Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсова робота Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу - файл 1.doc


Курсова робота Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу
скачать (377 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc377kb.17.11.2011 11:08скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра педагогіки та психології


КУРСОВА РОБОТА

з «Методики викладання економіки»на тему №37:

Поняття та еволюція грошей. Функції грошей.

Види (форми) грошей.

Сучасні зміни в грошовому обігу.


Київ 2010

ЗМІСТ
Вступ

3

1.

Сучасний стан вищої економічної освіти в Україні.

5

2.

Соціально-психологічні особливості освітньо-вікової групи та методи навчання.

7

3.

Розробка робочої програми навчальної дисципліни “політична економія”

9

3.1.

Загальні відомості про дисципліну «Політична економія».

9

3.2.

Тематичний план освоєння економічної дисципліни

«Політична економія».

10

3.3.

Форми та методи організації навчання.

11

3.4.

Форми контролю знань.

12

4.
^

Розробка навчально-методичного блоку до теми «Поняття та еволюція грошей. функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу»


13

4.1.

Актуальність і місце теми у програмі дисципліни.

13

4.2.

Мета та структурно-логічна схема вивчення теми

13

4.3.

Дидактичні матеріали до проведення 3-х навчальних занять

14

4.3.1.

Урок 1.

14

4.3.2.

Урок 2.

20

4.3.3.

Урок 3.

24
Висновок.

28
Перелік використаної літератури.

29
ДодаткиДодаток 1 "Структурно-логічна схема вивчення теми “Поняття та еволюція грошей. Функції грошей.

Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу”.Додаток 2 "Функції грошей. Базова модель грошового обороту".Додаток 3 "Схема еволюції форм грошей".Додаток 4 " Інфляція".Додаток 5 "Кросворд".


Вступ

“Європа буде такою, якою буде виховання її молоді”,

польський державний діяч ХVІ ст. Ян Замойський


З докорінними змінами економічної ситуації в Україні, переходом на рейки ринкової економіки, здобуттям державної незалежності гостро постала проблема у формуванні сучасної економічної культури нації взагалі й переорієнтації й поглибленні економічної освіти зокрема.

Гуманістична суть проведення в Україні економічних перетворень полягає в тому, щоб зробити кожну людину активним учасником господарюючого життя країни. Вища і середня загальноосвітня школи покликані в рамках базової освіти формувати у молодих людей економічне мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відношень в економічній системі суспільства, а також факторів, способів і засобів вирішення економічних проблем. Йдеться насамперед про економічну освіту, бо вона найтісніше пов’язана із створенням власної високоефективної економіки, яка є важливою умовою соціальної і державної безпеки.

Для послідовного втілення цієї мети в життя повинна бути організована відповідна економічна освіта української молоді взагалі, а не тільки фахівців з економіки. Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана формувати у громадян України не тільки економічні знання, діловитість, підприємливість, а найголовніше – економічну культуру. Економічна освіта сприяє розвитку економічного мислення, що дозволяє відображати факти, явища економічного життя, встановлювати зв’язки і відношення між ними.

На даному етапі розвитку українського суспільства економічна освіта сприяє формуванню особистості, яка свої дії буде коригувати у відповідності з існуючими ринковими законами. Головне завдання економічної освіти – формування активних економічних суб’єктів, тобто не тільки виробників продуктів і пасивних споживачів, а індивідів здатних активно впливати на економічні процеси.

Одним із найважливіших завдань, для успішного розвитку економічної освіти, є розробка методик викладання економічних дисциплін, тому що методика викладання економіки – це об’єктивна необхідність. Не слід забувати, що в економічному навчанні важливу роль відіграє не тільки система знань та навичок, а й певний досвід творчої діяльності та досвід соціального спілкування. Отже, викладач економіки повинен перш за все добре знати свій предмет і володіти методикою викладання.

Тема моєї курсової роботи – “Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу.” Вона є досить актуальною, тому що, на мій погляд, саме поняття грошей та їх функції є однією з головних базисів економічного мислення з якими ми стикаємось майже кожного дня. Тому важко переоцінити значення цієї теми, вона займає одне з головних місць в курсі “Політичної економії”. Дана тема має велике значення для студентів у формуванні уявлення не тільки про окремі економічні проблеми, а й про функціонування всієї економічної системи взагалі та взаємозв’язок між її елементами.

Мета даної роботи, а саме розробити психолого-дидактичні основи викладання теми “Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу”, а також методи і прийоми проведення уроків з даної теми, які б розкрили студентам необхідність спеціальних економічних знань в сучасному суспільстві та навчили їх використовувати ці знання на практиці. Для досягнення поставленої мети передбачається досягнення таких завдань: у відповідності до розглянутих психологічних особливостей обраної вікової групи (студенти), розробити три уроки з теми “Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу”, а також засоби активізації та контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів.


^ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.


У даний час в Україні існують різноманітні форми отримання економічної освіти: економічні класи в школах (гімназіях, ліцеях); вечірні заклади, створені на комерційних засадах. Існує велика кількість державних и недержавних економічних університетів і вузів, різні курси та семінари-тренінги і т.п. Вже діють школи, де за спеціально розробленими програмами проводяться уроки з економіки для 1- 5 класів.

Зміна соціально-економічних умов (економічна криза, перехід до нової економічної системи) призвела до кризи у сфері вищої і середньої освіти в Україні. Ця криза спричинена багатьма факторами: застарілою системою освіти; «відпливом умів» з науки та освіти; соціальною незахищеністю викладачів та учнів; недостатнім фінансуванням; падінням престижності освіти та професії викладача; зміною попиту на робочу силу та ін.

На жаль, найбільшим гальмом у справах економічної освіти є відсутність необхідного фінансування, професійно підготовлених викладачів економіки та стандартів економічної освіти. зрозуміло, що це тимчасове явище, але на певний час доведеться вдаватися до послуг комерційних освітніх закладів.

Перешкоди погіршують признання нашої системи вищої освіти зовнішнім світом, підсилюють ізоляціоністські тенденції, погіршують мобільність наших студентів, викладачів і науковців в межах європейського освітнього простору і ринку праці.

Курс України на iнтеграцiю у європейський освiтнiй простiр має означати модернізацію її освітньої діяльності відповідно до європейських вимог.

Центральне місце в успішній реалізації цих вимог належить проектуванню інноваційного освітнього середовища. Якщо традиційне навчання передбачало насамперед передачу досвiду старшого поколiння молодшому, забезпечуючи вiдтворення iснуючих суспiльних стосунків, стабiльнiсть суспiльства, то iнновацiйне навчання – це процес i результат такої навчальної дiяльностi, яка стимулює появу змiн у iснуючiй культурi, соцiальному середовищi, iнiцiює активний вiдгук на проблемнi ситуацiї, що виникають як перед окремою людиною, так i перед суспiльством.

Інноваційне навчання має означати перехiд вiд «парадигми викладання», в якiй мiсiя вищої школи – трансляцiя знань вiд викладача до студентiв, до «парадигми навчання», в якiй мiсiя унiверситету – створення потужного навчального середовища, спрямованого на те, щоб студенти caмi вiдкривали i конструювали знання, формування у них досвiду самостiйного пошуку i вирiшення проблем. (Мал. 1)
Мал. 1


^ 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСВІТНЬО-ВІКОВОЇ ГРУПИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ.


Тема, яка розглядається в моїй курсовій роботі відноситься до економічної дисципліни «Політична економія», яка вивчається на 1-му курсі КНЕУ. Для вибору методів та форм подання курсу слід розглянути соціально-психологічні особливості освітньо-вікової групи "студенти".

Студентський вік, як і будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має свою неповторну специфіку. По відношенню з іншими віковими періодами в юнацькому віці спостерігається найбільша швидкість оперативної пам`яті і переключення уваги, рішення вербально-логічних задач і т.д. Таким чином, студентський вік характеризується досягненням найвищих, «вершинних» результатів, які базуються на всіх попередніх процесах біологічного, психологічного, соціального розвитку.

Одним з важливих аспектів психічного розвитку в юнацькому віці є інтенсивне інтелектуальне дозрівання, провідна роль в якому належить розвитку мислення.

Юність – пора самоаналізу і самооцінок, що нерідко визиває у молодої людини внутрішню невпевненість у собі і супроводжується інколи зовнішньою агресивністю, розв`язаністю.

Вдосконалюється спостережливість, зростає продуктивність пам'яті.

Ефективність процесу навчання залежить від психологічної підготовленості студентів до навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає: усвідомлення студентом мети навчання, що стимулює його навчально-пізнавальну діяльність; фізіологічну і психологічну готовність до навчання; бажання вчитися та активність у процесі навчання.

Цей період пов`язан з початком «економічної активності», під якою демографи розуміють включення людини в самостійну виробничу діяльність, початок трудової біографії.

Досвід останніх років підтвердив, що найефективнішими є інтерактивні методи викладання економічної дисципліни в університеті. Їх використання дає змогу наблизити студентів до реальних життєвих ситуацій, отримати не лише пізнавальний ефект, а й емоційне задоволення від процесу навчання. Ось деякі з них.

Серед активних методів навчання останнім часом значна увага приділяється використанню методу "кейсів" (case-метод), тобто аналізу конкретних ситуацій. Цей метод дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Метод «Мозкова атака» — це метод розв’язування невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть методу полягає в тому, що необхідно висловити найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу, обговорити та здійснити їхній відбір. Цей метод використовується для розвитку творчих здібностей або для розв’язання складних проблем.

Викладачі економіки мають активніше використовувати дискусії, дидактичні ігри. Мета дискусії — виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до спільної думки. Дискусії можуть бути вільними та керованими. Дискусія є доцільною й ефективною тоді, коли вона виникає на базі знань учасників з теми, яка розглядається.

Дидактична гра — метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, які дані або виробляються самими учасниками. Дидактичні ігри пов’язані насамперед з двома особливостями навчання: проблемністю та засвоєнням навчальної інформації через дію.

Крім вищенаведених заходів активізації навчальної діяльності студентів існують багато інших (метод випадків, інсценізації, тренінги і т.д.), які теж необхідно використовувати у викладацькій практиці.

^ 3. РОЗРОБКА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”.


3.1. Загальні відомості про дисципліну «Політична економія».


Курс «Політична економія» необхідно вивчати на першому курсі ВУЗу, тому що він містить фундаментальні засади економічної теорії. Даний курс спрямований на те, щоб надати необхідні знання студентам для того, щоб вони вільно орієнтувались в механізмах економічних процесів, що допоможе їм в майбутньому при вивченні таких дисциплін, як «Фінанси», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент , «Інвестиційна діяльність», «Бухгалтерський облік» тощо.

Мета викладання курсу полягає в засвоєнні і розумінні студентами закономірностей дій економічних законів та функціонування економіки в цілому.

Студент повинен вміти:

 • використовувати різні методи вивчення політекономії для застосування в навчальному процесі;

 • визначати вплив різних факторів на макроекономічні та мікроекономічні процеси;

 • визначати основні макроекономічні показники та показники діяльності підприємств;

 • вільно орієнтуватись у головних рисах економічних систем;

 • мати достатній рівень економічної культури та економічного мислення.

Функції дисципліни "Політична економія":

 • Формування нашого світогляду (світоглядна),

 • Допомога прикладним наукам (методологічна),

 • Допомогти людям зрозуміти наше суспільство (практична),

 • Вивчення і пояснення процесів і явищ економічного життя суспільства на основі наукового доказу, а також розкриття змісту економічних законів та категорій (пізнавальна).

  1. ^ Тематичний план освоєння економічної дисципліни.
№ теми

Назва теми

Академічні години (40хв.)

Загаль-ний обсяг

Лекції

Семі-нари

Само-стійна робота

1

Предмет і метод політичної економії

22

4
Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку

2

Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

2

2

2

6

3

Економічна система суспільства

2

2

2

6

4
  1   2   3   4   5   6Скачать файл (377 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации