Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність - файл n1.doc


Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
скачать (49 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc49kb.23.01.2013 15:01скачать


n1.doc

Постанова № 44-06/7 від 08.10.2008

Паспорти спеціальностей
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

08.10.2008 N 44-06/7

ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

12.00.09 - кримінальний процес

та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність

I. Формула спеціальності:

Спеціальність об'єднує юридичні науки, які досліджують

кримінально-процесуальні відносини та кримінально-процесуальну

діяльність і їх зміст; кримінально-процесуальне право та

законодавство; закономірності збирання, дослідження, оцінювання та

використання доказів; прийоми, методи та засоби розкриття,

розслідування, судового розгляду та запобігання злочинів;

використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та

провадження експертних досліджень.

II. Напрями досліджень:

2.1. У галузі кримінального процесу:

- Суспільно-політичне призначення кримінально-процесуального

права; основні форми діяльності в боротьбі зі злочинністю;

кримінально-процесуальні функції, їх система та класифікація;

моральні основи кримінально-процесуальної діяльності; джерела

кримінально-процесуального права; кримінально-процесуальне право в

системі галузей національного права; завдання кримінального

процесу; зміст процесуальних гарантій; система принципів

кримінального процесу та їх нормативний зміст.

- Поняття кримінально-процесуального права та законодавства;

предмет і методи кримінально-процесуального права; норми

кримінально-процесуального права та їх тлумачення; межі дії

кримінально-процесуального закону.

- Предмет і метод науки кримінального процесу; перспективи

розвитку кримінально-процесуальної науки; кримінальний процес і

правосуддя, їх співвідношення; співвідношення кримінального

процесу з іншими юридичними науками.

- Поняття суб'єктів кримінального процесу; органи, які ведуть

кримінальний процес, та його учасники; докази та доказування в

кримінальному процесі; види доказів.

- Стадії кримінального процесу; порушення кримінальної

справи; досудове розслідування; слідчі дії; притягнення як

обвинуваченого; кримінально-процесуальний примус; запобіжні

заходи; зупинення та закінчення досудового слідства; попередній

розгляд справи суддею; судовий розгляд; судові акти в

кримінальному процесі.

- Провадження щодо перевірки вироків, постанов і ухвал суду;

провадження в апеляційній і касаційній інстанціях; виконання

вироку; перегляд судових рішень у порядку виключного провадження;

підстави та процесуальний порядок застосування примусових заходів

медичного характеру; особливості провадження у справах про злочини

неповнолітніх; спрощені форми провадження в кримінальних справах.

- Міжнародні стандарти в кримінальному процесі;

співвідношення національного кримінально-процесуального

законодавства та зарубіжного; гармонізація

кримінально-процесуального права з міжнародними договорами у сфері

кримінального судочинства; проблеми імплементації міжнародних

договорів до національного законодавства; проблеми захисту прав

людини в кримінальному судочинстві; альтернативні механізми

вирішення кримінально-правових конфліктів.

2.2. У галузі криміналістики:

- Предмет, об'єкти та система криміналістики; закономірності,

що вивчає наука; принципи та закони розвитку криміналістики,

методологічні основи та система методів криміналістики, її природа

та місце в системі наукового знання; тенденції розвитку

криміналістичних знань, історія криміналістики.

- Зміст і структура загальної теорії криміналістики: наукові

основи криміналістичної ідентифікації, діагностики та

прогнозування; поняття та зміст окремих криміналістичних теорій і

вчень.

- Наукові основи криміналістичної техніки; правові підстави

застосування науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю:

використання сучасних інформаційних технологій у слідчій і судовій

діяльності; галузі криміналістичної техніки та їх зміст;

науково-технічне оснащення органів досудового слідства та судів;

форми, методи та засоби фіксації доказової інформації.

- Криміналістична тактика та сфери застосування її положень;

предмет і структура складових криміналістичної тактики;

криміналістичні версії та планування розслідування; проблема

прийняття тактичного рішення та тактичний ризик; тактичний прийом

як елемент криміналістичної тактики; ситуаційна обумовленість

тактичних прийомів; тактика процесуальної дії; тактичні прийоми

окремих слідчих дій; тактичні комбінації (системи прийомів) та

тактичні операції, їх види й особливості застосування.

- Поняття криміналістичної методики; структура та види

окремих криміналістичних методик: принципи формування видових і

міжвидових окремих криміналістичних методик; проблема створення

методик (мікрометодик) розслідування нових видів злочинів у сфері

економіки та тяжких насильницьких злочинів.

2.3. У галузі судової експертизи:

- Концептуальні основи судової експертизи: загальна теорія

судової експертизи; експертна діяльність і сучасні можливості

судових експертиз; система експертного забезпечення правосуддя;

нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності;

судово-експертні установи та відомчі служби; статус судового

експерта; проблема нетрадиційних судових експертиз в Україні.

- Види судових експертиз і проблема їх класифікації; система

криміналістичних експертиз; провадження судової експертизи на

досудовому слідстві та в суді; роль судових експертиз у розкритті

та розслідуванні злочинів; висновок експерта та його оцінка;

достовірність експертних досліджень.

- Експертні методики й експертні технології в

судово-експертній діяльності; проблема "стандартизації" та

"сертифікації" експертних методик; методи судово-експертного

дослідження; роль методики дослідження в судовій експертизі.

2.4. У галузі оперативно-розшукової діяльності:

- Наука оперативно-розшукової діяльності, її предмет і методи

дослідження; стан і перспективи її розвитку; взаємозв'язок науки

оперативно-розшукової діяльності з іншими юридичними та

неюридичними науками.

- Державна політика в галузі здійснення оперативно-розшукової

діяльності; правові основи здійснення негласної діяльності

суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, застосування ними

оперативних і оперативно-технічних засобів у боротьбі зі

злочинністю; правові підстави обмеження конституційних прав і

основоположних свобод людини і громадянина, недоторканості житла,

таємниці листування, телефонних розмов і інших прав і свобод;

правові й інші гарантії захисту прав і свобод особи, щодо якої

здійснюється оперативно-розшукова діяльність; взаємозв'язок

оперативно-розшукової діяльності з іншими формами державної

правоохоронної діяльності; законодавство, що регламентує

оперативно-розшукову діяльність; шляхи та напрями удосконалення

чинного оперативно-розшукового законодавства.

- Стратегія і тактика роботи з негласними співробітниками;

дотримання конфіденційності при отриманні негласної інформації,

проблеми її реалізації в кримінальному судочинстві; конспірація

оперативно-розшукових заходів, легендування оперативних комбінацій

із врахуванням оперативної обстановки та ситуації.

- Негласна робота відповідно до завдань, функцій і

компетенції оперативних підрозділів, напрямів правоохоронної

діяльності; правовий порядок і тактика проникнення негласних

працівників у злочинне середовище; застосування інститутів

звільнення негласних працівників від відповідальності за вчинення

певних злочинів, а також виключення їх кримінальної

відповідальності згідно з обставинами, що виключають злочинність

діяння.

- Правовий порядок провадження оперативних розробок осіб,

підозрюваних у підготовці чи вчиненні злочину; пошук і

документування діяльності осіб, які вчиняють злочини, розшук осіб,

що переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються

від відбуття кримінального покарання, розшук безвісти пропалих

громадян; оперативна розробка осіб, відносно яких розслідується

кримінальна справа.

- Реалізація негласно отриманої інформації в кримінальному

судочинстві; форми; принципи і підстави взаємодії слідчого,

прокуратури і суду з оперативними підрозділами; інформаційне

забезпечення оперативних розробок; використання спеціальних

автоматизованих банків даних оперативно-розшукового призначення.

- Оперативно-розшукова діяльність спеціальних підрозділів із

боротьби з корупцією й організованою злочинністю; тактика

запобігання та розкриття бандитизму, терористичних актів, вбивств

на замовлення, нелегальної торгівлі зброєю й інших тяжких

злочинів; правові й організаційні основи залучення до

співробітництва учасників організованих злочинних угруповань;

взаємодія оперативних підрозділів із боротьби з корупцією й

організованою злочинністю з державними органами, що мають

контрольні повноваження.

- Правові підстави, порядок обліку та використання негласної

інформації про події, факти й осіб, які беруть участь в

організованій злочинній діяльності; проблеми використання

спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою

злочинністю.

- Наукове та практичне вирішення завдань взаємодії

оперативних підрозділів з Інтерполом; взаємодія з міжнародними

правоохоронними органами й організаціями при розшуку викраденого

автотранспорту, боротьби з торгівлею людьми, відмиванням "брудних"

грошей, фальшуванням іноземної валюти; вдосконалення правових

підстав і механізму виконання оперативно-розшукових завдань на

міжнародному рівні діяльності спеціальних оперативних підрозділів.

- Прокурорський нагляд за дотриманням законності заведення,

провадження та закриття оперативно-розшукових справ; межі

прокурорського нагляду за законністю роботи з негласними

співробітниками, тактикою їх вводу в оперативну розробку та виводу

з неї; форми участі прокурора при проведенні оперативних закупок,

контрольованих поставок, виняткових і тимчасових заходів, що

можуть порушувати права та свободи людини, їх конституційні

гарантії; режим таємності та конспірації при взаємодії з судом і

прокурором.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

юридичні науки.


Скачать файл (49 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации