Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Контроллинг (укр.яз.) - файл 1.doc


Лекции - Контроллинг (укр.яз.)
скачать (777.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc778kb.17.11.2011 21:19скачать

содержание

1.doc

  1   2   3
Харківський національний автомобільно-дорожній

університет
Кафедра менеджменту
Догадайло Я.В., доц. кафедри менеджменту, к.е.н.


КОНТРОЛІНГ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


Затверджено

кафедрою менеджменту

протокол № 15 /_962

від «15»_березня 2011 р.
Дата останнього редагування - 14.03.2011

Коротка анотація конспекту:

Догадайло Я.В.
Дисципліна «Контролінг», спеціальність «Менеджмент організацій» Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.050200 – бакалавр
Обсяг конспекту - 2,88 друкованих аркуша
У конспекті лекцій з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Контролінг» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: філософія и причини виникнення контролінгу; сутність контролінгу, його функції, основні завдання, види та об’єкти; організація бюджетування на підприємстві, методичні основи управління за відхиленнями та інші засоби використання методичного інструментарію оперативного контролінгу; організаційно-методичні основи формування та функціонування контролінгу на підприємстві. В конспекті лекцій стисло викладається зміст кожної теми та приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань.

ЗМІСТЛекція 1 Філософія и причини виникнення контролінгу

5

 1. Філософія контролінгу

5

 1. Причини виникнення контролінгу

6

 1. Контроллінг: мета, предмет, завдання і зміст курсу

7

 1. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами

7

Лекція 2 Контролінг: сутність, функції та види

8

 1. Сутність контролінгу як функціонально-відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві

8

 1. Основна концепція контролінгу

9

 1. Функції контролінгу

10

 1. Види контролінгу

11

Лекція 3 Характеристика об’єктів контролінгу

12

 1. Об’єкти контролінгу

13

 1. Класифікація витрат

13

 1. Методи вивчення поведінки витрат

15

 1. Центри відповідальності і їх класифікація

17

Лекція 4 Організація управлінського обліку в системі контролінгу

18

 1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу

18

 1. Завдання управлінського обліку

19

 1. Порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку7

19

Лекція 5 Система планування і бюджетування на підприємстві

21

1. Сутність понять «бюджетування» та «бюджет»

21

2. Бюджетування як управлінська технологія

21

3. Види бюджетів

22

4. Галузі використання різних видів бюджетів

23

5. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок

24

6. Переваги та недоліки бюджетування

26

Лекція 6 Методичний інструментарій оперативного контролінгу

27

1. Склад інструментарію оперативного контролінгу

27

2. Формування основних підконтрольних показників

28

3. Метод «Директ - кост»

29

Лекція 7 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

31

1. Призначення моделі беззбитковості

31

2. Основні передумови використання моделі беззбитковості

32

3. Методи аналізу беззбитковості

32

4. Показники управління прибутком

33

Лекція 8 Управління за відхиленнями

36

1. Контроль виконання бюджетів

36

2. Види відхилень

37

3. Аналіз результатів за відхиленнями

38

Лекція 9 Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

40

 1. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

40

 1. Джерела інформації для експертної діагностики

41

 1. Методи оперативної діагностики

43

Лекція 10 Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

45

 1. Служба контролінгу і вимоги до її створення

45

 1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства


46

 1. Структура і склад служби контролінгу

46

 1. Посадові обов’язки працівників служби контролінгу

47

Лекція 11 Контролінг в системі прийняття управлінських рішень

49

 1. Сутність та види управлінських рішень

49

 1. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень в контролінгу


50

 1. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

52

 1. Критерії прийняття управлінських рішень

52

Список рекомендованої літератури

55


Лекція 1

Філософія і причини виникнення контролінгу

1. Філософія контролінгу

 1. Причини виникнення контролінгу

 2. Контроллінг: мета, предмет, завдання і зміст курсу.

 3. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами


1. Філософія контролінгу

Поняття «Контролінг» походить від англійського «to control», яке в економічному розумінні означає управління, спостереження, контроль. Але контролінг не зводиться до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності підприємства, а саме контролінг це:

 • система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства;

 • система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

Як вже було сказано сам термін «Контролінг» американського походження. Він виник в кінці 19 сторіччя в США як альтернатива традиційній системі бухгалтерського обліку, що не могла допомогти спрогнозувати економічний розвиток підприємства. В Західній Європі Контроллінг почав використовуватися в 30-х роках 20 сторіччя і уявляв собою нічого революційного та нового. Він використовує всі відомі економічні інструменти. Новою є тільки філософія, яка полягає в його основі. Це насамперед – обов’язкове планування. Планування не шляхом екстраполяції досягнутих з минулих періодів результатів на майбутнє, планування в залежності від поставленої мети («щоб зайняти цей сегмент на ринку, який дозволить нам підвисити рентабельність, ми повинні збільшити капітальні вкладення на стільки то). Або говорячи образно «трансформація майбутнього в теперішнє». Друга вагома особливість даної філософії – це підхід до підприємства як до системи, частина якої дуже залежить одна від одної і ця залежність носить насамперед соціально-психологічний характер. Люди – це ті частини системи, де виникають збої.

Контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень інтегруючи, координуючи та спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Контроллер (лоцман) – це той, хто більше від інших вчиться, вміє, знає, системно мислить і діє в гармонії з навколишнім середовищем, орієнтуючись на поставлені цілі і на майбутнє, щоб успішно управляти підприємством.

^ Принципова відмінність керівника та контролера полягає у тому, що керівник відповідає за результати діяльності підприємства в цілому та його структурних підрозділів (центрів відповідальності). Контролер відповідає за правильність використання методів та інструментів планування, контролю, аналізу та прийняття рішень, а також за прозорість та наочність досягнутих результатів. Цей принцип є справедливим стосовно керівників і контролерів всіх рівнів ієрархії управління. Контролери в ідеалі – це навігатори керівників для досягнення цілей, внутрішні консультанти з питань економіки, організації та управління для керівників функціональних сфер діяльності, а також – системні координатори та інтегратори бізнес-процесів.


 1. Причини виникнення контролінгу

Необхідність виникнення на сучасних підприємствах такого феномену, як контролінг, можна пояснити наступними причинами:

 1. підвищення нестабільності зовнішнього середовища викликає додаткові вимоги до системи управління підприємством:

 • зміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього;

 • збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення гнучкості підприємства;

 • виникнення потреби в постійному спостереженні змін, що відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства;

 • виникнення потреби в використанні продуманої системи дій по запобіганню кризисних ситуацій;

 1. ускладнення систем управління підприємством потребує механізму координації всередині системи управління;

 2. інформаційний бум при дефіциті релевантної (значимої, істотної) інформації потребує побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління;

 3. загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних галузей знання та людської діяльності.

Таким чином, причини виникнення контролінгу полягають в необхідності гарантованого існування підприємства та його пристосування до розвитку ринків та зовнішнього середовища. Рішення цих проблем пов’язано з своєчасним одержанням інформації, яка сигналізує про зміни, що відбуваються, та розвиток.
3. Контроллінг: мета, (об’єкт), предмет і завдання курсу

Метою контролінгу є підтримання ефективного функціонування підприємства, орієнтація управлінської діяльності на максимізацію прибутку й вартості капіталу при мінімізації ризику та збереженні ліквідності (платоспроможності) підприємства. Вирішення даної мети неможливо без формування у менеджерів сучасного підприємства системних знань з концептуальних основ його управління на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Предметом дисципліни є процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення “витрати-обсяг-прибуток”. Завданнями контролінгу є:

 1. координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства;

 2. здійснення функції внутрішнього контролю на підприємстві;

 3. забезпечення цілеспрямованої роботи окремих структурних підрозділів підприємства;

 4. здійснення сервісного обслуговування апарату управління, шляхом забезпечення інформацією, необхідною для прийняття рішень.

Координуючи, інтегруючи та спрямовуючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію «управління управлінням» і є синтезом планування, обліку, контролю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків та багато іншого.
4. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами

Контроллінг – це нове явище в теорії та практиці сучасного управління, що виникло на стиці економічного аналізу, планування, управлінського обліку та менеджменту. Контролінгце синтетична дисципліна, яка базується на основі багатьох навчальних, технічних і економічних дисциплін, а саме:

  • маркетингу – результатах маркетингових досліджень: ціни, попиту, пропозицій, конкуренції»

  • менеджменту – систем управління і методах прийняття управлінських рішень;

  • планування – розрахунок планових показників по обсягу виробництва, витрат на виробництво продукції і контролю за виконанням планових показників;

  • економічного аналізу господарської діяльності – розробка методик аналізу витрат на виробництва продукції і здійснення об’єктивного аналізу; виявлення резервів;

  • контролю - за виконанням управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності, ефективністю управління;

  • системи технологій тощо.


Контрольні запитання

 1. Філософія контролінгу.

 2. Причини виникнення контролінгу.

 3. Мета контролінгу.

 1. Предмет, завдання та зміст контролінгу.

 2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими дисциплінами.


Лекція 2

контролінг: сутність, функції ТА види

1. Сутність контролінгу як функціонально-відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві

2. Основна концепція контролінгу

3. Функції контролінгу

4. Види контролінгу


 1. Сутність контроллінгу як функціонально-відокремленого напрямку економічної роботи підприємства

Об'єднуючи новітні досягнення економічної теорії і практики, контролінг є ефективним інструментом сучасного менеджменту. Як теоретична область – це синтез техніко-економічного аналізу, планування, прогнозування і загальної теорії управління. Практичний Контроллінг – це функціонально-відокремлений напрямок економічної роботи на підприємстві, що пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

В сучасних умовах не існує серед дослідників єдиної точки зору про сутність контролінгу (табл. 2.1).
^ Таблиця 2.1

Основні підходи до сутності контролінгу

Цільова орієнтація концепції

Визначення контролінгу в рамках даної концепції

1

2

На систему обліку

Система ключова функція, якої є переорієнтація системи обліку з минулого на майбутнє, формування на базі облікових даних інформаційної системи підтримки прийняття управлінських рішень, що пов’язані з плануванням та контролем діяльності підприємства

На цілі прибутковості

Система, що спрямована за забезпечення прибутковості або економічного результату діяльності організації в умовах, коли менеджмент організації дотримується різних індивідуальних цілей та цілей своїх структурних підрозділів

На інформаційне забезпечення

Система ключова функція, якої є цілеспрямований підбір та обробка інформації, оптимізація та координація інформаційних потоків організації у відповідності з потребою в інформації з боку підсистеми, що управляє

На систему управління:

- з акцентом на планування та контроль;

- з акцентом на координаціюПідсистема управління, що забезпечує координацію між системою планування, контролю та системою інформаційного забезпечення

^ Підсистема управління, що забезпечує координацію всієї управлінської системи для забезпечення цілеспрямованого керівництва організацією (управління управлінням)


2. Основна концепція контролінгу

Необхідно відзначити, що контролінг – це не та система, яка автоматично забезпечує успіх підприємства, висвобождаючи менеджерів від функцій управління. Основними компонентами концепції контролінгу є:

 • орієнтація на ефективну роботу організації у відносно довго часової перспективі – філософія доходності;

 • формування організаційної структури, що орієнтована на досягнення стратегічних та тактичних цілей;

 • створення інформаційної системи, що адекватна завданням цільового управління;

 • групування завдань контролінгу на цикли, що забезпечує ітеративність планування, контролю виконання та прийняття корректуючих рішень.

Найбільш вагомими компонентами є філософія доходності та склад завдань циклу контролінгу. Філософія доходності означає:

 • переважну орієнтацію мислення та дій робітників організації на рентабельність;

 • чітке розуміння контролю витрат та заходів, щодо їх зниження, як безперервного процесу;

 • гармонічне поєднання орієнтації на клієнтів і на дохід;

 • зв'язок системи стимулювання робітників з їх конкретним внеском в досягнення цілей підприємства (рентабельності);

 • синхронізацію цілей підприємства та власних цілей (власні доході, кар’єра);

 • ріст суми активів підприємства як один з можливих заходів досягнення стратегічної мети;

 • безперервну оцінку клієнтів за критерієм доходності, тобто знання того, скільки підприємство заробила на конкретному клієнті.

Цикл контролінгу включає ітеративні етапи планування, контролю виконання та прийняття коректуючих рішень. Етап планування в межах циклу контролінгу здійснюється по технології «зустрічних потоків»: спочатку планування здійснюється «зверху-вниз» (розробка методики планування, координація і деталізація планів за рівнями). Потім йде зустрічний потік «знизу-догори». Внаслідок чого вирішується одне із завдань контролінгу – розробка методики коректування планових завдань, координація окремих планів та зведення їх в єдиний план по підприємству.

Етап контролю відхилень плану від факту передбачає аналіз фактичних даних за величинами, що контролюються та розробку заходів щодо усунення небажаних відхилень. При цьому кожний робітник підприємства повинен діяти самостійно по усуненню відхилень в межах визначеної йому компетенції. У випадку появи відхилень, що перевищують його компетентність, він звертається на більш високий рівень ієрархії управління.


 1. 3. Функції контролінгу

Виходячи з того, що суттю системи контролінгу суттю є інтеграція окремих елементів функцій управління (обліку, аналізу, контролю, планування), витікає, що даній системі властиві функції:

 • інформаційна, яка виявляється у виробленні контролінгової інформації для управління;

 • аналітична, суть якої виявляється у виробленні основних підконтрольних показників, що дозволяють оцінити ефективність роботи підприємства;

 • функція планування, мета якої - координація окремих виробничих планів по відношенню до загального плану в межах як короткострокового, так і довгострокового планування, складання бюджету, вироблення планової і цільової інформації;

 • обліково-контрольна, яка використовується при зіставленні планових і фактичних величин для вимірювання і оцінки ступеня досягнення мети;

 • коментуюча функція (специфічна функція контролінгу) суть якої полягає в виробці широкого спектру можливих шляхів реалізації намічених цілей з обґрунтуванням та коментаріями кожного. Специфічна функція контролінгу проявляється саме в тому, що не беручи участь у самому процесі управління, вона надає допомогу керівництву у самому прийнятті ефективних управлінських рішень.

Всі ці функції необхідно розглядати з позицій функціонального управління. В цьому випадку простежується залежність корисності функцій управління та приналежності контролінгу до реалізації кожної функції.


 1. 4. Види контролінгу

Контролінг є одним з основних елементів, що формують систему управління підприємством. При цьому сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні і стратегічні, значить, контролінг як система включає два основні аспекти (підсистеми): стратегічний і оперативний. Порівняльна характеристика даних видів контролінгу представлена в табл. 2.2

^ Таблиця 2.2

Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінгу

Ознака


Оперативний


Стратегічний


1

2

3

Орієнтація


В основному внутрішнє середовище

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства

Рівень управління

В основному на середньому рівні управління


В основному на рівні вищого керівництваПродовження табл. 2.2

1

2

3

Мета


Забезпечення прибутковості та ліквідності шляхом виявлення причинно-наслідкових зв’язків при порівнянні виручки та витрат

Забезпечення виживаємості. Проведення антикризової політики. Спрямованість на потенціал успіху

Завдання


Керівництво процесом бюджетування

Участь у визначенні кількісних та якісних цілей. Відповідальність за стратегічне планування.

Визначення системи підконтрольних показників у відповідності з установленими поточними цілями

Розробка альтернативних стратегій

Визначення системи підконтрольних показників у відповідності з установленими стратегічними цілями

Порівняння планових та фактичних показників підконтрольних результатів та витрат з метою виявлення причин, винних та наслідків відхилень

Порівняння планових та фактичних показників підконтрольних результатів та витрат з метою виявлення причин, винних та наслідків відхилень

Завдання


Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів

Аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів

Мотивація та створення інформаційних систем для прийняття управлінських рішень

Мотивація та створення інформаційних систем для прийняття управлінських рішень

Виявлення основних «сильних» та «слабких» місць підприємства та проведення коректування бюджетів

Виявлення нових можливостей на основі СВОТ- аналізу та внесення коректив в стратегічні плани
Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій)

Контрольні запитання

1. Сутність контролінгу як функціонально-відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві.

2. Сутність контролінгу як теоретичної області.

3. Складові концепції контролінгу.

4. Функції контролінгу.

5. Оперативний контролінг – сутність та особливості.

6. Стратегічний контролінг – сутність та особливості.
Лекція 3

характеристика об’єктів контролінгу

1. Об’єкти контролінгу

2. Класифікація витрат

3. Методи вивчення поведінки витрат

4. Центри відповідальності і їх класифікація


 1. Об’єкти контролінгу

Одним з найважливіших завдань контролінгу – є управління прибутком, тому в центрі його уваги знаходяться витрати: їх види, місця утворення та принципи управління ними. За розмір витрат на підприємстві відповідають керівники різних служб та підрозділів («центри відповідальності», згідно термінології контролінгу). Тому найбільш важними об’єктами контролінгу є «витрати» та «центри відповідальності».

Звичайно під витратами розуміють ресурси або гроші, що були споживані, та які необхідно заплатити за товари або послуги. Витрати відбивають скільки та яких ресурсів використано, і ці витрати завжди співвідносяться з конкретними завданнями та цілями. Такими завданнями може бути виробництво продукту, надання послуги, функціонування послуги для яких бажано визначити величину використаних ресурсів в грошовому виразі.

В межах системи контролінгу інформація акумулюється та аналізується не по підприємству в цілому, а по центрам відповідальності. Центр відповідальності – це сегмент всередині підприємства, який очолює відповідальна особа, що приймає рішення.


 1. Класифікація витрат

Класифікація витрат – це засіб для вирішення завдань управління: приймаючи рішення, керівник повинен чітко уявляти себе всі його наслідки. Класифікація витрат – це поділ витрат на економічно однорідні групи з метою планування, обліку й аналізу. Мета класифікації витрат полягає в виділенні з загальної маси релевантної частини. Релевантними можна вважати тільки ті майбутні витрати, які зміняться в результаті рішення, що приймається. Таким чином, класифікація витрат повинна бути пов’язана зі специфікою конкретних завдань і може здійснюватися за різними ознаками. Для ефективного управління витратами у контролінгу розроблена відповідна класифікація витрат. Ця класифікація використовується в процесі обліку, аналізу, калькулювання, планування та контролю витрат (табл. 3.1)

^ Таблиця 3.1

Класифікація витрат

Ознака класифікації

Види витрат

Визначення


Приклад

Призначення

1

2

3

4

5

Реакція на зміну обсягу діяльності підприємства

Постійні

Витрати, які залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності підприємства

Погодинна заробітна платня водіїв, орендна плата, з/п АУП

Дозволяє характеризувати зміни прибутку та планувати загальні витрати при зміні обсягу діяльності підприємства.

Змінні

Витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності підприємства

Витрати на основні матеріали, відрядна заробітна плата водіїв

Змішані

Витрати, які змінюються при зміні обсягу виробництва, але на відміну від змінних витрат на в прямій пропорції

Витрати на електроенергію, загальновиробничі витрати

Спосіб (можливість) віднесення на конкретний об’єкт калькулювання

Прямі

Витрати, відношення яких до конкретного об’єкту калькулювання (виду перевезень, робіт, підрозділу) простежується безпосередньо

Витрати на основні матеріали, зарплату робочим та водіям, утримання рухомого складу

Дозволяє відповісти на питання щодо розміру витрат на здійснення даного виду перевезень (робіт), даного підрозділу та виробництво в цілому

Непрямі

Витрати, які неможливо безпосередньо віднести на той чи інший об’єкт калькулювання

Адміністративні витрати

Ступень можливості регулювання

Повністю регулюємі

Витрати, які піддаються впливу та контролю з боку менеджерів даного центру відповідальності

Основні матеріали, заробітна плата

Здійснюється з метою забезпечення можливості планування та контролю витрат, але не говорить нічого про те яким чином це зробити. Тому використовується у поєднанні з іншими засобами класифікації, зокрема за першою ознакою класифікації.

Частково регулюємі

Витрати, які піддаються частковому впливу та контролю з боку менеджерів даного центру відповідальності

Витрати на маркетинг та рекламу, утримання та ремонт обладнання

Слабо регулюємі

Витрати, які практично не залежать від діяльності менеджерів даного центру відповідальності

Витрати на будівництво виробничого корпусу, ціна на матеріали, амортизація зданій

3. Методи вивчення поведінки витрат

Поведінка витрат – це характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства. Діяльність, яка впливає на розмір витрат називається фактором витрат. Вивчення динаміки витрат дозволяє здійснити оцінку витрат та побудувати їх функцію. Оцінка витрат – це процес розрахунку динаміки витрат, тобто визначення кількісного взаємозв’язку між витратами та різними чинниками на основі дослідження діяльності.

Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх факторів.

В спрощеному вигляді функція витрат може бути представлена наступним чином:
Взаг = Взм 1-цю діял x+ Впост,

де Взаг – сукупні витрати;

Впост – загальні постійні витрати;

Взм 1-цю діял – змінні витрати на одиницю діяльності;

х - значення фактору витрат.

Функція витрат полегшує прогнозування витрат. В практиці контролінгу існує багато в методів побудови функції витрат:

 1. Метод аналізу облікових даних;

 2. Метод максимальної та мінімальної точки;

 3. Метод візуального контролю;

 4. Статистичний метод;

 5. Технологічний аналіз.

Метод аналізу рахунків – метод визначення функції витрат шляхом розділення їх на змінні та постійні виходячи з відповідного фактору на основі вивчення даних рахунків бухгалтерського обліку. Метод аналізу рахунків достатньо широко використовується на практиці. Але необхідно ураховувати то, що в значній мірі він засновується на досвіді та інтуїції менеджера та на аналізі минулих подій. Тому його недоліком є визначена суб’єктивність та ймовірність істотних відмінностей між минулими та майбутніми умовами діяльності. Уникнути вказані недоліки в якійсь мірі можна за допомогою серії спостережень та використання математичних методів.

^ Метод прямого розрахунку – це метод визначення функції витрат на основі визначеної умови, що змінні витрати уявляють собою різницю між сукупними витратами на найвищому та найнижчому рівнях діяльності підприємства. Функція витрат, що побудована методом прямого розрахунку, може не відбивати реальну залежність між витратами і їх фактором, якщо всі інші точки не мають тісного взаємозв’язку з вищою та нижчою точками.

^ Метод візуального пристосування – це графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить пряму лінію, що ураховує всі точки витрат. Цей метод дозволяє уникнути недоліків методу прямого розрахунку, але він не позбавлений суб’єктивності, оскільки результати розрахунків істотно залежать від окоміру та твердості руки аналітика

^ Метод аналізу лінійної регресії полягає в находженні рівняння, що описує поведінку прямої витрат, при якої сума квадратів вертикальних відхилень буде мінімальною. Цей метод полягає у знаходженні рішення системи двох рівнянь, що дозволяють знайти постійні витрати та змінні витрати на одиницю діяльності. Рішення даним методом є більш точним, але і більш складним із-за великого обсягу розрахунків, тому потребує використання комп’ютерів.

^ Метод технологічного аналізу – це системний аналіз функцій діяльності для визначення технологічного взаємозв’язку між ресурсами і результатами діяльності. Такий аналіз потребує детального вивчення всіх операцій, їх доцільності, визначення необхідних операцій, потреби ресурсів та оцінки адекватності їх використання. Він полягає в тому, що на кожну статтю витрат технологи, інженери, виходячи з технологічної необхідності установлюють нормативи на витрачання ресурсів в натуральному виразі, а витрати планують шляхом множення цих нормативів на ціни. Перевагою даного методу є те, що він орієнтований на майбутні операції, а не на вивчення минулої діяльності. Недоліком є те, що він потребує значних витрат часу і коштів.

Після знаходження функції витрат необхідно здійснити оцінку ступеню відповідності фактичних даних з даними теоретичними. Така оцінка здійснюється за допомогою коефіцієнта детермінації, що характеризує який відсоток значень загальних витрат знаходиться під впливом факторів, що включені у модель.
4. Центри відповідальності і їх класифікація

В залежності від характеру відповідальності менеджерів виділяють 4 види центрів відповідальності.

Рис. 3.1 Класифікація центрів відповідальності

Контрольні запитання

 1. Об’єкти контролінгу.

 2. Класифікація витрат.

 3. Методи вивчення поведінки витрат .

 4. Центри відповідальності і їх класифікація.
  1   2   3Скачать файл (777.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации