Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольна робота № Реєстраційний № Курс 1 - файл


скачать (343.7 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Університет митної справи та фінансів

Центр заочного навчання


Контрольна робота №

Реєстраційний № ________________Курс _____1______________________________________________
Шифр групи ______ЕП-16-1з_______________________________
Студент _______Маслов Роман Валерийович_________________

/Прізвище, ім’я, по батькові/

______________________________________________________
Дисципліна _______Екологія_______________________________
_______________________________________________
Дата реєстрації _________________________________________
Дата повернення викладачем________________________________
Оцінка __________________________________________________

/Зараховано, не зараховано/


Підпис викладача _________________________________________
ВАРІАНТ № 6
1. Ґрунтові ресурси світу. Ґрунтові ресурси України.

Ґрунтовий покрив нашої планети сформувався в процесі сукупної взаємодії чинників ґрунтотворення (гірські породи, клімат, рельєф, живі організми) впродовж тривалого періоду часу, що зумовило строкате різноманіття природно-історичних утворень, що відрізняються морфологією, складом, властивостями, режимами функціонування, особливостями родючості. Саме завдяки унікальній властивості забезпечувати рослинні асоціації біогенними елементами живлення, водою та іншими умовами для їхнього нормального росту ґрунти, в першу чергу, слід розглядати як ресурси, що є основою отримання первинної рослинної продукції, 95 % харчового раціону населення планети, сировини для ряду галузей промисловості тощо. Ресурси – це будь-які джерела і передумови отримання необхідних людям матеріальних і духовних благ, які можна використати при існуючих технологіях і соціально-економічних відносинах.Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості — неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства.

Згідно сучасних трактувань ґрунти є невід’ємною складовою земельних ресурсів – як найважливішої частини природного середовища, що характеризуються просторовим розміщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, є головним засобом виробництва в сільському лісовому господарстві, а також просторовим базисом для розміщення усіх алузей господарства. Земельні ресурси є основою існування та використання всіх видів природних ресурсів (лісових, водних, мінерально-сировинних).

Сучасні наукові дослідження в галузі ґрунтознавства доводять, що ґрунти – е чотирьохфазна, багатофункціональна система, що дозволяє використовувати їх не тільки в сільському і лісовому господарстві. Сільськогосподарське використання ґрунтів практично унеможливлює їх використання в іншій якості, о зумовлює погіршення господарської цінності як багатоцільового ґрунтового ресурсу.

Багатофункціональність ґрунтових ресурсів дозволяє виділити декілька їхніх груп:

1) Матеріальні:

а) всі складові компоненти ґрунтів, які мають самостійну ресурсну цінність бо ресурсний потенціал (гумус);

б) ресурси, які є виключно результатом ґрунтотворення (жива фаза ґрунту, рунтові мінерали та органо-мінеральні утворення, ґрунтова волога);

в) ґрунти і ділянки з ґрунтовим покривом, як унікальні і цілісні біокосні истеми, які є об’єктом охорони в заповідниках;

2) Функціональні, які поділяються на ресурси прямого та опосередкованого споживання:

а) ґрунтові ресурси прямого споживання:

– ресурси родючості та біопродуктивності (використання функцій джерела елементів живлення, резерву вологи, поживних елементів і енергії);

– місця розселення людей та організацій, розміщення виробничих та нфраструктурних об’єктів;

– сорбції та перетворення забруднюючих речовин і токсинів.

– ресурси підтримання біологічного різноманіття;

– ресурси захисту та регулювання стану літосфери;

– ресурси регулювання складу атмосфери;

– ресурси регулювання складу гідросфери;

– ресурси енергетичного балансу планети.

3) Культурно-естетичні та інформаційні ресурси.
Скачать файл (343.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации