Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты - Урін О.В. Тести з соціології для студентів денної форми навчання - файл 1.doc


Тесты - Урін О.В. Тести з соціології для студентів денної форми навчання
скачать (142.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc143kb.17.11.2011 21:15скачать

1.doc

Тестові завдання з соціології ІІ модуль:

І варіант

ІІ варіант

І рівень складності

1. Що з наведеного відноситься до економіки ?

а) власність;

б) культура;

в) споживання;

г) примус?

2. Оцінка праці – це:

а) психологічна мотивація;

б) основний вид активності;

в) суспільні потреби;

г) внутрішній стан працівника викликаний трудовою діяльністю.

^ 3.Що входить до типологічної матриці системи соціального управління?

а) Тоталітарна система;

б) Конституційна система;

в) Псевдоліберальна система;

г) Патріархальна система.

^ 4. Сукупність матеріальных і духовних цінностей, що накоплені людством це -

а) право;

б) держава;

в) культура;

г) мораль.

5. Наявність субкультур свідчить про…

а) плюралізм культурного життя;

б) розкол в культурному житті;

в) багатоціональний характер культури;

г) нерозвинутість основної культури.

^ 6. Які з наведених тез відповідають догмам ісламу?

а) залежність всього сущого от воли Бога;

б) звільнення від страждань через моральне самовдосконалення;

в) жорстка заборона вживання алкоголю;

г) проповідь самоусунення від активної громадської діяльності.

^ 7. Які основні функції в суспільстві має виконувати інститут релігії?

а) комунікативну;

б) політичну;

в) естетичну;

г) регулятивну.

^ 8) Що є завданнями соціології освіти?

а) оцінка рівня і якості знань у контексті їх соціальної значущості;

б) формування поваги до влади;

в) аналіз ставлення суспільства до освіти;

г) уніфікація стандартів навчання.

^ 9. Що є предметом соціології політики?

а) зовнішньополітична стратегія держави;

б) внутрішньополітична стратегія держави; в)соціальний механізм влади та її вплив у суспільстві на різних етапах його розвитку;

г) розгляд особистості як суб’єкта політичного життя

^ 10. Що відноситься до процесуальної моделі вивчення та аналізу конфлікту?

а) аналіз умов виникнення конфлікту, його мотивація;

б) динаміка конфлікту;

в) форми конфліктної поведінки;

г) морально-етичні ознаки конфлікту.

ІІ рівень складності

^ 1. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці:
frame1

І рівень складності

1. Що з наведеного відноситься до економіки ?

а)політика;

б) обмін;

в) виробництво;

г) ідеологія?

^ 2. Які поняття не входять в систему оплати праці:

а) погодинна;

б) страхова;

в) виробнича;

г). відрядна.

3.Що входить до типологічної матриці системи соціального управління?

а)Концептуальна система;

б Народна, самоврядна система;

в) Інформаційна система;

г) Демократична система.

^ 4. Предметом соціології культури є:

а) культура виробничої діяльності ;

б) система явищ, відносин, що є результатом соціальної взаємодії людей;

в) політична культура;

г) система моральних цінностей особи.

^ 5. Субкультура – це:

а) найкращий тип культури;;

б складова основної культури;

в) протилежність основної культури;

г) девіантна поведінка деяких груп людей.

^ 6. Які з наведених тез відповідають ідеям протестантства як напряму християнства?

а) проповідь самоусунення від активної громадської діяльності;

б) методична сумлінна праця на загальне благо;

в) вчення про реінкарнацію душ;

г) мирська аскеза.

^ 7. Які основні функції в суспільстві має виконувати інститут релігії?

а) ідеологічну;

б) психотерапевтичну;

в) інтегруючу;

г) наукову.

^ 8) Що є завданнями соціології освіти?

а) формування громадянської позиції;

б) розуміння ролі освіти в особистому житті;

в) визначення міри впливу освіти на релігію;

г) виявлення ролі освіти як чинника соціального статусу людини.

^ 9. Що є предметом соціології політики?

а) що треба робити для соціальної стабіль­ності?

б) які мають бути ідеологічні засади соціальної політики?

в) яка має бути форма правління в державі?

г) які соціальні підстави переходу від одного політичного ладу до іншого?

^ 10. Що відноситься до структурної моделі вивчення та аналізу конфлікту?

а)визначення параметрів, які впливають на конфліктну поведінку ;

б) перехід конфлікту з однієї фази в іншу;

в)кінцевий результат конфлікту;

г) конкретизація форм впливу на поведінку.

ІІ рівень складності

^ 1. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці:
frame2


2. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці щодо типології шлюбу відповідно до вибору партнерів :
frame33.Знайдіть помилку в такому визначенні:

« Асиміляція — це витіснення елементів культури меншості під тиском титульної культури іноземної держави та поглинання етнічних меншин культурою більшості.»
^ 4. Виберіть риси етнічної ідентичності:

а) одноманітність сприйняття дійсності та дія в ній відповідно до певних норм …

б) відчуття історичної, соціальної та культурної спільності до однієї етнічної групи;

в) може бути зафіксована та вивчена на рівні етнічних стереотипів (стійкий, ціннісно визначений образ, уявлення про певний об'єкт під впливом окремої етнічної спільноти);

г) зміни в етнічному самоусвідомленні під час тривалого контакту різних за культурою груп людей стосуються всіх груп, що контактують, але домінуюча культура змінюється найменше.
^ 5. Виберіть риси громадянського (територіального) націоналізму:

а) базується на принципах вільного самовизначення особистості;

б) пов'язаний з особливостями психологічного становища маргінальних груп, які не можуть ідентифікувати себе з жодною з існуючих соціальних національних груп…

в) форма націоналізму (іноді його порівнюють з патріотизмом) - норма людського співіснування

г) консолідація всього населення держави за допомогою юридичних інститутів, загальногромадянських прав.^ 2. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці щодо типології шлюбу відносно чисельності шлюбної групи:
frame43.Знайдіть помилку в такому визначенні:

«Інтеграція — це збереження етнокультурної спадщини , при чому, одночасно кожна окрема ланка зберігає свою особливість і самобутність, що нівелює її відмінності.».
^ 4. Виберіть риси національного менталітету:

а) характер людського мислення на рівні свідомості, але базується на структурних елементах підсвідомого як етносу, так і групи чи окремої особистості;

б) Культурні меншини засвоюють основні елементи культури домінуючої групи;

в) особливості психології, політичної свідомості більшості представників етнічної спільноти;

г) сукупність властивостей суспільної свідомості, які обумовлюють загальну здатність спільноти займати активну позицію відносно способів політичного керівництва нею.
^ 5. Виберіть риси етнічного політичного націоналізму:

а) прагнення об'єднати в нову політичну спільноту етнічно строкате населення;

б) заснований на розумінні нації як політичної сутності, має своєю метою боротьбу за утримання державності;

в) часто має спрямованість на досягнення владних, культурних переваг для одного народу, може призвести до дискримінації нетитульних національностей

г) у недомінуючих етнічних меншин переслідує сепаратистські цілі, домагається вирішення етнічних проблем будь-якими засобами.


ІІІ рівень складності

^ 1. В чому особливості соціального конфлікту та політичного протистояння в сучасній Україні?

2.Визначте основні тенденції розвитку

сучасних сімейних відносин.


ІІІ рівень складності

^ 1. В чому особливості міжетнічних відносин та етнонаціональної політики

в сучасній Україні?

2. Розкрийте основні функції сучасної сім`ї та її роль у розвитку суспільства в цілому.

^ Тестові завдання з соціології ІІ модуль:

І варіант

ІІ варіант

І рівень складності

^ 1. Що з наведеного відноситься до економіки ?

а) власність;

б) культура;

в) споживання;

г) примус?

2. Оцінка праці – це:

а) психологічна мотивація;

б) основний вид активності;

в) суспільні потреби;

г) внутрішній стан працівника викликаний трудовою діяльністю.

^ 3.Що входить до типологічної матриці системи соціального управління?

а) Тоталітарна система;

б) Конституційна система;

в) Псевдоліберальна система;

г) Патріархальна система.

^ 4. Сукупність матеріальных і духовних цінностей, що накоплені людством це -

а) право;

б) держава;

в) культура;

г) мораль.

5. Наявність субкультур свідчить про…

а) плюралізм культурного життя;

б) розкол в культурному житті;

в) багатоціональний характер культури;

г) нерозвинутість основної культури.

^ 6. Які з наведених тез відповідають догмам ісламу?

а) залежність всього сущого от воли Бога;

б) звільнення від страждань через моральне самовдосконалення;

в) жорстка заборона вживання алкоголю;

г) проповідь самоусунення від активної громадської діяльності.

^ 7. Які основні функції в суспільстві має виконувати інститут релігії?

а) комунікативну;

б) політичну;

в) естетичну;

г) регулятивну.

^ 8) Що є завданнями соціології освіти?

а) оцінка рівня і якості знань у контексті їх соціальної значущості;

б) формування поваги до влади;

в) аналіз ставлення суспільства до освіти;

г) уніфікація стандартів навчання.

^ 9. Що є предметом соціології політики?

а) зовнішньополітична стратегія держави;

б) внутрішньополітична стратегія держави; в)соціальний механізм влади та її вплив у суспільстві на різних етапах його розвитку;

г) розгляд особистості як суб’єкта політичного життя

^ 10. Що відноситься до процесуальної моделі вивчення та аналізу конфлікту?

а) аналіз умов виникнення конфлікту, його мотивація;

б) динаміка конфлікту;

в) форми конфліктної поведінки;

г) морально-етичні ознаки конфлікту.

ІІ рівень складності

^ 1. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці:
frame5

І рівень складності

1. Що з наведеного відноситься до економіки ?

а)політика;

б) обмін;

в) виробництво;

г) ідеологія?

^ 2. Які поняття не входять в систему оплати праці:

а) погодинна;

б) страхова;

в) виробнича;

г). відрядна.

3.Що входить до типологічної матриці системи соціального управління?

а)Концептуальна система;

б Народна, самоврядна система;

в) Інформаційна система;

г) Демократична система.

^ 4. Предметом соціології культури є:

а) культура виробничої діяльності ;

б) система явищ, відносин, що є результатом соціальної взаємодії людей;

в) політична культура;

г) система моральних цінностей особи.

^ 5. Субкультура – це:

а) найкращий тип культури;;

б складова основної культури;

в) протилежність основної культури;

г) девіантна поведінка деяких груп людей.

^ 6. Які з наведених тез відповідають ідеям протестантства як напряму християнства?

а) проповідь самоусунення від активної громадської діяльності;

б) методична сумлінна праця на загальне благо;

в) вчення про реінкарнацію душ;

г) мирська аскеза.

^ 7. Які основні функції в суспільстві має виконувати інститут релігії?

а) ідеологічну;

б) психотерапевтичну;

в) інтегруючу;

г) наукову.

^ 8) Що є завданнями соціології освіти?

а) формування громадянської позиції;

б) розуміння ролі освіти в особистому житті;

в) визначення міри впливу освіти на релігію;

г) виявлення ролі освіти як чинника соціального статусу людини.

^ 9. Що є предметом соціології політики?

а) що треба робити для соціальної стабіль­ності?

б) які мають бути ідеологічні засади соціальної політики?

в) яка має бути форма правління в державі?

г) які соціальні підстави переходу від одного політичного ладу до іншого?

^ 10. Що відноситься до структурної моделі вивчення та аналізу конфлікту?

а)визначення параметрів, які впливають на конфліктну поведінку ;

б) перехід конфлікту з однієї фази в іншу;

в)кінцевий результат конфлікту;

г) конкретизація форм впливу на поведінку.

ІІ рівень складності

^ 1. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці:
frame6


2. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці щодо типології шлюбу відповідно до вибору партнерів :
frame7^ 3.Знайдіть помилку в такому визначенні:

« Асиміляція — це витіснення елементів культури меншості під тиском титульної культури іноземної держави та поглинання етнічних меншин культурою більшості.»
^ 4. Виберіть риси етнічної ідентичності:

а) одноманітність сприйняття дійсності та дія в ній відповідно до певних норм …

б) відчуття історичної, соціальної та культурної спільності до однієї етнічної групи;

в) може бути зафіксована та вивчена на рівні етнічних стереотипів (стійкий, ціннісно визначений образ, уявлення про певний об'єкт під впливом окремої етнічної спільноти);

г) зміни в етнічному самоусвідомленні під час тривалого контакту різних за культурою груп людей стосуються всіх груп, що контактують, але домінуюча культура змінюється найменше.
^ 5. Виберіть риси громадянського (територіального) націоналізму:

а) базується на принципах вільного самовизначення особистості;

б) пов'язаний з особливостями психологічного становища маргінальних груп, які не можуть ідентифікувати себе з жодною з існуючих соціальних національних груп…

в) форма націоналізму (іноді його порівнюють з патріотизмом) - норма людського співіснування

г) консолідація всього населення держави за допомогою юридичних інститутів, загальногромадянських прав.^ 2. Приведіть у відповідність першу та другу колонку таблиці щодо типології шлюбу відносно чисельності шлюбної групи:
frame83.Знайдіть помилку в такому визначенні:

«Інтеграція — це збереження етнокультурної спадщини , при чому, одночасно кожна окрема ланка зберігає свою особливість і самобутність, що нівелює її відмінності.».
^ 4. Виберіть риси національного менталітету:

а) характер людського мислення на рівні свідомості, але базується на структурних елементах підсвідомого як етносу, так і групи чи окремої особистості;

б) Культурні меншини засвоюють основні елементи культури домінуючої групи;

в) особливості психології, політичної свідомості більшості представників етнічної спільноти;

г) сукупність властивостей суспільної свідомості, які обумовлюють загальну здатність спільноти займати активну позицію відносно способів політичного керівництва нею.
^ 5. Виберіть риси етнічного політичного націоналізму:

а) прагнення об'єднати в нову політичну спільноту етнічно строкате населення;

б) заснований на розумінні нації як політичної сутності, має своєю метою боротьбу за утримання державності;

в) часто має спрямованість на досягнення владних, культурних переваг для одного народу, може призвести до дискримінації нетитульних національностей

г) у недомінуючих етнічних меншин переслідує сепаратистські цілі, домагається вирішення етнічних проблем будь-якими засобами.


ІІІ рівень складності

^ 1. В чому особливості соціального конфлікту та політичного протистояння в сучасній Україні?

2.Визначте основні тенденції розвитку

сучасних сімейних відносин.


ІІІ рівень складності

^ 1. В чому особливості міжетнічних відносин та етнонаціональної політики

в сучасній Україні?

2. Розкрийте основні функції сучасної сім`ї та її роль у розвитку суспільства в цілому.


Укладач тестових завдань:

Ст..викладач кафедри СПН

КрНУ ім.М.Остроградського О.В.Урін
Скачать файл (142.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации