Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій. Теорія ливарного виробництва 1 частина - файл Dom. kontr. rabota.doc


Конспект лекцій. Теорія ливарного виробництва 1 частина
скачать (28993.6 kb.)

Доступные файлы (10):

Dom. kontr. rabota.doc54432kb.15.11.2005 10:44скачать
TPVV-L1-LV+istorija.doc161kb.23.10.2005 09:53скачать
TPVV-L2-vil+blok-sh.doc6610kb.27.10.2005 11:27скачать
TPVV-L3-osnast+form.doc8324kb.27.10.2005 11:35скачать
TPVV-L4-proekt formi.doc22189kb.18.09.2006 01:41скачать
TPVV-L5-proekt LPS.doc32355kb.18.09.2006 01:56скачать
TPVV-L6-form mat.doc169kb.11.09.2006 21:04скачать
TPVV-L7-form smesi.doc182kb.18.09.2006 02:01скачать
TPVV-L8-kok+dav+centr.doc375kb.18.09.2006 02:05скачать
TPVV-L9-obol+vipl.doc186kb.18.09.2006 02:07скачать

содержание

Dom. kontr. rabota.doc

  1   2   3   4
Домашня контрольна робота

"Проектування елементів ливарної технології на кресленні деталі для виготовлення модельної оснастки її литої заготівки"
Завдання.
На всіх проекціях креслення деталі " "

нанести елементи ливарної технології з відповідними позначеннями і розмірами, які необхідні для виготовлення деревинної моделі (і стрижневих ящиків), за якими будуть вироблятися разова піщана ливарна форма (і стрижні) для отримання литої заготівки цієї деталі.
Примітка.
Всі рекомендації, вказівки, довідкові таблиці, приклади графічного виконання окремих етапів роботи у електронному вигляді розміщені у папці "TiPVV-FS-4k-1 sem" у файлах "TPVV-L4-proekt formi.doc" та "TPVV-L5-proektLPS.doc". Приклад виконання – рис.4.14, 5.9, 5.15.
Послідовність етапів виконання проекту:
– позначення положення виливка відносно горизонту під час заливання форми;

– позначення площини роз’єму моделі й форми;

– розрахунок і позначення припусків на механічне оброблення литої заготівки за всіма розмірами поверхонь, які підлягають механічному обробленню;

– нанесення формувальних ухилень та технологічних напусків з перехрещуванням елементів профілю перерізу та отворів, які не отримують у литті;

– позначення усадки сплаву на вільному полі креслення;

– позначення контурів стрижнів, конструювання і позначення контурів і розмірів опорних знаків, фіксаторів формувальних ухилень і зазорів між опорними гніздами форми і знаками стрижня;

– конструювання, розрахунок, позначення контурів і розмірів ливникової системи. Позначення на вільному полі креслення профілю перерізу і розмірів трьох елементів ливникової системи;

– конструювання, розрахунок, позначення контурів, місця встановлення і розмірів надливів і випорів.
^ Заключний етап
На зворотній стороні креслення виконати ескіз вертикального перерізу у опоках та плану нижньої напівформи із знятою верхньою напівформою з проставленими стрижнями. Приклад виконання – рис.4.17.
^ Загальні положення проектування технології разової ливарної форми
Вихідними даними для виконання проекту технології ливарної форми технологом-ливарником є: креслення деталі, заготовку якої передбачають виготовляти у ливарному цеху; технічні умови до деталі; маса деталі та серійність її виробництва; методична і довідкова література та державні стандарти. Технічні умови задаються конструктором, виходячи із особливостей експлуатації деталі, і вказуються на вільному полі креслення, у штампі або додатку до креслення.

Виконання проекту починають з вивчення креслення деталі, ознайомлення з технологією і документацією на виробництво аналогічних виливків, в тому числі на інших підприємствах, вивчення відповідної літератури і стандартів.

Враховуючи технологічні можливості ливарного цеху, складають різні технологічні варіанти виготовлення заданого виливка, проводять техніко-економічний аналіз цих варіантів і обирають оптимальний варіант виробництва виливка.

Елементи технології ливарної форми для виробництва модельного комплекту виливка наносять безпосередньо на креслення готової деталі контурними лініями з усіма розмірами і умовними позначками таким чином, щоб за доповненим технологом-ливарником кресленням деталі у модельному цеху можна було виготовити повний комплект моделей, стрижневих ящиків та елементів ливниково-живільно-вентиляційної системи, необхідний для виготовлення ливарної форми.

Елементи ливарної технології виконують чорним олівцем або тушшю згідно ГОСТ 3.1125-88 “Правила графічного виконання елементів ливарних форм і виливків”. Кількість проекцій повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про ливарну технологію. При цьому, якщо на кресленні не вистачає вільного місця для нанесення елементів ливарної технології, їх наносять і на проекції, розрізи чи пересічення, що відносяться тільки до механічного оброблення. Припускається елементи ливниково-живільної системи наносити у меншому масштабі, якщо їх креслення не вміщується на форматі креслення деталі.

В найбільш повному випадку на креслення деталі наносять:

– положення виливка відносно горизонту під час заливання форми металом;

– площину рознімання моделі й форми;

– припуски на механічне оброблення литої заготівки;

– формувальні уклони та технологічні напуски;

– припуски на усадку сплаву та технологічні припуски;

– галтелі, якщо деталь має гострі кути;

– конструкцію стрижнів та стрижневих знаків;

– частини моделі, які відокремлюються;

– ливникову систему: конструкцію і розміри;

– місця встановлення, конструкцію і розміри надливів і випорів;

– холодильники;

– жеребейки;

– усадкові ребра, стяжки;

– зразки для механічних і інших випробувань і технологічні приливи;

– інші технологічні вказівки.
Модельну оснастку виготовляють здебільшого з міцних пород дерев у модельних цехах кваліфіковані столяри-модельники, які ознайомлені з ГОСТ 3.1125-88.

В індивідуальному і дрібносерійному виробництвах елементи ливарної форми виконуються на копії креслення литої деталі. Креслення з нанесеною ливарною технологією є основним документом для модельника, за яким він виготовляє модельний комплект для формоутворення майбутнього виливка.

При крупносерійному або масовому машинному виробництві виливка модельну оснастку частіше виготовляють металевою із сплаву на основі алюмінію. Металеву оснастку виготовляють у механічному або інструментальному цеху кваліфіковані слюсарі-лекальники. В цьому випадку конструктори за загальними правилами проектування виконують креслення кожного елемента оснастки, як окрему деталь, та креслення всього модельного чи стрижневого вузла, зібраного з цих деталей. Оскільки металеві заготівки При цьому основою для проектування металевої оснастки є також креслення деталі з елементами ливарної технології, розроблені спеціалістом-ливарником.

Крім розроблення графічних елементів технології виливка, технолог повинен указати спосіб формування, тип ливникової системи і розміри її елементів, призначити теплові режими лиття (температуру, тривалість заливання і т. ін.).

Ці дані відображаються в технологічній карті для виготовлення виливка (ГОСТ 3.1401-74), яка додається до креслення литої деталі.

У масовому виробництві на кожний елемент ливарної технології виконуються окремі креслення. Така технологія на кожну деталь уявляє собою окремий збірник технологічної документації.

На рис.4.1 показане креслення литої деталі з елементами ливарної форми. Креслення виконане у відповідності з вимогами ГОСТ 3.1125-88.


Рис. 4.1. Креслення деталі з нанесеними елементами технології ливарної форми (без встановлених розмірів і ливниково-живильної системи).

Рис. 4.1. Креслення деталі з нанесеними елементами технології ливарної форми (не за всіма вимогами ГОСТ 3.1125-88 ).

Вибір та позначення положення виливка відносно горизонту під час заливання форми металом, площини роз’єму моделі і форми.

При обиранні положення виливка у формі під час її заливання металом треба враховувати дію сил земного тяжіння. У нижній частині виливка метал кристалізується більш щільним і чистим, а у верхній частині можуть зосереджуються легкі шлакові включення та залишки формувального бруду, газові та усадкові раковини і поруватість. Тому, навіть якщо формування симетричної деталі зручно робити за моделями з горизонтальною площиною рознімання, після збирання та скріплення форму кантують на 90о і заливають у вертикальному положенні площини симетрії.

При розробленні технології виготовлення виливка можуть виникнути декілька варіантів положення виливка у формі і та площини роз’єму форми і моделі. При обиранні оптимального варіанту розміщення виливка у формі враховують умови підживлення виливка під час його кристалізації, ущільнення формувальної суміші в окремих її вузлах, зручність видалення моделі з ущільненої напівформи, забезпечення точності розмірів форми і простоти конфігурації моделі.

Вибір положення виливка при формуванні і заливанні форми металом істотно впливає на якість майбутнього виливка і визначає весь технологічний процес його виготовлення. Щоб виготовити якісний товстостінний або різностінний виливок, необхідно дотримуватися принципу спрямованого послідовного твердіння, коли кристалізація виливка здійснюється знизу догори у напрямку від тонких перерізів до товстих, які живляться від надливів.

При відсутності надливів і випорів у тонкостінних виливках його верхня частина може бути враженою усадковими, піщаними та газовими раковинами і вкраплинами, які виявляються при механічному обробленні. Тому поверхні виливка, що піддаються обробленню, необхідно розташовувати у нижніх частинах форми, вертикально або похило.

При обиранні площини розніму форми необхідно враховувати наступні рекомендації:

– бажано розташувати весь виливок в одній нижній напівформі;

– якщо виливок не можна розташовувати в одній напівформі, тоді в нижній треба розташувати більш масивну його частину і більш відповідальні поверхні;

– в нижній частині форми необхідно розташувати також ту поверхню виливка, яка є базою для механічного оброблення від якої відраховуються всі інші розміри;

– не слід розташовувати великі за площею поверхні виливка в верхній горизонтальній частині форми, тому що це може призвести до обгоряння і відшарування суміші верху форми і утворення ужимин;

– масивні частини виливка, особливо із сталей або кольорових металів, необхідно розташовувати в такому положенні, при якому забезпечується їх надійне підживлення рідким металом з надливів;

– кількість роз’ємів форми повинна бути мінімальною, бажано не фігурною, а плоскою.

– площина роз’єму форми повинна забезпечувати зручність ущільнення формувальної суміші, проставляння стрижнів у форму, підведення металу до тіла виливка;

– обирати такий варіант технології форми, за яким потрібна мінімальна кількість стрижнів, замінюючи стрижні виступаючими вище ладу нижньої напівформи частинами форми (нижніми болванами), або звисаючими нижче ладу верхній напівформи частинами форми (верхніми болванами).
Обрану площину роз’єму моделі і форми вказують на кресленні деталі штрих-пунктирною лінією, яка закінчується з обох кінців позначками “Х - .. – Х”, над якою з будь якого боку проставляють позначення “МФ” (модель – форма). Напрям роз’єму вказують суцільною вертикальною основною лінією перпендикулярною до лінії роз’єму, обмеженою стрілками, (рис.4.2,а). Аналогічно позначають і фігурну площину роз’єму (рис.4.2.,б). За фігурною площиною роз’єму форми та моделі проекцію перерізу роз’єму вказують ломаною штрих-пунктирною лінією (рис.4.2.,б). При використанні нероз’ємної моделі літеру “М” не ставлять, а позначають тільки площину роз’єму форми з літерою “Ф” (рис.4.2., в). Якщо модель і форма мають декілька площин роз’єму і формується у трьох і більше опоках, кожну площину роз’єму вказують окремо (рис.4.2,г).

Площину роз’єму форми та моделі вказують на мінімально необхідній, але достатній для визначення її положення кількості проекцій креслення.
Обране положення виливка у формі під час її заливання рідким металом позначають літерами “В” (верх) і “Н” (низ) біля стрілок, що вказують напрям рознімання форми (рис.4.2,а-в). Якщо форма виготовляється в горизонтальному положенні, а заливається металом у вертикальному положенні, на кресленні паралельно напряму заливання форми проводять суцільну основну лінію, обмежену стрілками, біля яких проставляють літерні позначення “В” і “Н” (рис.4.2,г).


а бв г д
Рис. 4.2. Позначення положення виливка під час заливання металом відносно горизонту та площини роз’єму моделі і форми за плоским роз’ємом моделі і форми (а); за фігурним роз’ємом моделі і форми (б); за нероз’ємною моделлю і плоским роз’ємом форми з нависаючим виступом або "верхнім болваном" (в); за нероз’ємною моделлю і фігурним роз’ємом форми з "підрізуванням" з нависаючим виступом або "верхнім болваном (г); за двома плоскими роз’ємами моделі і форми у трьох опоках (д).
^ Вибір та позначення припусків на механічне оброблення литої заготівки
Припуском на механічне оброблення називають шар металу виливку, який підлягає усуненню механічним обробленням (сточуванням, фрезеруванням, струганням, шліфуванням, слюсарним обробленням, свердлуванням і т. ін.) для досягнення необхідної шорсткості поверхні та точності розмірів деталі, які не можливо забезпечити методом литва. При цьому окремі частини литої поверхні деталі, які у машині чи механізмі не сполучається з поверхнею іншої деталі , можуть мати вільні розміри і шорсткість поверхні, механічно не оброблятися і призначення припусків не потребують (рис.4.3).

а б
Рис. 4.3. Схема призначення (а) та нанесення на креслення деталі (б) припусків на механічне оброблення і формувальних ухилень моделі виливка.
Припуск на механічне оброблення залежить від металу виливка, характеру виробництва (масове, серійне, одиничне), складності виливка, класу точності і положення виливка у формі.

Припуски на механічне оброблення виливків призначають відповідно до вимог ГОСТ 26645-85.

ГОСТ 26645-85 встановлює клас точності розмірів і мас виливків від 4 до 12 і ряд припусків від 1 до 4, залежно від способу їх виготовлення і матеріалу (сталь, чавун, кольорові метали), найбільшого габаритного розміру і типу виробництва (табл.4.1).
При встановленні припуску на механічне оброблення виливка за кожним його розміром спочатку за табл. 4.1. визначають клас точності розмірів і мас та ряд припусків розмірів деталі.

Наприклад, при виробництві з високоміцного чавуну у сирій піщано-глинистій формі циліндричного виливка номінальним (за кресленням) діаметром 200 мм і номінальною (за кресленням) довжиною 700 мм (найбільший габаритний розмір) допускається діапазон класу точності лінійних розмірів і маси 6...11, а ряду припусків 2...4 (табл.4.1).
Таблиця 4.1. Класи точності розмірів і мас та ряди припусків на механічне оброблення виливків при литті у разові піщані форми


Спосіб лиття

Найбільший габаритний розмір виливка, мм
  1   2   3   4Скачать файл (28993.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации