Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Додонова Р.О., Мозговий Л.І. (ред.) Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство - файл n1.doc


Додонова Р.О., Мозговий Л.І. (ред.) Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство
скачать (2431 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc2431kb.23.01.2013 18:36скачать


n1.doc

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ТЕСТИ.


1 ВАРІАНТ
І РІВЕНЬ

1.Яка з складових частин релігії є засадничою:

а) віровчення;

б) віра;

в) культ;

г) організація.

2.Автор, який вважав релігію колективною формою неврозу:

а) Ф.Вольтер;

б) К.Маркс;

в) З. Фрейд.

3. Як називається поклоніння богам в образі тварин :

а) зооморфізм;

б) антропоморфізм;

в) фетишизм.

3.Фетишизм – це :

а) віра у надприродню спорідненість людей з тваринами та рослинами;

б) віра в надприродні можливості матеріальних предметів;

в) система заборон.

4.Монотеїзм виник :

а) у національно – державних релігіях;

б) у світових релігіях;

в) нетрадиційних релігіях.

5.Священні тексти в індуїзмі:

а) Пурани;

б) Веди;

в) Араньяки.

6.Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а) вісім ступенів;

б) сім ступенів;

в) дванадцять ступенів.

7.Що означає життя згідно вчення Гаутами:

а) радість;

б) спокій;

в) страждання.

8.Яка релігія стала в Китаї і політикою, і адміністративною системою, і верховним регулятором економічних і соціальних процесів:

а) чань-буддизм;

б) конфуціанство;

в) даосизм.

9.Іслам виник:

а) в VІІ ст. до н.е.;

б) в VІІ ст.;

В) в V ст.

10.Мухаммад для мусульман:

а) Посланець Аллаха;

б) Син Божий;

в) Боголюдина.

ІІ РІВЕНЬ.
1.Визначте структуру та функції релігії.

2.Охарактерізуйте первісні релігійні вірування.

3.Назвіть характерні риси етнічних релігій.

4.В чому своєрідність буддизму як релігії?

ІІІ РІВЕНЬ
1. Які з етнічних релігій нині є державними? Охарактеризуйте їх.

2. Визначте, з якої релігії походить догмат про Мессію та в яких ще релігіях він поширений?

3. Визначте, з якої релігії походить догмат про Страшний Суд над мертвими, що воскреснуть?

4. Назвіть п’ять категорій класифікації дій мусульманина за шаріатом.

2 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ
1. Вищою формою релігійної організації є:

а) община;

б) церква;

в) деномінація.

2. Основною ознакою релігійної свідомості є віра в.

а) реальне існування надприродних сил та істот;

б) магію;

в) міфи.

3. Як називається поклоніння людиноподібним богам:

а) зооморфізм;

б) антропоморфізм;

в) фетишизм.

4. Анімізм – це:

а) віра в існування душі та духів;

б) поклоніння померлим предкам;

в) віра у надприродну спорідненість людей з тваринами та рослинами.

5. Священним Писанням іудеїв є:

а) Талмуд;

б) П’ятикнижжя Мойсея;

в) Старий Завіт.

6. Хто в індуїзмі творець світу:

а) Вішну;

б) Брахма;

в) Шива.

7.Карма – це:

а) вчення про переселення душ;

б) закон моральної відплати;

в) ваш варіант.

8. Основний принцип буддійської етики:

а) неспричинення шкоди тваринам;

б) неспричинення шкоди всьому живому;

в) не вбивай!

9. Іслам виник на:

а) Аравійському півострові;

б) Синайському півострові;

в) Апенинському півострові.

10. «Символ віри» в ісламі звучить таким чином:

а) Аллах Великий!

б) В ім’я Аллаха, милостивого та милосердного!

в) Немає ніякого божества, окрім Аллаха, а Муххамад – посланець Аллаха!

ІІ РІВЕНЬ
1.З'ясуйте відмінності між теологічним та філософським розумінням релігії.

2. Яким є предметне поле філософії релігії?

3. Охарактеризуйте давньокитайську та давньоіндійську релігійні системи.

4. В чому своєрідність ісламу як світової релігії.
ІІІ РІВЕНЬ
1. Охарактеризуйте релігію як форму суспільної свідомості.

2. Які уявлення про людину та світ в ранньонаціональних релігіях?

3. Назвіть 8 сходинок до шляху спасіння за буддизмом.

4. Дайте характеристику основних положень шаріату.

3. ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1. Одним з провідних представників біологічного та психологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

б) М.Вебер;

в) Л. Фейєрбах.

2. Як називається система дій, за допомогою яких бажають вплинути на надприродне:

а) літургія;

б) шабаш;

в) магія.

3. Політеїзм – це:

а) віра в духів;

б) віра в єдиного бога;

в) віра в багатьох богів.

4.У якій релігії існував у чистому вигляді антропоморфізм:

а) давньоєгипетській;

б) давньокитайській;

в) давньогрецькій.

5. Бог ізраїльського народу:

а) Амон – Ра;

б) Моїсей;

в) Яхве.

6. Жерці в індуїзмі – це:

а) шудри;

б) кшатрії;

в) брахмани.

7. Основними напрямками в буддизмі є:

а) тхеравада та махаона;

б) шиїзм та сунізм;

в) ваш варіант.

8.З ким послідовники буддизму пов’язують виникнення цієї релігії:

а) царем Ашокою;

б) принцом Гаутамою,

в) Майтреєю.

9. Хадж – це:

а) паломництво до «святих місць»;

б) обов’язок вести « священну війну»;

в) кожноденна ритуальна молитва.

10. Протягом ХХ ст. питома вага мусульман:

а) збільшилася;

б) зменшилася;

в) залишилася на тому ж рівні.

ІІ РІВЕНЬ.
1. Дайте характеристику основним філософським концепціям релігії.

2. Охарактеризуйте релігійну свідомість.

3. Визначте й порівняйте основні течії в ісламі.

4. Порівняйте розуміння Бога та відношення до нього в іудеїв та індуїстів.
ІІІ РІВЕНЬ
1.В якій релігії вперше зявилася ідея про відплату за справи людини, яка потім стала стрижневою у світових релігіях? Чому?

2. Чому іудаїзм став основою для християнства?

3. Яка релігія вперше сформулювала ідею про кінець світу та страшний суд? Як склалася її доля до сьогодення?

4. До якої релігії належить вчення про переселення душ? В чому його сенс?

4 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ
1. Одним з провідних представників етнологічного підходу до релігії є:

а) Г.Гегель;

б) У.Джеймс;

в) Б. Маліновський.

2. Виконання релігією визначника ціннісної орієнтації особи, ролі певного світорозуміння, світовідчуття, світо відношення – це:

а) комунікативна функція;

б) світоглядна функція;

в) регулятивна функція.

3. Монотеїзм – це:

а) віра в єдиного бога;

б) віра в одвічну боротьбу доброго та злого першоначал;

в) віра у багатьох богів.

4. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму;

б) ваш варіант;

в) Христу.

5. Характерною рисою віровчення зороастризму є:

а) вчення про мирне співіснування доброго та злого начал;

б) вчення про протиборство доброго та злого начал;

в) вчення про єдність доброго та злого начал.

6. Протягом ХХ століття питома вага буддистів:

а) зросла;

б) зменшилася;

в) залишилась на висхідному рівні.

7. Яка релігія не знає Бога – творця:

а) іудаїзм;

б) іслам;

в) буддизм.

8. Послідовниками основних напрямків в ісламі є :

а) вішнуїти та шиваїти;

б) фарисеї та саддукеї;

в) шиїти та сунніти.

9. Посту в ісламі дотримуються один раз:

а) на рік;

б) на місяць;

в) на тиждень.

ІІ РІВЕНЬ.
1. Дайте характеристику основним теологічнимим концепціям релігії.

2. Охарактеризуйте релігійний культ.

3. Визначте й порівняйте основні напрямки в давньокитайській релігії.

4. Назвіть ознаки, які характерні для ісламу та буддизму як світових релігій
ІІІ РІВЕНЬ.
1.Як розуміється сенс життя в іудаїзмі?

2.В чому полягають основні переваги та недоліки фрейдівського дослідження релігії.

3. Які суспільні процеси вплинули на формування національно – державних релігій?

4. Які уявлення про людину та світ в буддизмі?

5 ВАРІАНТ.

І РІВЕНЬ

.

1. Одним з провідних представників соціологічного підходу до релігії є:

а) З.Фрейд;

б) П.Бергер;

в) К.Юнг.

2. Здатність релігії бути засобом ідейного об»єднання, згуртування мас, індивідів та інститутів, спільністю єдиної віри, догм, сповідання – це:

а) інтегративна функція;

б) світоглядна функція;

в) регулятивна функція.

3. Як називається релігія, якій притаманне уявлення про ієрархію богів, кожний з яких опікується тією чи іншою світовою стихією:

а) магія;

б) політеїзм;

в) тотемізм.

4. Світові релігії – це:

а) буддизм, християнство, іслам;

б) християнство та іслам;

в) індуїзм, християнство, іслам.

5. Перший Храм у Ієрусалімі був побудований:

а) Мойсеєм;

б) Давидом;

в) Соломоном.

6. Яка релігія вперше сформулювала ідею про кінець світу та страшний суд:

а) зороастризм;

б) іслам;

в) християнство.

7. Священним Писанням в ісламі є:

а) Коран;

б) Сунна;

в) ваш варіант.

8. Синтоїзм – це національна релігія:

а) китайців;

б) японців;

в) євреїв.

9. Мусульмани моляться:

а) п’ять раз за добу;

б) три рази за добу;

в) шість раз за добу.

10. Шаріат – це:

а) один з напрямків в ісламі;

б) одна з обрядово-культових дій;

в) система норм та правил.

ІІ РІВЕНЬ
1. Дайте характеристику основним соціологічним концепціям релігії.

2. Охарактеризуйте релігійні організації.

3. Визначте й порівняйте основні напрямки в індуїзмі.

4. Проаналізуйте й порівняйте основні священні книги буддизму та ісламу.


ІІІ РІВЕНЬ
1.Як розуміється сенс життя в буддизмі?

2. Які існують схожі догмати в іудаїзмі та ісламі?

3. В чому містяться найбільш принципові особливості національно – державних релігій?

4. Які національно – державні релігії стали основою світових релігій? Чому ?

6 ВАРІАНТ
І РІВЕНЬ
1. Виконання релігією різноманітних зв’язків між віруючими, засіб їхнього спілкування в межах єдиного віросповідання – це:

а) комунікативна функція;

б) світоглядна функція;

в) регулятивна функція.

2. Тотемізм –це:

а) віра в існування душі та духів;

б) віра в деяку надприродну , яка керує світом;

в) віра у надприродну спорідненість людей з тваринами та рослинами;

3.У якому столітті мислителі вперше почали уявляти, що люди самі створювали собі богів за своїм образом та подобою:

а) V ст. до н.е.;

б) ІІ ст. до н.е.;

в) ІІ ст. н.е.;

4. Політеїзм виник:

а) у первісних релігіях;

б) у національно – державних релігіях,

в) у світових релігіях.

5. Три верховних божества в індуїзм :

а) Брахма, Вішну, Шива;

б) Брахма, Вішну, Крішна;

в) Вішну, Калі, Шива.

6. В буддизмі нараховується:

а) чотири шляхетні істини;

б) три шляхетні істини;

в) вісім шляхетних істин.

7. Як називається ідеальний стан людського буття в буддизмі:

а) карма;

б) сканди;

в) нірвана.

8. Що в перекладі означає слово Будда?

а) святий;

б) пророк;

в) просвітлений.

9. День відпочинку в ісламі:

а) п’ятниця;

б) субота;

в) неділя.

10. Щоденна п’ятиразова молитва – це:

а) намаз;

б) ураз;

в) хадж.

ІІ РІВЕНЬ
1. Дайте характеристику основним етнологічним концепціям релігії.

2. Охарактеризуйте роль релігії в системі культури.

3.В яких національних релігіх обов’язковими були жертвоприношення. Чому?

4. Визначте й порівняйте основні напрямки в буддизмі.

ІІІ РІВЕНЬ
1. Охарактеризуйте релігію як форму суспільної свідомості.

2. Які уявлення про людину та світ в ранньонаціональних релігіях?

3. Назвіть 8 сходинок до шляху спасіння за буддизмом.

4. Дайте характеристику основних положень шаріату.

Змістовий модуль V.

Християнство як світова релігія та його роль в історії і сьогоденні
Тема 6. Християнство: загальна характеристика.
1.Становлення християнства. Основні етапи розвитку.

Приступаючи до вивчення християнської релігії необхідно враховувати те, що за доктринальною, культовою й етичною простотою масовою із світових релігій приховується досить складний релігійний феномен.

Релігія під назвою християнство (від грецького  - помазаник) зародилася в четвертому десятилітті першого століття нашого літочислення у східній провінції Римської імперії, у Палестині. Особа її засновника Ісуса Христа, – ще не так давно вважалася вченими (представниками т.з. міфологічної школи) фантастичною, легендарною. На даний момент домінує точка зору прибічників історичної школи, котрі мають як прямі (джереловідчі та археологічні), так і не прямі докази земного життя Ісуса.

Для того, щоб адекватно сприймати й орієнтуватися у розкидистому дереві цієї світової релігії, потрібний крок у бік пояснення її ідейних витоків. Християнство виникає і початково розвивається у середовищі іудеїв діаспори, що сповідували іудаїзм, а потім і язичників. Тому, зрозуміти його витоки можливо лише звернувшись до релігійного світогляду давніх євреїв, їх національно-конфесійної писемності (Старий Завіт), плюс до їхньої оригінальної культурної традиції. Можна сказати, що ідейний комплекс закладений у Старому Завіті визначив обрій розвитку ідейної структури християнської релігії.

До основних Старозавітних ідей слід віднести: 1). ідею послідовно проводимого теїзму, тобто світогляду, що затверджує буття єдиного, «живого» й особистісного Бога; 2). ідею креаціонізму у відповідності з якою, Бог «за своєю волею» є Творцем всього сущого, включаючи людину; 3). антропоцентричну ідею, тобто виділенність Богом людини як такої (образ і подоба Божі), із створеного світу, з рядом функцій, притаманних лише людині; 4). ідею «первородного гріха» або порушення першими людьми волі Бога, надаючи перевагу «зла» - «добру», «розрив» із Богом, що потяг за собою викривлення безсмертної і блаженної природи людської, т.б. хвороби і смерть; 5). ідею Заповіта Бога з людиною (зокрема – з богообранним народом), що повинна нормувати і регулювати морально-бездоганні відношення з Творцем і людей один з одним; 6). ідею спокутування людей від «першородного гріха» і відновлення першородного блаженного стану, гармонії з Богом і світом; 7). ідею Месії (помазаника)- спасителя, посередника між Богом і всіма людьми (перша версія), або Богом і обраним народом (друга версія) власне християнство конституювалося в лонах цієї релігійно-культурної традиції але в прямому діалозі з нею, а також у діалозі з іншими релігійними і філософськими системами елліністичної культури (язичницькою за своїм характером).

Священне Писання – «Новий Завіт» (Бога з людьми) та Священний Переказ християн, т.б. сукупність церковних документів, богословських текстів, досвіду життя подвижників благочестя, де розкриваються істини християнської віри, – містять фундаментальні віросповідні принципи. Коротко їх охарактеризуємо.

В ідейному плані християнство послідовно теїстично затверджує персоніфіковане розуміння Абсолюту. Даний принцип закріплено в двох догматах: догматі про Божественну Триєдність (Бог-Отець, Бог – Син, Бог – Дух Святий) і догматі про Боговтілення. Перший догмат встановлює сутнісну єдність Бога при наявності Тьох іпостасей і внутрішніх відносин між ними. Бог-Отець є безначальний творець і про мислитель, Бог-Син (Ісус Христос, Логос) є Спокутувач (людства), Бог-Дух Святий є Утішник «живодатель». Тим не менше, Бог християн неподілений і не зілляний. Єдність трьох іпостасей, прозорість стосунків між ними досягаються любов’ю. На відміну від античних уявлень про любов (любов як -е), християнство запропонувало іншу перспективу в її розумінні. Тут любов постає у вигляді , - жертовної любові-самовіддачі. (Син Божий через любов до людей набуває людського образу і розпинається за людські гріхи, взявши цей тягар на себе), самознищення () Бога за ради спасіння рода людського в межі всякої стражденної істоти. Ця любов Божа звернена до всіх людей, включаючи останніх грішників і, отже, вона втілює в собі найвищу моральну мудрість і свідоцтво про благодать. Вона «є виконання закону» (Рим. 13,10).

Любов тут виступає не лише одним з атрибутів самого Бога, але також показником якості відносин людини з Богом і людей один з іншим (заповідь любові – Мф. 22, 37-39). Відносно до людини християнство вчить про особливу цінність всякої особистості вбачаючи в ній безсмертне духовно-матеріальне єство, створене Богом за своїм Образом і подобою, і призвано наслідувати Царство небесне. В силу цієї обставини життя людини на землі повинне підкоритися меті обожнення (-а). Слід врахувати, що в християнстві показником обожнення людини в земному, грішному житті виступають плоди Святого Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость і стримання.

Моральна доктрина християнства є універсальною, оскільки, по-перше, в ньому проголошено принцип етичної рівності всіх людей (у їх відношеннях до Бога, який любить усі свої творіння), скасовуючи усі попередні національні і майнові, статеві, тощо. рамки; по-друге, в християнстві проголошена рішуча боротьба з частиною природи людини, яка поневолена гріхом. (до т.з. смертних гріхів) належать гордість, скупість, нечистота, заздрість, нестриманість, гнів, лінощі); по-третє, християнство апелює до гідності та добродетелі людини, закликає його наслідувати заповіді «блаженства» (Мф. 5, 3 – 14), здолати зло добром, не відповідати насильством на насильство, любити ворогів.

Крім цього, в християнській релігії міститься ідея воскресіння (яка передбачає воскресіння плоті і душ людей) для наступного блаженства у вічному просвітленому світі. Однак лише праведники можуть стати спадкоємцями Царства Божого і показниками їх праведності виступають головні цінності християнства: віра, надія, любов.

Говорячи про становлення християнства як світової релігії слід звернути увагу на основні етапи в його розвитку. Існує думка, що християнська релігія проходить три фазиси власного становлення: 1) початковий – апостольський етап (І ст.), що співвідноситься з першими кроками нової релігії в лонах іудаїзму і характеризується простими уявленнями і правилами (на приклад, віра в спокуту вільну жертву Месії Ісуса, общинним способом організації релігійного життя, сумісними моліннями і трапезами, активною трудовою діяльністю на благо общини). На цьому етапі виникає Церква /грец. / як містичне об’єднання людей різноманітних етнічних груп, що сповідували Ісуса розп’ятого і воскреслого, віруючих в Його обітування і чекаючи на швидке Друге Пришестя Спасителя; 2) період раннього християнства (ІІ – ІІІ ст.) відрізняється двома головними процесами – становленням єпископальної Церкви (т.б. інституціоналізація і закріплення ієрархії «всередині» церковної організації: диякон або диякониса – пресвітер – єпископ, кожний з яких мав певні повноваження і функції) і розривом з іудаїзмом (подолання іудео-християнства) у вигляді змін уявлень про Закон, заміни святкування суботи в воскреслий день, відмова від обрізання і заміна його водним хрещенням, корекції змісту свята Пасхи на християнське, тобто святкування Воскресіння Ісуса Христа). Важливо відмітити також, що саме в цей період Церква також в особах апостолів та їх учнів зуміла зібрати (створити) Священне Писання християн – Новий Заповіт. Новий Завіт у своєму канонічному вигляді має 27 книг і розбитий (подібно до Старого Завіту) на 3 частини: «Євангелія» (грец.  блага звістка), книгу історичну – «Діяння» плюс послання апостолів, і, врешті решт, єдину пророчу книгу, яка стосується остаточної долі світу і людства – «Одкровення».

На цьому етапі відбувається не тільки оформлення організації Церкви, але й її локалізація в різноманітних частинах Римської імперії (наприклад «Одкровення» Іоанна Богослова повідомляє про сім общин у грецьких містах Малої Азії, а книги «Діяній апостольських» і окремих послань – про общини в інших містах, включаючи столицю імперії – Рим). Потрібно сказати, що життя християн в перші століття існування світової релігії було відмічене гоніннями з боку римської влади та язичників. Не чіпаючи причин переслідування християн (розпочатих імператором Клавдієм 54 – 65 роки і припинених при Костянтині Іліцинії (Міланський едикт 313 року), відмітимо, що мучеництво за віру (у Христа) стало важливим фактором затвердження нової релігії.

Якщо до 5 століття християнство розповсюджувалося переважно в межах римської імперії і територіях, на які вона здійснювала культурно-політичний вплив (наприклад Арсенію, що стала першою християнською державою в 303 році), то пізніше воно виходить «у поза» і проникає до язичницьких народів (германським, кельтським, слов’янським племенам). Подальше еволюціонування християнства пов’язується з набуттям християнством державного статусу в Римській імперії, розподілом імперії на Західну і Східну частини (395 рік) і створенням помісних Церков з певними центрами керування. Головні єпископські кафедри існували в Римі, Єрусалимі, Антіохії, Олександрії і після створення нової політичної і релігійної столиці у Східній частині Римської імперії – Константинополя, – Константинополі. Добре відомо, що протистояння (з 9 століття) двох найбільш впливових кафедр – Риму і Константинополя завершилося розколом Церкви на католицьку (римо-католицьку) і православну (східну) в 1054 році. Пізніше (в 16 столітті) відбувся розкол уже в католицизмі, від якого поступово відмежувався протестантизм, - третя гілка християнства.
Питання для самоконтролю:

1. Вкажіть основні ідеї Старого Заповіту.

2. Охарактеризуйте Образ Ісуса Христа як засновника світової релігії

3. Яка загальна релігійно-культурна ситуація в Римській імперії та Палестині, на момент проповіді Ісуса?

4. Що ви знаєте про структуру і зміст Нового Заповіту?

5. У чому, на вашу думку, складався основний зміст вчення Ісуса Христа?

6. Якими ознаками характеризується життя ранньохристиянської Церкви?

7. Що вам відомо про географічне розповсюдження християнства в перші віки його існування?

8. Які культові дії здійснювалися в давній Церкві?

9. За допомогою яких моральних принципів християнство звернулося до людини (і людства), бажаючи виправити його природу?

10. Що таке християнський Символ віри й які догмати в ньому закладено?

Тематика рефератів:

  1. Співвідношення віри, надії і любові в християнській доктрині сенсу житя.

  2. Анджортаменто в релігії – доба Реформації та сучасний стан.

  3. Мужність та смирення як християнські чесноти.

  4. Нікейський собор – розділення церкви на православну й католицьку (причини розділення та відмінності між конфесіями).

  5. Проблема створення єдиної помісної церкви в Україні.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21



Скачать файл (2431 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации