Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольна робота - Економіка готельно-ресторанного бізнесу - файл 1.doc


Контрольна робота - Економіка готельно-ресторанного бізнесу
скачать (76.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc77kb.17.11.2011 07:14скачать

содержание

1.doc

Теоретичні питання.

Матеріально-технічна база та основні фонди підприємств готельно-ресторанного господарства: поняття, класифікація, склад та структура.

Для здійснення процесу виробництва та надання готельних послуг кож­не підприємство повинно володіти певною масою різноманітних засобів праці. Сукупність усіх засобів і предметів праці, що використовуються в процесі створення та надання готельних послуг, являє собою матеріально-технічну базу готельно-ресторанного господарства.

Основні фонди готельно-ресторанного господарства складають головний зміст її ма­теріально-технічної бази. Поняття матеріально-технічної бази значно шир­ше, ніж її основні фонди тому, що готельно-ресторанне господарство користується частиною засобів праці й обладнання інших галузей господарювання. До матеріально-технічної бази належить також господарський інвентар, мало­цінні та предмети, що швидко спрацьовуються, що застосовуються у ви­робничо-експлуатаційному процесі в якості засобів праці, але враховують­ся у складі обігових фондів. Цей елемент матеріально-технічної бази го­тельно-ресторанного господарства становить близько 10 відсотків від її основних фон­дів.

Таким чином, поняття «матеріально-технічна база» та «основні фонди» хоча й характеризуються загальним економічним змістом, але не є ідентичними.

Основними фондами готельно-ресторанних комплексів є та частина засобів праці, що багаторазово бере участь у виробничо-експлуатаційному процесі, повністю чи частково зберігає свою натуральну форму, переносить свою вартість на послуги частинами у міру спрацювання й відшкодовує свою вартість у міру реалізації послуг.

Відповідно до типової класифікації основні фонди за ознакою участі у виробничо-експлуатаційному процесі поділяються на дві економічні групи: виробничі та невиробничі основні фонди. До виробничих основних фондів належать засоби праці, що функціонують у виробничо-експлуатаційному процесі, створюють матеріальні умови для надання готельно-ресторанних послуг. До невиробничих основних фондів належать: житловий фонд, будівлі куль­турно-побутових установ, навчальних закладів та ін.

У залежності від призначення та натурально-речових ознак основні фонди поділяються на види: будівлі, споруди, передавальні пристрої, ма­шини та механізми, обладнання, автотранспортні засоби, меблі та інвентар вартістю одиниці понад 15 мінімальних заробітних плат і з терміном служби понад рік.

Будівлі та споруди мають найбільшу питому вагу .в складі основних фондів готельно-ресторанного господарства. Будівлі поділяються на основні та допо­міжні. Основними будівлями вважаються готелі в комплексі та окремо розташовані, ресторани, спортивні комплекси з басейном, кінотеатри та ін. До допоміжних будівель належать котельні, пральні, склади, овочесхо­вища, гаражі та інші окремо розташовані будівлі, що знаходяться на ба­лансі готельно-ресторанного підприємства.

^ До споруд у готельно-ресторанних підприємствах та в їх допоміжних господарст­вах належать: водопідйомні станції, артезіанські свердловини прісної та мінеральної води; резервуари для мазуту, бензину та змащувальних мате­ріалів; басейни, включаючи їх фундамент, підігрівальний пристрій та ар­матуру; берегозміцнювальні споруди, підпірні стіни, фонтани, каналізацій­ні споруди та інші комунальні споруди; спортивні майданчики, тенісні кор­ти, веслувальні, човнові станції, атракціони, стежки паркові, пам'ятки, скульптури, огорожі тощо; шляхи з усіма допоміжними пристроями та до­рожніми знаками.

^ До передавальних пристроїв належать: передавачі електричної та теп­лової енергії, механічної енергії від двигунів до працюючих машин, транс­місії, трубопроводи та ін. До передавальних пристроїв належать також трубопроводи для опален­ня, водопостачання, каналізації готельних та інших корпусів; телефонні мережі, радіо, мережі зовнішнього освітлення території.

^ Машини та обладнання. Це силові машини та обладнання до них, гене­ратори, що виробляють теплову й електричну енергію; газові генератори, парові котли, електродвигуни; обладнання комунального господарства, пральних, телефонного зв'язку, пожежне обладнання та ін.

До основних фондів готелів належать меблі та інвентар вартістю понад 15 мінімальних заробітних плат і терміном служби понад 1 рік, а також побутові прилади та машини високої продуктивності (пилососи, кондиціо­нери та ін.); предмети господарського та культурного призначення: кили­ми, картини, телевізори, холодильники, піаніно, магнітофони тощо.

Крім того, основні фонди поділяються на пасивні й активні. Пасивна частина основних фондів — готельні корпуси та споруди, активна — жит­лові номери з меблями та іншими предметами господарського та культур­ного призначення. Переважна частина основних фондів припадає на бу­дівлі та споруди, тобто пасивні, що стримує підвищення культури та якос­ті обслуговування туристів.

Впродовж часу будівлі, споруди, обладнання та всі основні фонди втра­чають первісні якості та вартість. Розрізняють два види зносу — фізичний та моральний.

Під фізичним зносом основних фондів розуміють втрату ними своїх ви­робничо-технічних якостей у результаті їх використання в процесі праці, а також впливу природно-кліматичних умов. На фізичний знос будівель і. споруд впливає цілий ряд факторів, пов'язаних із технічною експлуатаці­єю й обслуговуванням. До них належать: якість будівельно-монтажних ро­біт і матеріалів, що використовуються під час ремонту будівель; викорис­тання будівлі за призначенням; період перебування будівлі в експлуатації; якість технічного нагляду за будівлею; якість і своєчасність поточного та капітального ремонтів; дотримання норм і правил експлуатації будівлі; якість прибирання приміщень і території навколо будівлі.

^ Моральний знос основних фондів полягає у невідповідності їх сучасним вимогам. На моральний знос істотно впливає впровадження досягнень на­уково-технічного прогресу в сферу створення та будівництва готельних комплексів. Моральний знос можна ліквідувати у процесі капітального ре­монту, реконструкції, модернізації та переобладнання готелів.

Основні фонди готельно-ресторанного господарства враховуються в натуральній та вартісній формах. Особливо важливе значення мають вартісні показники тому, що пра­вильна оцінка основних фондів дозволяє вивчити їх об'єктивну та реаль­ну динаміку, склад і структуру, розмір амортизації відрахувань, собівар­тість послуг та ефективність їх використання.

Тривала експлуатація основних фондів, поступове їх зношення викли­кає необхідність застосування кількох видів їх оцінки: за первісною, від­новною; за первісною та відновною вартістю за винятком зносу; за зміша­ною (балансовою) вартістю й за балансовою вартістю за винятком зносу.


^ Планування матеріально-технічної бази підприємств готельно-ресторанного господарства.


Для успішної роботи готелю, надання комплексу основних і додаткових послуг він повинен мати відповідний стан матеріально-технічної бази, а саме: зручне планування і якісне облаштування приміщень готелю, оснащення його громадських приміщень і житлових номерів комфортабельними меблями та устаткуванням, повні комплекти високоякісної білизни, сучасне високопродуктивне кухонне обладнання, зручні ліфти та ін. Отже, у процесі свого функціонування готелю потрібен цілий комплекс матеріальних і технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо, вода та електроенергія.

Успішне вирішення цих питань покликана забезпечити служба матеріально-технічного забезпечення в готелі, що займається розрахунком потреб готелю в різних матеріалах, а та-кож визначає джерела їхнього покриття.

Завдання матеріально-технічного забезпечення готелю полягає у визначенні його потреби в матеріальних і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, а також у проведенні контролю за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії. Усі ці функції виконує відділ матеріально-технічного забезпечення готелю.

Планування матеріально-технічного забезпечення (постачання) (МТЗ) готелів на сучасному етапі покликане вирішувати такі завдання:

1) забезпечення безперервності роботи готелю, що досягається шляхом правильної організації постачання матеріалів до нього у необхідній кількості та відповідної якості;

2) підвищення технічного рівня виробництва послуг, впровадження автоматизації, нових технологій, а також розширення асортименту додаткових послуг, що, у свою чергу, є найважливішим чинником збільшення прибутку готелю;
3) підвищення якості обслуговування шляхом закупівлі товарів високої якості для найбільш повного задоволення клієнта;

4) підвищення продуктивності праці;

5) економія матеріальних ресурсів;

6) спрямованість плану матеріально-технічного постачання на виконання плану прибутку.

План матеріально-технічного постачання готелю розробляється спеціальним відділом при бухгалтерії готелю, що містить у собі два основних підрозділи - з управління закупівлями та з управління складами. Перед ними ставляться такі завдання: організація контролю над постачанням в обсязі та асортименті згідно з укладеними договорами; дотримання нормативу і структури товарних запасів; знаходження шляхів зниження товарних втрат при збереженні і транспортуванні. Але слід зазначити, що найважливішим обов'язком цього відділу є розробка плану матеріально-технічного забезпечення готелю.

План МТЗ готелю є його матеріальним балансом, у якому зведені всі розрахунки потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для забезпечення виробничого процесу (видаткова частина), наявність залишків на планований період, а також визначені джерела постачання (прибуткова частина). Основні показники плану МТЗ, а також зв'язок між ними можна відобразити таким рівнянням:
Пвен + Знор = Зоч+Е+В (1),

де: Пвен - потреба в матеріальних ресурсах на виробничо-експлуатаційні потреби; Знор - запаси нормовані; Зоч - залишки очікувані, тобто фактичні запаси, що існують в готелі на якийсь визначений період; Е - економія; В - план ввезення.

У лівій частині рівняння відображується загальна потреба в матеріальних ресурсах, у правій його частині - джерела покриття цієї потреби.

Процес розробки плану МТЗ містить у собі такі етапи:

1) розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничо-експлуатаційні потреби;
2) розрахунок норм запасів ресурсів, необхідних для безперебійного функціонування готелю, виходячи з існуючих потреб;

3) визначення джерел покриття потреби в матеріальних ресурсах, розробка плану ввезення матеріалів ззовні.


^ Практичне завдання.


Товарооборот ресторану за звітний квартал склав 18750,0 тис. грн.. і збільшився порівняно з планом на 2,1%. Плановий тис. грн.., мінімальний рівень рентабельності капіталу рівень витрат – 36,2%. Фактичні загальні витрати склали 13720,0 тис. грн.. Визначити темп зміни рівня витрат та суму відносної економії витрат (перевитрат).


Плановий товарооборот ресторану за звітний квартал дорівнює 18750,0:1,021=18364,348 тис.грн. Плановий рівень витрат – 36,2%, тобто 18364,348*0,362=6647,894 тис.грн. Фактично рівень витрат до товарообороту ресторану склав 13720,0:18750,0*100=73,17%. Тобто темп зміни рівня витрат склав 73,17:36,2*100=202,13%. Сума перевитрат склала 13720,0-6647,894=7072,106 тис.грн.

Отже, темп зміни рівня витрат за звітний квартал склав 202,13%, а сума перевитрат становила 7072,106 тис.грн.


^

Тестове завдання.1. Чи може нарахована місячна заробітна плата бути нижчою встановленого державою мінімального рівня?

1.може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили

2.не може

3.може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу

^ 2. Залишкова вартість основних фондів відображає:

1. можливу ціну продажу основних фондів

2. ще не перенесену на вироблену продукцію і послуги частину їх вартості

3. різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів

^ 3. За яких умов досягається збільшення середньої заробітної плати працівників готелю:

1. індекс обсягів реалізації послуг > індексу чисельності ( середньої облікової в еквіваленті повної зайнятості)

2. індекс фонду оплати праці > індексу чисельності

3. індекс чисельності > індексу фонду оплати праці

^ 4. У відпускну вартість додаткових послуг не включається:

1. готельний збір

2. податок на додану вартість

3. податок з прибутку підприємства

^ 5. Який вид витрат, пов'язаний з функціями управлінського персоналу готелю, не відноситься на собівартість послуг?

1. оплата службових відряджень

2. внески до асоціації готельних об’єднань

3. винагороди адміністративно-управлінського персоналу по підсумках роботи за рік

^ 6. Виробнича потужність підприємства громадського харчування це:

1. максимально можливий річний випуск продукції власного виробництва при повному використанні виробничого устаткування

2. продуктивність наявного устаткування

3. загальна чисельність обслугованих споживачів

^ 7. Умовно-змінні витрати готелю включають:

1. витрати на прискорену амортизацію основних засобів

2. витрати на утримання будівель і споруд

3. витрати по інкасації виручки

^ 8. Якщо коефіцієнт використання потужності дорівнює одиниці, це свідчить:

1. 2 і 3 разом

2. про необхідність розширення наявної потужності для виконання виробничої програми

3. запланована виробнича програма підприємства є нижчою ніж його потенційні виробничі можливості

^ 9. Позитивною стороною оборотних коштів готелю, яку необхідно враховувати в процесі оптимізації складу майна підприємства, є:

1. висока ліквідність

2. висока ступінь впливу інфляції

3. високий ризик збитків в процесі господарської діяльності

^ 10. Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів туристичного підприємства?

1. коефіцієнт вибуття

2. норма амортизації

3. коефіцієнт придатності

4. коефіцієнт зносу.


^

Список використаної літератури.

  1. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 223 с.

  2. Економіка підприємства : підручник. / [Г. О. Швиданенко та ін.]; за заг. ред. Г. О. Швиданенко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с.

  3. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. - К., 1997. - 174 с.

  4. Павловська Л.Д. Економіка підприємства : [навч. посіб. для підгот. бакалаврів із напрямів галузі 0305 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України] / Л. Д. Павловська; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир: Вид-во «Житомир. нац. агроеколог. ун-т», 2009. — 639 с.

  5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

  6. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

  7. Свиридова Н.Д. Экономика туристического предприятия (фирмы) : Учеб. пособие. / Свиридова Н.Д., Пристюк В.Н.; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. — Луганск, 2007. — 199 с.Скачать файл (76.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации