Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Turkmen/Russian Student's Dictionary
Printer's Note
Duºmana gaØtawul berdik
Ma–a aØtsa–yz-la
New Turkmen
Cyrillic English
Cyrillic English
Short long
Written Spoken Written Spoken Translation
Sen ÿazÿarysyñ
Olar ÿazÿarlar
Sen ÿazÿañ
Olar ÿazÿarlar
Sen ÿazypsyñ
Olar ÿazypdyrlar
Verb Form Translation Form w/ MAK verbs MEK verbs
Olar ÿazanoklar
Sen ÿazjak
Sen ÿazarsyñ
Olar ÿazarlar
Verb Form Translation Form w/ MAK verbs MEK verbs
Sen ÿazdyñ
Sen ÿazmaly
Verb Form Translation Form w/ MAK verbs MEKverbs
Verb Form Translation Form w/ MAK verbs MEK verbs
Verb Form Translation Form w/ MAK verbs MEK verbs
Sen ÿazmakçy
Olar ÿazmakçy
A?gabatdan gelÿän adamlar ÿolda durdular.
Tejenden gelen adamlar köp iÿdiler.
Biziñ klasymyzy okatjak mugallym Eÿrandan geldi.
Vowel Endings
The Nominative Case
The Accusative Case
Vowel ending
Bu meniñ kitabym
Bu üzümler ?ol üzümlerden süÿji
Olaryñ köÿnekleri kelteräk
Sekizinji klaslaryñ iñ ökde okuwçylaryny saÿla
Seniñ itiñ hem onuñky ÿaly uly.
Onuñ ?eÿle etmegini haÿy? edÿärdim.
Ol i?e gidip görenip gaÿtdy.
Dostlar gyjakla?dylar we og?a?dylar.
Meniñ mugallymym maña Türkmen go?gularany öwrenmäge gyzyklandyrdy.
Gül?at çagalaryny giç ÿatardy.
Men ÿerde çökip gülleri ni çöpledim.
Sagat onda maña turuzsana!
Olar bizi köçede gördiler.
Myrat ?u wagt ÿatyr
Ol okap ÿatyr
Sag-aman i?läp ÿörsiñizmi?
Swet ÿanyp dur
Men ?ol kinodaky gyzy halamok.
10njy "A" klasdaky okuwçylaryñ tertibi gowy däl.
Mekdebiñ ÿanyndaky howlyda toÿ bar.
Meniñ bir zady bilesim geldi.
Girmek mümkinmi?
Men hat ÿazaÿmagym mümkin.
Men ertir mekdebiñize gelmezligim mümkin.
Ol maña seniñ gelendigiñi aÿtdy.
Men ol gyzyñ menden ulydygyny bilÿärin.
Men düÿn nahar iÿip ÿatdym.
Biz iÿip gelÿäris.
Okuwçylar okaman sapaga gelÿärler.
Men Türkmençe okap bilÿärin
Men size jaÿy salyp berdim
Bu nahary datyp gör
Sen ÿatjak bolÿañmy?
English-Turkmen Dictionary

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации