Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вступ до спеціальності (психологія) - файл n1.doc


Вступ до спеціальності (психологія)
скачать (102.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc103kb.23.01.2013 19:58скачать


n1.doc

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Херсон -2008

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка................................................................................ 4

2. Програмний матеріал до вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» .............................................................................................................................. 5

3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» .................................................................................................. 8

4. Плани лекційних занять .............................................................................. 9

5. Контрольні питання з курсу «Вступ до спеціальності».......................... 11

6. Теми для самостійної роботи при вивченні дисципліни «Вступ до спеціальності»................................................................................................... 13

7. Питання до заліку ....................................................................................... 15

8. Список рекомендованої літератури ......................................................................... 16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» забезпечити успішну професійну адаптацію майбутніх психологів на основі вивчення ними основних функцій психолога, вимог до його особистості, організації його трудової діяльності.

Названа мета зумовила структуру та зміст навчальної програми, в якій основне місце займає характеристика змістовних функцій сучасного психолога, розгляд загальних питань діяльності психолога в різних сферах праці і життя людей. Вивчення цієї дисципліни сприятиме реалізації практичної спрямованості підготовки психологів з забезпечення ними психологічної допомоги народу, окремим людям у вирішенні різноманітних проблем життєдіяльності в складних економічних, політичних, соціально-психологічних умовах перехідного періоду розвитку України.


ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Тема І. Мета і завдання діяльності психолога

Необхідність психології як професії в сучасних умовах розвитку суспільства. Мета роботи психолога як гуманна місія надання допомоги суспільству в забезпеченні психологічного здоров’я, створенні соціально-психологічних умов для розвитку, кожної особистості. Роль психологів у практичному здійсненні ідеї пріоритету людини, особистості. Завдання психологів у різних галузях життя і праці: у виробництві, освіті та вихованні, управлінні (менеджменті), сім’ї тощо.

Тема 2. Психолог як професійний діяч

Психологія як професійна діяльність системи «людина—людина» (за Е. О. Клімовим). Характеристика специфіки предмету, засобів, результату роботи психолога. Діяльнісний цикл практичного психолога: отримання замовлення, вивчення об’єкту, моделювання, реалізація, здача роботи (рекомендації).

Тема 3. Зміст діяльності психолога. Психодіагностична функція психолога

Обумовленість змісту роботи психолога логікою процесу психологічної допомоги, типовими і конкретними проблемами, особливостями галузі застосування. Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності. Психодіагностична функція та її здійснення в різних галузях роботи психолога. Загальна характеристика методів психодіагностики.

Тема 4. Психологічна корекція. Психопрофілактика. Розвиваюча функція психолога

Психологічна корекція. Рівні аналізу норми психічного розвитку (нейропсихологічний, загально-психологічний, віково-психологічний) як основа для побудови психологічної корекції. Психопрофілактична робота психолога та її випереджаючий характер. Психотренінг, психодрама, рольова гра як форми психокорекційної та психопрофілактичної роботи психолога. Розвиваюча функція та її реалізація в роботі психолога (в закладах освіти, сім’ї та ін.). Урахування рівня актуального і зони найближчого розвитку в роботі психолога з розвитку психічних процесів людини.

Тема 5. Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації

Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації як функція психолога. Консультативна робота психолога. Психолого-просвітницька функція психолога та її роль у підвищенні психологічної компетентності людей, гуманізації життя і праці. Методи психологічної просвіти.

Тема 6. Організаційні питати діяльності психолога

Професійний статус психолога в різних галузях (на виробництві, в освіті, армії, спорті тощо). Психолог як відносно незалежний фахівець, радник, кон­сультант керівника. Взаємодія психолога з керівником організації на всіх етапах управління як процесу (вироблення і прийняття управлінських рішень, організація, контроль). Психолог як експерт з відповідними функціями і повноваженнями.

Тема 7. Робоче місце психолога

Вимоги до обладнання кабінету психолога: наявність сейфа, обліково-звітної документації, методичного матеріалу. Багатофункціональність робочого кабінету психолога. Вимоги до приміщення і його площі. Перелік стендів, що знаходяться у кабінеті. Робочий інструментарій. Книжковий фонд, відеотека та слайдотека. Кімната психоемоційного розвантаження.

Тема 8. Етичні та психологічні вимоги до особистості психолога

Психолог як суб’єкт професійної діяльності. Професійна компетентність психолога як система професійних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій. Основні принципи професійної діяльності психолога: професійної компетентності (знання суті соціально-психологічних явищ і особливостей їх прояву в конкретних умовах і ситуації, досконале володіння психологічним інструментарієм); не нанесення шкоди (не зашкодь!) клієнту (взаємоповага психолога і клієнта, забезпечення для клієнта безпеки методик, що застосовує психолог, попередження неправильних дій замовника); принцип неупередженості (наукова обґрунтованість, об’єктивність у оцінці та інтерпретації даних, зваженість висновків); конфіденційності (збереження таємниці результатів дослідження, коректне використання інформації психологічного характеру); принцип позитивно орієнтованої активності психолога (надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей, творчого потенціалу, усунення того, що цьому заважає). Психограма і акмеограма психолога. Психологічні вимоги до його особистості: альтруїзм, гуманістична спрямованість, розвинута емпатія, рефлексія, чутливість, експресивні, комунікативні, організаторські здібності, толерантність, критичність мислення, гнучкість, нестандартне мислення, оптимізм, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова самовдосконалення.

Навчально - тематичний план

вивчення дисципліни

«Вступ до спеціальності»Плани лекційних занять

Тема 1. Мета і завдання діяльності психолога.

План.

1. Мета діяльності психолога.

2. Завдання психолога у різних галузях життя і праці.

Тема 2. Психолог як професійний діяч.

План.

1. Психолог як професійний діяч системи «людина - людина».

2. Діяльнісний цикл практичного психолога.

Тема 3. Зміст діяльності психолога. Психодіагностична функція психолога.

План.

1. Зміст діяльності психолога.

2. Психолог як психодіагност.

Тема 4. Психологічна корекція. Психопрофілактика.

План.

1. Психокорекційна функція психолога.

2. Психопрофілактична функція психолога.

Тема 5. Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації.

План.

1. Консультативна робота психолога.

2. Психолого-просвітницька функція психолога.

3. Методи психологічної просвіти.

Тема 6. Організаційні питання діяльності психолога.

План.

  1. Психолог та його професійний статус.

2. Взаємодія психолога з керівником організації.

Тема 7. Робоче місце психолога.

План.

1, Робочий кабінет психолога.

2. Вимоги до обладнання кабінету.

Тема 8. Етичні та психологічні вимоги до особистості психолога.

План.

1. Професіограма психолога. Психологічні вимоги до його
особистості.

2. Основні принципи професійної діяльності психолога.

Тема 8: Технологія успіху в професійній діяльності.

План.

1. Поняття і динаміка професійного успіху.

2. Психотехніка професійного успіху.

3. Успішні стратегії побудови професійної кар’єри.

Тема 9: Етичні і психологічні вимоги до особистості психолога.

План.

1. Психограма психолога. Психологічні вимоги до його особистості.

2. Основні принципи професійної діяльності.

Контрольні питання з курсу

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

1. Які вимоги до особистості психолога пред’являються його професійною діяльністю?

2. У чому складається специфіка статусу психолога в системі освіти?

3. Чим характеризується модель психолога і модель його професійної діяльності?

4. Що таке авторська модель психологічної служби?

5. На яких підставах психолог будує модель психологічної служби?

6. Яка структура такої моделі?

7. Яка різниця між психодіагностикою як теоретичною, експериментальною наукою і практичною діяльністю?

8. З якою основною психологічною категорією працює психолог-діагност? У
чому сутність онтологічного і деонтологічного підходів до психодіагностики?

9. Які ознаки сприятливого і несприятливого прогнозів (у віковому аспекті)?

10. Яким образом здійснюються побудова і перевірка діагностичної гіпотези?

11. Які задачі психодіагностичного обстеження дітей підлітків?

12. Що таке психологічне консультування як вид практичної діяльності психолога?

13. У чому полягає суть і на яких принципах базується психологічне консультування?

14. На якому етапі консультування у психолога може виникнути таке рефлексивне переживання:

- що він намагається сказати?

- треба перевірити, чи правильно я зрозумів;

- таке в моїй практиці вже зустрічалося;

- як же його зупинити?

- невже я йому ще не набрид?

15. Які підходи до визначення сутності психологічної корекції і її принципів?

16. Як визначаються об’єкт і предмет корекції? У чому відмінність психокорекції від психотерапії?

17. Які теоретичні підходи визначають методику психокоррекційної роботи?

18. Яка специфіка психокоррекційного процесу і його основних форм?

Теми самостійної роботи при вивченні дисципліни

«Вступ до спеціальності»

(психологія)

Вступ

Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Вступ до спеціальності» складається з підготовки до обговорювання теоретичних та практичних питань під час лекцій (які проводяться в вигляді бесід-обговорювань), конспектування додаткової літератури, ознайомлення з літературою по основним напрямкам і галузям психології, біографії видатних вітчизняних та зарубіжних психологів.

Питання для самостійної підготовки

1. Концепція підготовки психолога в Україні.

2. Загальні принципи та правила роботи психолога.

3. Психограма професії (психолог).

4. Вимоги до особистості психолога.

5. Критерії інтелектуальної вихованості психолога.

6. Моделі роботи психолога та його професійної діяльності.

7. Структура та завдання психології.

8. Психологія освіти.

9. Психологія сім’ї та соціального захисту населення.

10. Політична психологія.

11. Практична психологія економіки та бізнесу.

12. Клінічна психологія.

13. Військова та спортивна психологія.

14. Юридична психологія.

15. Екологічна психологія.

16. Тестування особистісних якостей по тесту Р. Кетгелла «16-факторний опитувальник».

17. Ознайомленн і конспектування: освітньокваліфікаційна характеристика сучасного психолога.

18. Психодіагностика як основа практичної діяльності психолога.

19. Психологічне консультування в діяльності психолога.

20. Психокорекція як напрям діяльності психолога.

21. Технологія роботи психолога з різними віковими групами.

22. Технологія роботи психолога з підлітками.

23. Планування роботи та документація.

24. Робоче місце психолога.

25. Конспектування «Етичного кодексу психолога» та підготовка для обговорювання на занятті з викладачем етичних принципів.

26. Ознайомлення з біографіями вітчизняних психологів: В.М. Бехтєрєва, І.П. Павлова, Л.С. Виготського, А.Р. Лурія, Б.В. Зейгарник, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьєва, С.Л. Рубінштейна та інших.

27. Ознайомлення з біографіями зарубіжних психологів: Ф. Гальтона, В. Вундта, Дж. М. Кеттела, 3. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга, Л. Сонді, Дж. Морено, К. Хорні, Е. Фрома, Е. Ериксона, Г.Ю. Айзенка, Е. Берна, К. Роджерса та інших.

28. Вивчення критеріїв ефективності практичної роботи психолога (психодіагноста).

29. Ознайомлення з можливостями використання ЕОМ при вивченні психології.

30. Набути навички підготовки трафаретів для обчислювання тестів.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Мета та завдання діяльності психолога.

2. Місце професії практичного психолога в класифікації професій.

3. Специфіка діяльності психолога (об’єкт, засоби і знаряддя діяльності, результат).

4. Психодіагностична функція в роботі психолога: роль, сутність, загальна характеристика застосування.

5. Психокорекційна функція: загальна характеристика.

6. Психопрофілактична функція психолога.

7. Розвиваюча функція: загальна характеристика, галузі застосування.

8. Профорієнтаційна функція в роботі психолога.

9. Психолого-просвітницька функція в діяльності психолога.

10. Професійний статус психолога.

11. Вимоги до обладнання кабінету психолога.

12. Особливості взаємодії психолога з керівником організації.

13. Професійна компетентність психолога: визначення та основні складові.

14. Основні принципи професійної діяльності психолога: загальна характеристика.

15. Принцип професійної компетентності: зміст і вимоги.

16. Принцип ненанесення шкоди клієнту: зміст і вимоги.

17. Принцип неупередженності: зміст і вимоги.

18. Принцип конфіденційності: зміст і вимоги.

19. Принцип позитивно орієнтованої активності: зміст і вимоги.

20. Психограма психолога.

21. Вимоги до моральних якостей психолога.

22. Вимоги до інтелектуальних якостей психолога.

23. Вимоги до комунікативних якостей психолога.

Вимоги до самосвідомості психолога.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамова Г. С. Практическая психология. - - М: Асасіетіа, 1997.—386с.

2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособие для студентов старших курсов психол. фак. й отд-ний ун-тов. К.: Укртехпрес, 1997. - - 216с.

3. Робочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности: Пособие для специалистов, работающих с персоналом. - - М.: Изд. дом «Красная площадь», 1996.—400с.

4. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. - - 2-е изд., испр. - - М.: Смысл, 1996.—373с.

5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. - -К.: Наук, думка, 1995. - -128 с.

6. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование. Ситуационные задачи. - - К.: Выща шк., 1996. - - 192с.

7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. Т. К. Кругловой. - - М.: Независимая фирма «Класс», 1994.— - 144с.

8. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд специалиста: Пер с англ. А. И. Сотова. - - М.: Независимая фирма «Класс», 1997. -160с.

9. Социально-психологическая служба промышленного предприятия: теория, опыт, практика. - - Курган, 1983.

10. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Под ред. К. М. Гуревича. - - М.: Педагогика, 1981. - - 232 с.

11. Психолого-педагогическая профконсультация у учащихся / Под ред. Е. А. Климова. - - Л., 1975. - - 99 с.

12. Вопросы практической психодиагностики и психологического консультирования в вузе / Под ред Н. Н. Обозова. - Л.: ЛГУ, 1984.— 152с.


Скачать файл (102.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации