Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Оцінка інвестиційного проекту та управління інвестиціями - файл


скачать (92.9 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра маркетингу та логістики
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

на тему

«Оцінка інвестиційного проекту та управління інвестиціями»

(10 варіант)
Виконала:

ст. гр. МКМА-11

Сердюк А.В.

Перевірила:

к.е.н., доц. каф. МЛ

Довгунь О.С.

Львів – 2020ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
Мета роботи: вивчити методику розрахунку зміни вартості грошей у часі та на основі використання простих і складних відсоткових ставок.

I Теоретичні положення

Під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності по створенню або зміні технічної, економічної або соціальної систем, а також розроблення нової структури управління або програми науково-дослідних робіт.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш важливих етапів в процесі управління інвестиціями. Тому від того, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення.

В процесі здійснення оцінки ефективності для отримання об'єктивних результатів необхідно враховувати наступні моменти:

1) оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі зіставлення об'єму інвестиційних витрат, а також сум планованого прибутку і термінів окупності інвестованого капіталу;

2) оцінка об'єму інвестиційних витрат повинна охоплювати всі використовувані ресурси, задіяні при реалізації проекту;

3) оцінка окупності засобів, що інвестуються, повинна здійснюватися на основі показника чистого грошового потоку, який формується як рахунок сум чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту;

4) в процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні бути приведені до справжньої вартості за допомогою дисконтної ставки, яка повинна бути диференційована для різних інвестиційних проектів.

Ефективність інвестованого капіталу оцінюється шляхом порівняння грошового потоку (cash flow), який формується в процесі експлуатації інвестиційного проекту і початкової інвестиції. Проект визнають прибутковим, якщо забезпечується повернення всіх інвестицій при прийнятній для всіх інвесторів норми прибутковості.

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC) можемо провести, використавши наступну формулу:(4.2)

де WACC – середньозважена вартість капіталу, %;

Е ‑ вартість власного капіталу грн.;

V – загальна вартість капіталу грн.;

RE – норма прибутку;

D - вартість позичкового капіталу, грн

RD – середня процентна ставка за кредитами банків.

Розрахунок чистої теперішньої (приведеної) вартості можна зробити, використовуючи формулу:,

(4.2)

де – чиста теперішня вартість (англ. net present value, NPV), грн.;

‑ теперішня вартість грошового потоку (англ. present value, PV), грн.;

‑ початкова сума інвестицій в проект, грн.;

‑ період реалізації проекту, місяці, роки;

‑ кількість періодів реалізації проекту, місяців, років, тощо;

– чистий потік платежів (англ. cash flow, CF) в періоді t, грн.;

‑ дисконтна ставка, %.

Розрахунок терміну окупності інвестицій можна зробити, використовуючи формулу:  • при рівномірному розподілі грошового потоку:
,

(4.3)де ‑ термін окупності інвестицій (англ. payback period, PP);

  • при нерівномірному розподілі грошового потоку:
,

(4.4)Розрахунок індексу (коефіцієнту) дохідності здійснемо використавши формулу:


,

(4.5)

Скачать файл (92.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации