суспільства.

9. Теоретико-методологічні проблеми товарного виробництва та

ринку.

10. Концепції формування змішаної економіки.

11. Капітал (фонди), його природа та форми. Доходи на

капітал.

12. Відносини між працею та капіталом, їх еволюція.

13. Система аграрних відносин. Рента.

14. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення

виробничих відносин.

15. Екологічні проблеми індивідуального та суспільного

відтворення.

16. Методологія дослідження суспільного характеру та змісту

праці. Форми праці.

17. Закономірності виникнення, функціонування та розвитку

соціально-економічних систем.

18. Взаємозв'язок і ефективність форм власності в тій чи

іншій суспільно-економічній системі.

19. Розвиток суспільних форм виробництва в конкретній

економічній системі.

20. Теорії підприємництва, його види та функції.

21. Теорія попиту та корисності.

22. Теорія пропозиції та теорія фірми. Теорія промислової

організації.

23. Теорія ціноутворення в макроекономічному середовищі.

24. Теорія ринкових структур. Монополізм і конкуренція.

25. Ринок чинників виробництва та розподілу доходів.

26. Взаємозв'язок і взаємодія ринків, їх збалансованість.

27. Теорії визначення суспільного продукту, його форми та

методологія розрахунків.

28. Макроекономічні пропорції. Відтворювальна структура

суспільного продукту.

29. Концепція відтворення суспільного продукту. Теорії

кругообігу.

30. Виробництво, розподіл та споживання валового

національного продукту.

31. Сукупний попит та пропонування. Макроекономічна

рівновага.

32. Макроекономічна нестабільність: кризи, інфляція та

безробіття.

33. Заощадження, споживання й інвестиції.

34. Економічна політика, проблеми внутрішньої та зовнішньої

рівноваги.

35. Макроекономічні показники соціально-економічної

ефективності суспільного відтворення.

36. Концепції та теорії ринкової системи.

37. Iсторико-економічні передумови зародження та розвитку

економічних відносин і економічних укладів.

38. Періодизація економічного розвитку та її критерії.

39. Економічна політика держави на різних етапах історичного

розвитку.

40. Економічні передумови та наслідки соціально-економічних

реформ.

41. Iсторико-економічний аналіз розвитку економіки країни,

окремих регіонів і галузей економіки.

42. Взаємозв'язок економічної теорії й історії економічної

думки.

43. Генезис світової та вітчизняної економічної думки.

44. Розвиток і взаємодія шкіл і напрямів економічної думки.

45. Методологія та методика історико-економічних досліджень.

46. Iсторія розвитку державного регулювання національної

економіки.

47. Iсторичні типи та форми організації господарства та їх

еволюція.

48. Iсторія розвитку провідних економічних теорій

XX століття.

49. Економічна думка України в контексті світових теоретичних

концепцій.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні

та науково-практичні дослідження сучасного стану світового

господарства, тенденції та перспективи його розвитку, форм та

особливостей міжнародних економічних відносин і їх регулювання,

механізмів функціонування світового ринку товарів, послуг,

капіталів, праці, інновацій.

II. Напрями досліджень:

1. Світове господарство, тенденції та закономірності його

розвитку.

2. Національні економіки в сучасній світогосподарські системі

та моделі їх розвитку.

3. Ресурси світогосподарського розвитку та спеціалізація

країн світу.

4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин.

5. Теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація.

6. Форми та методи міжнародного торговельно-економічного

обміну.

7. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія.

8. Стан, тенденції та перспективи розвитку світового ринку

товарів і послуг.

9. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

10. Прямі зарубіжні інвестиції та міжнародне виробництво.

11. Міжнародне портфельне інвестування та світовий фондовий

ринок.

12. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання.

13. Світовий фінансовий ринок, тенденції та закономірності

розвитку його структури.

14. Людські ресурси та їх міжнародний рух.

15. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання.

16. Формування та тенденції розвитку світового ринку праці.

17. Теорії валютних курсів і валютна політика.

18. Національні та міжнародні (регіональні) валютні системи.

19. Еволюція світової валютної системи. Світовий валютний

ринок і валютні операції.

20. Міжнародні розрахунки та їх сучасні технології.

21. Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні

форми.

22. Стратегії та технології міжнародного менеджменту.

Методологія міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій.

23. Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку.

24. Становлення глобальних ринків та механізми їх

функціонування.

25. Формування глобальної економічної системи.

26. Міжнародні організації та глобальна інституалізація.

27. Iнформатизація світогосподарського розвитку та феномен

"нової економіки".

28. Iнтелектуалізація світогосподарського розвитку та

міжнародний науково-технологічний обмін.

29. Соціальні виміри глобального економічного розвитку.

30. Прояви та сутність економічного альтер- та

антиглобалізму.

31. Геоекономічна стратегія України та її

регіонально-інтеграційні пріоритети.

32. Стратегії міжнародної економічної діяльності України,

розвиток і диверсифікація її форм.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних

систем та механізмів управління економікою на галузевому,

міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі

регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність

функціонування національного господарства; економічну політику

держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі

державного регулювання національної економіки.

II. Напрями досліджень:

1. Структура національної економіки, структурна політика та

механізм її реалізації.

2. Моделі державного регулювання національною економікою.

3. Теорія та практика прогнозування та макроекономічне

планування в системі державного управління національною

економікою, окремих сфер і галузей.

4. Регулятори і важелі антикризової політики держави.

5. Особливості регулювання в державному секторі економіки.

6. Організаційні форми, структура та завдання органів

державного управління економікою.

7. Економічна безпека національної економіки.

8. Iнвестиційний процес, державна інвестиційна політика та

механізм її реалізації.

9. Iнноваційний розвиток, державна інноваційна політика,

науково-технічна політика та механізм її реалізації.

10. Стратегія економічного розвитку (стратегія

макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку

окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес,

інвестиції, інновації тощо).

11. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку

національної економіки.

12. Державні програми соціально-економічного розвитку та

державні цільові програми.

13. Державне регулювання інституціональних змін в

національній економіці, роздержавлення власності та приватизація,

управління державними корпоративними правами.

14. Прогнозування та державне регулювання окремих

макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання

інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).

15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового

економічного розвитку.

16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.

17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її

реалізації.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.05 - розвиток продуктивних і регіональна економіка

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретичні та прикладні

проблеми територіальної організації продуктивних сил,

удосконалення соціально-економічних відносин у державі, її

регіонах і населених пунктах, формування та використання

конкурентних переваг держави й регіонів та

організаційно-економічні механізми регулювання розвитку країни та

її території.

II. Напрями досліджень:

1. Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми

соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та

регіонів.

2. Наукові основи економічного районування та

адміністративно-територіального устрою.

3. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання

регіональних міжгалузевих зв'язків, формування кластерних,

мережених та інших новітніх територіально-виробничих форм

оптимізації господарства.

4. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне

співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір.

5. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку

держави та регіонів і просторової асиметрії розміщення

продуктивних сил.

6. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання

соціально-економічної диференціації регіонів і депресивності

просторового розвитку.

7. Соціально-економічні проблеми урбанізації, регулювання

розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і

міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави.

8. Методологічні проблеми управління економічним розвитком

регіонів і принципи, форми та заходи регіональної політики.

9. Iнвестиційно-інноваційні процеси в регіонах,

інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на

державному та регіональному рівнях.

10. Регіональний менеджмент, організаційно-економічні

механізми регулювання управлінської діяльності.

11. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення

конкурентоспроможності держави та регіонів і шляхи їх вирішення.

12. Територіальна структура та територіальна організація

господарства України, напрями її удосконалення з урахуванням

впливу новітніх регіональних і глобальних чинників.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом дослідження якої складають

теоретичні, методологічні, методичні та прикладні проблеми

раціонального використання, охорони і відтворення

природно-ресурсного потенціалу і навколишнього природного

середовища, забезпечення екологічної безпеки

соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини.

II. Напрями досліджень:

1. Природні ресурси й навколишнє природне середовище,

екологічна безпека як об'єкти економічних досліджень; проблеми

економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості

навколишнього природного середовища: методологія, методика,

інструментарій.

2. Теорія та методологія економічних відносин у сфері

природокористування, охорони навколишнього середовища та

забезпечення екологічної безпеки.

3. Земля як територіальна основа, ресурс господарської

діяльності та життєдіяльності людини; економічні проблеми

землекористування: оцінка земельних ресурсів, ринок земельних

ресурсів, платежі за користування земельними ресурсами.

4. Економіка раціонального використання, відтворення й

охорони водних ресурсів: плата за водокористування, економічна

оцінка збитку за забруднення водних об'єктів, економічне

обґрунтування заходів у галузі водокористування та водоспоживання.

5. Економіка раціонального використання, відтворення й

охорони лісових ресурсів: економічна оцінка лісових ресурсів;

оцінка збитків за забруднення лісових об'єктів; плата за

лісокористування; економічне обґрунтування заходів у галузі

лісокористування.

6. Економіка охорони якості атмосфери як середовища

проживання людини, флори та фауни.

7. Економічні проблеми раціонального використання, охорони й

резервування ресурсів флори і фауни, рекреаційно-туристичних

ресурсів і територій, що особливо охороняються, економіка

заповідної справи.

8. Економічні проблеми надрокористування, освоєння корисних

копалин, мінеральної сировини, енергетичних ресурсів, нерудних

матеріалів тощо.

9. Економічні проблеми морського природокористування, охорони

морського середовища, відтворення і раціонального використання

природно-ресурсного потенціалу морів та океанів, економічні

аспекти екологічної безпеки морегосподарської діяльності.

10. Економічні проблеми використання вторинних ресурсів і

відходів як елемента ресурсозберігаючої та природоохоронної

політики.

11. Проблеми управління у сфері природокористування, охорони

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

12. Економічні аспекти екологічно сталого розвитку;

економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів

природокористування, охорони навколишнього середовища та

забезпечення екологічної безпеки; міжнародні економічні проблеми

природокористування.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні

та науково-практичні дослідження суспільних явищ і процесів у

сфері демографії, праці та соціального розвитку.

II. Напрями досліджень:

1. Відтворення та розвиток населення. Соціально-демографічна

структура та якість населення.

2. Демографічні процеси. Народжуваність. Демографічні

проблеми сім'ї.

3. Здоров'я, смертність і тривалість життя.

4. Режим відтворення населення. Формування демографічного

потенціалу.

5. Міграційний рух населення. Трудова міграція.

6. Моделювання, прогнозування та регулювання демографічних

процесів.

7. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток

та використання.

8. Професійна освіта. Професійна орієнтація.

9. Людський капітал. Якість робочої сили.

10. Моделі й структура ринку праці. Попит, пропозиція та ціна

робочої сили на ринку праці.

11. Кон'юнктура ринку праці. Моделювання, прогнозування та

регулювання ринку праці.

12. Економічна активність населення. Зайнятість і безробіття.

13. Конкурентоспроможність на ринку праці. Iнфраструктура

ринку праці.

14. Система відносин у сфері праці. Державне та договірне

регулювання соціально-трудових відносин.

15. Виробнича демократія. Соціальний діалог. Трудові

конфлікти.

17. Економіка домогосподарств.

18. Диференціація населення за доходами та умовами життя.

Регулювання доходів.

19. Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства.

Підвищення якості життя населення.

20. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і

нормативи.

21. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Соціальне

страхування.

22. Пенсійна система. Соціальна безпека.

23. Людський розвиток. Гендерна політика.

24. Соціальна інфраструктура. Соціальний капітал.

25. Механізм реалізації соціальної політики.

26. Характер і зміст праці. Організація і нормування праці.

27. Регулювання робочого часу.

28. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці.

29. Продуктивність праці. Ефективність трудової діяльності.

Iнноваційна праця.

30. Заробітна плата в системі винагород.

31. Компенсаційна система. Соціальний пакет.

32. Механізм регулювання оплати праці. Система матеріального

стимулювання трудової діяльності.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових ресурсів,

формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що

опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП у

суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи

та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних

фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і

зовнішня політика держави та її складові.

II. Напрями досліджень:

1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного

регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація;

інфляція і стабілізація грошей.

2. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.

3. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.

4. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.

5. Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери.

6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет,

бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна

політика держави, бюджетний менеджмент.

7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи

і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної

політики держави.

8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.

9. Місцеві фінанси й місцеве оподаткування. Фіскальний

(бюджетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного

і фінансового вирівнювання.

10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.

11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий

моніторинг.

12. Фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та

фінансових інститутів.

13. Теорія і практика оподаткування, форми та методи

оподаткування, податкова система і податкова політика держави.

Податковий менеджмент.

14. Податкове рахівництво, адміністрування податків і

податковий контроль.

15. Державний кредит і державний борг, система управління

внутрішнім і зовнішнім державним боргом.

16. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та

інфраструктура ринку цінних паперів. Порфельне інвестування.

Держава на фінансовому ринку.

17. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.

18. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових

інструментів.

19. Ринок фінансових послуг.

20. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування,

його основні форми, види й галузі.

21. Перестрахування на внутрішньому та зовнішніх ринках.

22. Страховий менеджмент.

23. Страховий ринок, закономірності та перспективи його

розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації.

24. Страховий маркетинг і напрями його активізації.

25. Формування та розміщення страхових резервів.

26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.

27. Формування та функціонування ринку кредитних ресурсів,

кредитна система.

28. Механізм функціонування банківської системи, організація

й управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.

29. Iпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності,

інвестиційна діяльність банків.

30. Механізм банківського кредитування та його особливості в

окремих галузях і сферах економіки.

31. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.

32. Фінансовий менеджмент в банку.

33. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання та

платіжний баланс.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.09 - бухгалтерський облік,аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження з

методології, методики й організації бухгалтерського обліку,

аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності

підприємств.

II. Напрями досліджень:

1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.

2. Методологія й організація фінансового та управлінського

обліку підприємств різних форм власності.

3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт

і послуг) підприємства: методологія і організація визначення,

обліку та контролю.

4. Побудова системи облікової інформації відповідно до

міжнародних стандартів.

5. Розроблення національних стандартів обліку та нормативів

аудиту.

6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу,

оперативного контролю, ревізії та аудиту в різних країнах.

7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних

(перевірка, обробка та оприлюднення).

8. Теорія та методологія економічного аналізу.

9. Методологія, методика й організація аналізу господарської

діяльності підприємств різних форм власності.

10. Методологія, методика й організація контролю

фінансово-господарської діяльності підприємств.

11. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської діяльності.

12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування

та функціонування аудиторських служб.

13. Методологія й організація зовнішнього та внутрішнього

аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки,

замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування й організація

проведення, вартість послуг, ефективність.

14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.

15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та

використання активів, власного капіталу і зобов'язань.

16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на

виробництво.

17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація й

уніфікація.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.10 - статистика

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження на основі

кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та

взаємозв'язку масових соціально-економічних явищ і процесів.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні основи статистичного дослідження

економічних і соціальних явищ та процесів.

2. Механізм формування статистичних закономірностей.

3. Методологія статистичних досліджень як база побудови

методичного забезпечення.

4. Використання статистичних методів за умов невизначеності.

5. Адаптація методичного забезпечення до специфіки

соціально-економічних явищ і процесів, інформаційної бази та

об'єктів управління.

6. Програмно-методологічні й організаційні засади

статистичного спостереження у відповідності з потребами різних

рівнів управління економікою.

7. Спеціально організовані спостереження в економічній,

соціальній і демографічній статистиці (переписи, вибіркові

обстеження, моніторинги) за економічними, соціальними,

демографічними й екологічними явищами та процесами.

8. Методи перевірки та забезпечення достовірності,

вірогідності, актуальності та своєчасності статистичної

інформації.

9. Теоретико-методологічні засади побудови системи

статистичних показників соціально-економічного розвитку.

10. Комплексне використання системи статистичних показників в

аналізі структури, динаміки та взаємозв'язків

соціально-економічних процесів.

11. Програмно-методологічні й організаційні засади типології

складних соціально-економічних явищ та процесів, принципи

взаємодії класифікацій та групувань в процесі статистичного

дослідження. Основні класифікації в економічній статистиці,

гармонізація їх із міжнародними стандартами.

12. Формування інтегрованих структурних систем на базі

типології структурних елементів відповідно до потреб управління.

13. Методологія побудови статистичних таблиць і графіків як

форми відображення стану, структури, тенденцій розвитку

соціально-економічних і демографічних явищ.

14. Аналіз динаміки структури й оцінювання структурних

зрушень у виробництві, розподілі і використанні матеріальних,

фінансових і трудових ресурсів; у соціальних і демографічних

процесах.

15. Методологія розбудови рядів розподілу як інформаційної

бази статистичного дослідження закономірностей розподілу в

економічній, соціальній і демографічній статистиці.

16. Методологія вимірювання варіації соціально-економічних

явищ.

17. Оцінювання диференціації суб'єктів господарювання за

результатами виробництва та фінансовим станом; регіонів - за

рівнем соціально-економічного розвитку, населення - за добробутом.

18. Статистичне забезпечення управління збалансованістю

соціально-економічного розвитку.

19. Статистичне забезпечення управління пропорційним

розвитком економіки.

20. Методологія статистичного оцінювання взаємозв'язків

економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів різними

методами в статиці і динаміці.

21. Методологія використання непараметричних методів для

вимірювання статистики взаємозв'язків соціально-економічних явищ.

22. Методологія статистичного дослідження закономірностей

динаміки соціально-економічних явищ.

23. Методологія індексного аналізу в соціально-економічних

дослідженнях.

24. Статистичне дослідження ефективності

соціально-економічного розвитку.

25. Методологія статистичного дослідження сезонності

соціально-економічних явищ і процесів.

26. Методологія статистичного прогнозування

соціально-економічних явищ і процесів.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні,

теоретичні, науково-методичні і прикладні проблеми, аналізу,

функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів

на засадах розробки і застосування методів математичного

моделювання, інформаційних систем і технологій.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання

соціально-економічних систем.

2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.

3. Моделі та методи програмно-цільового управління

економічними системами і процесами.

4. Моделювання процесів управління соціально-економічними

системами.

5. Моделювання процесів суспільного відтворення.

6. Моделювання процесів економічного зростання.

7. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних

систем і процесів.

8. Математичні моделі економічної динаміки.

9. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки.

10. Математичні моделі та методи формування балансів для

різних рівнів управління економікою.

11. Системний аналіз економічних процесів.

12. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.

13. Моделі і методи формування раціональних

організаційно-економічних структур і систем управління в

економіці.

14. Моделювання процесів ефективного використання виробничого

потенціалу.

15. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.

16. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в

економіці.

17. Системи підтримки прийняття рішень.

18.Методи штучного інтелекту в економіці.

19. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування

систем моніторингу в економіці.

20. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації

суспільства, побудованого на знаннях.

21. Впровадження нових комп'ютерних технологій та обробки

статистичної інформації.

22. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за

результатами статистичних спостережень.

23. Нові інформаційні та комунікаційні технології.

24. Гіпертекстові та мультимедійні технології в

соціально-економічних системах.

25. Геоінформаційні системи в економіці.

26. Економічні й організаційні проблеми інформаційної

діяльності, створення інформаційного простору об'єкта.

27. Безпека та надійність інформаційних систем.

28. Методи та моделі управління проектами інформатизації.

29. Економічна ефективність розроблення, впровадження та

функціонування інформаційних систем і технологій.

ЗО. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в

інформаційних системах.

31. Системи управління базами даних і знань.

32. Iнструментальні засоби проектування та створення

управлінських інформаційних систем.

III. Галузь науки, з якої

присуджуються наукові ступені:

економічні науки.


Скачать файл (61 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации