Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекции - Маркетинг в банке (укр.яз) - файл 1.doc


Конспект лекции - Маркетинг в банке (укр.яз)
скачать (945.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc946kb.18.11.2011 17:03скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6
Конспоспект лекцій

«Маркетинг в банку»
Маркетинг та його специфіка в банківській сфері.


 1. Поняття маркетингу.

 2. Банківський продукт: поняття, особливості.

 3. Особливості маркетингу в банківській сфері.

 4. Інструменти банківського маркетингу

 5. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комер­ційними банками України.

Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз


 1. Поняття ринку банківських послуг та його сегментація

 2. Джерела та аналіз дослідження ринку банківських послуг

 3. Конкурентна позиція комерційного банку та її визначення

 4. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг

Маркетингова стратегія комерційного банку.


 1. Стратегічна мета комерційного банку, її визначення та шляхи досягнення

 2. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти

 3. Формування попиту споживачів на банківські продукти

 4. Визначення кон’юнктури ринку банківських продуктів на основі прогнозів та експертних оцінок

 5. Матриця “Товари-ринки” І.Ансоффа та її використання для визначення стратегії комерційного банку

 6. Бостонська матриця та її використання для визначення стратегії комерційного банку

 7. Матриця Портера та її використання для визначення стратегії комерційного банку


Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги.


 1. Планування банківських послуг.

 2. Обсягова політика комерційного банку, її мета.

 3. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

 4. Цінова політика комерційного банку, її мета


Продаж (збут) банківських продуктів.


 1. Стратегія в галузі розподілу для комерційних банків

 2. Основні види систем доставки для комерційних банків

 3. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту

 4. Тенденції розвитку стратегій розподілу


Комунікації банківських продуктів.


 1. Основи організації процесу комунікації

 2. Розробка стратегії комунікації.

 3. Особистий продаж банківських продуктів

 4. Реклама банківських продуктів

 5. Стимулювання збуту банківських продуктів

 6. Пропаганда банківських продуктів


Організація та контроль у банківському маркетингу


 1. Організаційні аспекти банківського маркетингу

 2. Організаційні структури маркетингу.

 3. Предмет та значення контролю маркетингу

 4. Етапи процесу контролю маркетингу

 5. Види маркетингового контролюТема 1

Маркетинг та його специфіка в банківській сфері.


 1. Поняття маркетингу.

 2. Банківський продукт: поняття, особливості.

 3. Особливості маркетингу в банківській сфері.

 4. Інструменти банківського маркетингу

 5. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комер­ційними банками України.


Література:

 1. Филипп Котлер "Основы маркетинга", - М.: "Прогресс", 1992.- Гл.1.

 2. Спицин И.О., Спицин Я.О. "Маркетинг в банке", - К.: Писпайп", 1993.- Гл.1.

 3. Хруцкой В.Е. "Современный маркетинг", - М.: "Финансы и ста­тистика", 1991.- Гл.6.

 4. Усоскин В.М. "Современный коммерческий банк - управление и операции", - М.: "Все для вас", 1993.- Гл.8.

 5. Уткин Э.А. "Банковский маркетинг", - М.: "Инфра-М", 1995.- Гл.1.1.,2.1.

 6. Дихтль Е., Хершген Х. "Практический маркетинг", - М.: "Высшая школа", 1996.- Гл.1.

 7. Макарова Г.П. "Система банковского маркетинга", М.: "Финстатинформ", 1997.- Гл.1.,2.1.Поняття маркетингу.
Маркетинг - комплекс заходів в галузі досліджень торгівельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню усіх чинників, здійснюючих вплив на процес виробництва та просунення товарів та послуг від виробника до споживача.
Елементи маркетингу:

 1. вивчення споживача

 2. дослідження мотивів його поведінки на ринку

 3. аналіз безпосередньо ринку

 4. дослідження продукту (виробу чи послуг)

 5. аналіз систем і методів реалізації продукту

 6. аналіз обсягу товарообороту підприємства

 7. вивчення конкурентів, визначення форм і рівня (ступеню жорсткості) конкуренції

 8. дослідження рекламної діяльності

 9. визначення найбільш ефективних засобів просунення товару на ринку

 10. вивчення "ніши" ринку


"Ніша" ринку - область виробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращі можливості (у порівнянні з потенційними конкурентами) по реалізації своїх переваг для збільшення товарообігу.


МАРКЕТИНГ
МАКРОМАРКЕТИНГ - підсистема управління ринком у масштабі суспільства

МІКРОМАРКЕТИНГ - підсистема управління всередині підприємства, яка забезпечує зв’язок

“виробник-споживач”

Банківський маркетинг - система управління банківською діяльністю в рамках загальної ідеології маркетингу.


МІКРОМАРКЕТИНГ


Стратегічний

Біхейворизм

Управлінський
Керівництво на всіх рівнях управління підприємством

Вивчення та плану­вання співвідношення між зовнішніми фак­торами та внутрішніми ресурсами

Вивчення моти­вації споживачів для подальшої сегмен­тації ринку


ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ - поелементний аналіз збутової діяльності


ТОВАРНИЙ - вивчення бажань покупців

МІКРО-МАРКЕТИНГІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ - інститути кінцевої реалізації, роздрібного продажу


РЕГІОНАЛЬНИЙ - врахування специфічних особливостей ринку


^ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

СПОЖИВЧИХ

ТОВАРІВ


ПОСЛУГ

БАНКІВСЬКИЙ

КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ:


 • НЕСТАТОК(нужда): почуття відчування людиною нестачі будь-чого.

 • ПОТРЕБА (потребность): нестаток, який прийняв специфічну форму у відповідності з культурним рівнем та особистістю індивідуума.

 • ЗАПИТ(запрос): потреба, яка підкріплена купівельною спроможністю.

 • ТОВАР: все, що може задовольнити потребу чи нестаток та пропонується ринку з метою звернення уваги, придбання, використання чи купівлі.

 • ОБМІН: акт отримання від будь-кого об’єкту, який бажається, з пропозицією будь-чого взамін.

 • УГОДА (сделка): комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

 • РИНОК: сукупність існуючих та потенційних покупців товару.


роздрібний


оптовий

ПРОДАВЦЯпосередницький

ПОКУПЦЯ
РИНОК


держ.установ

міжнародний

Ринки:

 1. Потенційні

 2. Доступні

  1. Кваліфікаційний доступний

  2. Освоєний


Згідно закону Парето, 20% споживачів купляють 80% товарів.
^ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ

 1. Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строку, умов надання та погашення, вибір назви, властивості, гарантії, технічне обслуговання клієнта, торгівельне обслуговання).

 2. Визначення ціни (відсоткової ставки, комісійної винагороди): встановлення та зміна цін, можливості диференціювання, надання знижок, формулюва­ння умов платежу...

 3. Розподіл (система збуту послуг: філії, відділення і т.п.).

 4. Комунікації: (реклама, підтримка збуту і робота з громадськістю).


Необхідність маркетингу в сфері банківської діяльності

Сфера дії маркетингу останнім часом розширилася, охопив крім товарів сферу надання послуг. У банківській діяльності маркетинг став застосовуватися в 70-х роках. Незважаючи на те, що більшість із концептуальних принципів, які існують у банківській діяльності, існують і в промисловості, дуже важливо зрозуміти, що в багатьох відношеннях банківська діяльність має істотні відмінності. Як наслідок, ряд принципів і відношень, що установилися в промисловості, не можуть бути цілком застосовні у ній навіть із зміною ряду акцентів.

Світова банківська індустрія з кінця 60-х років переживала істотні зміни. Конкуренція, що особо почала гостро виявлятися тут протягом 70-х років, була обумовлена рядом чинників.

По-перше, банківська індустрія мала тенденцію до інтернаціоналізації, але при цьому існувала велика орієнтація на провідні банки США. Це призвело до взаємопроникнення на ринки зарубіжних конкурентів, результатом чого явилося солідне суперництво з місцевими банками (під місцевими банками розуміються банки, що діють на території своєї країни), що особливо спостерігалося на спільному ринку. Зарубіжні банки, що з'явилися тут, принесли із собою нові підходи до задоволення запитів клієнтів на нові банківські послуги, стали враховувати специфічні потреби в усіх видах міжнародних операцій.

По-друге, відкрилися нові ринки капіталів, що трансформували традиційні системи внесків. До кінця 70-х років великий відсоток банківських депозитів був забезпечений за рахунок коштів інших банків, завдяки міжбанківському ринку, що розвивався, а також євроринкам і удосконаленню наявних ринкових інструментів. Спочатку євроринки розташовувалися в Лондоні, а потім ці найбільші у світі ринки капіталу поширилися на основні фінансові центри світу.

По-третє, у відповідь на конкуренцію місцеві європейські банки стали набувати свого власного багатонаціонального характеру, створюючи відносини суперництва на внутрішньому ринку США, що в багатьох випадках мало певний успіх.

По-четверте, банківська індустрія, незважаючи на стримування з боку банківського законодавства в багатьох країнах, почала диверсифікуватися. Наприклад, у США рестрикції Глас-Стігола перешкоджали діяльності тих банків, що були здатні функціонувати в ряді інших країн. Тому основна діяльність комерційних банків зосередилася в сферах фінансування під заставу майна, споживчого кредитного фінансування, комерційної діяльності, управління довірчими і пенсійними операціями, операцій і поширення інформації про євровалюти, створення кредитних карток і т.п. У цей період розростався перелік традиційних банківських послуг. Обмеження не торкнулися тільки страхового посередництва і гарантійних операцій, поручництва і комп'ютерних послуг. У результаті до кінця 70-х років банки змогли розширити комплекс послуг за рахунок цих операцій. І незважаючи на те, що під тиском конкуренції нівелювалася маржа комерційного кредиту й інших платних операцій, ці послуги набували усе більшого значення.

По-п'яте, у зв'язку з регулюючою дією вищевказаних обмежень банківська індустрія ототожнювалася з зростаючою кількістю небанківських організацій, яким давалися сприятливі можливості для діяльності в специфічних областях. Наприклад, автомобільні компанії, такі як General Motors, що довгий час були зв'язані можливостями агентів у справах продажу і власним фінансовим положенням, що залежало від реалізації автомобілів, побачили можливості розширення лізингових операцій і кредитного фінансування за рамки своєї постійної клієнтури. Компанії, що випускають туристичні чеки і кредитні картки, такі як American Express, вишукали можливості запропонувати великий спектр фінансових послуг своїм вкладникам за невеличку додаткову плату. І, нарешті, торгові компанії, такі як Sears Roebuck, використовували можливості створення загальнонаціональних ринків збуту, забезпечивши собі гарні перспективи в наданні міжнародних фінансових послуг, які банкам було заборонено здійснювати.

По-шосте, на банківську індустрію усе більший вплив стала робити технологія. Особливо це торкнулося роздрібної банківської діяльності, де усе зростав паперовий потік і вартість самих операцій. Щоб справитися з обсягом діловодства, що росте, банки прагнули впроваджувати пластикові картки й електронні машини. Крім того, потреби збільшення обсягу послуг, особливо в неробочі години, призвели до росту використання перших касових автоматів, а потім і автоматичних касових машин. Таким чином, багато установ ставали усе більш автоматизованими, і з'явилася реальна можливість надання послуг по інформаційній обробці даних, що стало новим видом ринкових операцій.

По-сьоме, конкуренція зростала й у банківській діяльності по обслуговуванню приватних осіб. Здійснення прибуткового залучення коштів вкладників, що проводилося з ініціативи ощадних і позичкових банків, призвело до гострої конкуренції з комерційними банками. Ощадні банки і будівельні товариства за межами США для залучення коштів дрібних вкладників пропонували зростаючу кількість послуг. Кошти значних вкладників значною мірою відволікалися фондами грошового ринку або ж за допомогою пропозиції новітнього комплексу самих витончених фінансових послуг, такого як у брокерського будинку Merrill Lynch "Система управління готівкою", що ускладнювало роботу банків. Зростало суперництво на фронті кредитування приватних осіб. Компанії, що застосовують кредитні картки, оперуя через банки, надавали дешеві кредити; магазини пропонували клієнтам системи автоматично поновлюваних кредитів; кредитно-фінансові компанії надавали позики під заставу майна і т.п.

Таким чином, до кінця 70-х років банківська індустрія стала набагато більш конкурентноспроможною. Відмінності, що традиційно існували між різноманітними видами фінансових інститутів, швидко стиралися. Більшість конкурентів змогло вийти за рамки національних меж і діяти в глобальному масштабі. Крім того, з'явилося багато нових суб'єктів ринку, які не були стримані чинними обмеженнями з боку законодавства, що давало їм безсумнівні переваги в конкурентній боротьбі. І, нарешті, поява нових технологій і альтернативних послуг реально загрожувало традиційним методам банківської діяльності.

80-е роки характеризувалися ще більш високими темпами змін у банківській індустрії.
СПЕЦИФІКА банківського маркетингу:

 • абстрактність продукту

 • договірний характер відношень

 • тривалість часу використання банківських послуг


грошові ресурси

Б
послуги
^ АНКІВСЬКИЙ ТОВАР


Банківський продукт – виконання банком певних дій в інтересах клієнтів
СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ: вибір перспективної виробничо-збутової політики згідно з очікуваною ситуацією на конкретному ринку.
ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ: оперативна діяльність по здійсненню маркетингових програм.
^ ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ


 1. чистої поточної вартості

 2. теорія ефективного ринку

 3. теорія портфелю

 4. теорія ціноутворення основного капіталу

 5. теорія ціноутворення опціону

 6. теорія посередництва


ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (банківські продукти):

 1. По формуванню банківських ресурсів.

 2. Кредитні послуги

 3. Інвестиційні операції

 4. Інші банківські послуги

 • організація розрахунково-касового обслуговання

 • операції з іноземною валютою

 • трастові операції

 • послуги по зберіганню цінностей

 • консультаційні послуги

 • інформаційні послуги

 • аудиторські послуги

 • послуги по інженерно-економічній експертизі

 • надання гарантій


Варто мати на увазі, що клієнтський ринок неоднорідний. Розрізняють такі його основні види :

роздрібний (споживчий) ринок, на якому окремі особи набувають товари і послуг для себе;

оптовий (ринок виробників), суб'єкти якого організації і підприємства - використовують придбані товари і послуги в процесі виробничої діяльності;

посередницький (також ставиться до оптового), на якому організації-посередники перепродають придбані раніше товари і послуги, одержуючи при цьому прибуток;

ринок державних установ, де товари і послуги набуваються з метою їхньої передача в соціальну сферу;

міжнародний ринок, що об'єднує всіх потенційних і реальних споживачів за межами країни і який має усі перераховані вище різновиду.

^ Ринок продавця - типовий прояв економіки дефіциту, коли активним елементом доводиться бути покупцю. Ринок покупця, навпроти, припускає ініціативу продавця.

Сьогодні в нашій країні на фінансовому ринку склалася ситуація, коли пропозиція послуг порівняно висока, а активність роздрібних покупців і платоспроможний попит на банківські послуги порівняно низькі. Це пояснюється слабістю товарного ринку, наявністю інфляційних явищ у російській економіці, збільшенням числа фінансових і банківських інститутів. Тому становлення і практична реалізація банківського маркетингу в Україні представляються цілком актуальними.

Специфіка банку як кредитної установи виявляється в тому, що тут сконцентровані і проходять потоки вартості, що позичається, тільки в грошовій формі., Тому в практику повсякденної діяльності спеціалістів банку необхідно впровадити аналіз процесів, що відбуваються на ринку позичкових капіталів, і виявлення можливостей регулювання тих сторін зазначених процесів, що стосуються безпосередньо діяльності конкретного банку. Подібна робота повинна розвиватися в трьох напрямках, що відповідають аналізу стану кредитної системи, банківського сектора і ринку цінних паперів.

У цьому зв'язку заслуговує на увагу зарубіжний досвід у створенні методик аналізу названих процесів. Дані методики розроблені в рамках науки про фінанси. Остання, у свою чергу, грунтується на шести фундаментальних концепціях:

 • концепції чистої поточної вартості, відповідно до якого фінансовий менеджер спрямовує інвестиції в такі проекти, де очікуваний прибуток перевищує витрати;

 • теорії ефективного ринку, вихідним пунктом якої є аксіома про те, що курси цінних паперів швидко і точно відбивають зміни на ринках;

 • теорії портфеля, що наказує ранжувати цінні папери і портфелі на основі компромісу між прибутковістю і ризиком;

 • теорії ціноутворення основного капіталу, що визначає розмір необхідного прибутку на ризиковані активи шляхом виділення ризиків, що диверсифіковані і

 • недиверсифіковані; теорії ціноутворення опціону, що дає схему визначення цінності можливих вимог або опціонів;

 • теорії посередництва, що вивчає протиріччя в договірних відношеннях, що виникають унаслідок розходжень у мотиваціях партнерів і перекручувань інформації.

Для приклада приведемо методику визначення чистої поточної вартості і прийняття рішень на її основі.

Перший принцип даної концепції говорить: можна вибирати тільки ті проекти, що відповідно до попередніх оцінок принесуть прибуток, що перевищує витрати. По визначенню, чиста поточна вартість (ЧПВ) дорівнює дисконтоваій вартості майбутніх грошових надходжень за мінусом витрат:
ЧПВ = - І
де ПГ - майбутні надходження готівки при оптимальному відсотку на капітал (k);

І - витрати по проекту.

Операція дисконтування означає приведення суми до теперішнього часу, а дисконт - це ставка відсотка, що відбиває гадану норму прибутку на цінні папери з однаковим ризиком (для забезпечення порівнянності проектів).

Другий принцип - закон збереження вартості, або принцип вартісної аддитивності, відповідно до якого при незмінному співвідношенні “ризик - прибутковість” дисконтовані потоки готівки можна складати доти, поки вони незмінні. Таким чином, ціле ніколи не може бути більше, чим сума частин:

ПВ(А) + ПВ(В) = ПВ(АВ),

де додатні являють собою дисконтовану вартість проектів А и В, а в результаті утворюється дисконтована вартість комбінованого проекту АВ.

Та ж формула в категоріях потоків готівки виглядає в такий спосіб:

ПВ(ПГА)+ПВ(ПГВ)=ПВ (ПГАВ)

Де


ПВ(ПГА) = + + … +

і т.д.

Отже, для будь-якого вкладення, що породить потік коштів у майбутньому, справедлива властивість аддитивності. Цей висновок відноситься як до фінансування проектів, так і до операцій по вкладенню активів у дочірні компанії. На практиці названий принцип означає, що незалежно від засобу фінансування складових частин прийняті рішення не дають ніяких переваг, поки сумарний потік готівки залишається незмінним. Стосовно до банку цей висновок можна перефразувати в такий спосіб: подібні рішення торкаються форми або зовнішнього вигляду балансу банку, але не змісту його статей.

Виходячи зі сказаного, керівництво банку в першу чергу повинно зосередитися на питаннях стратегічного планування - найбільше перспективного і пріоритетного напрямку мікромаркетингу. Під стратегією маркетингу розуміють вибір перспективної виробничо-збутового політики відповідно до очікуваної ситуації на конкретному ринку. Тактика маркетингу - оперативна діяльність, спрямована на здійснення маркетингових програм. Ці дії повинні бути тісно ув'язані з поточною стадією життєвого циклу споживчого попиту на товар. Тактичні маркетингові рішення варто приймати оперативно, у короткі терміни, з урахуванням усієї наявної інформації про минулі, сучасні та майбуті ринкові ситуації. Крім того, самі маркетингові стратегії повинні піддаватися ретельному аналізу, результати якого необхідно зберігати для використання надалі. Ясно, що без обчислювальної техніка цієї завданні вирішити неможливо.

З стратегічними питаннями тісно пов'язана робота маркетологів по визначенню і нейтралізації банківських ризиків. Ризик - це можливість втрати банком частини своїх ресурсів, недополучення прибутків або необхідність здійснення витрат понад звичайну норму. Кількісним вираженням ризику є розмір втрат (класифікація банківських ризиків дана в табл.).

  1   2   3   4   5   6Скачать файл (945.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации