Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курс лекцій - Кривченко М.С., Радомська Т.А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті - файл 1.doc


Курс лекцій - Кривченко М.С., Радомська Т.А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
скачать (836 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc836kb.17.11.2011 23:41скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Автори: М. С. Кривченко,

Т. А. Радомська


управлінські інформаційні системи в аналізі ТА аудитіКУРС ЛЕКЦІЙ


для студентів спеціальності «Облік та аудит»

усіх форм навчання


До друку прим.

Перший проректор

________А. М. Фесенко

Затверджено

на засіданні

вченої ради

Протокол № від 2007


Краматорськ 2007


М. С. Кривченко,

Т. А. Радомська

управлінські інформаційні
системи в аналізі та аудиті

^
КУРС ЛЕКЦІЙ

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

М. С. Кривченко

Т. А. Радомська

^
управлінські інформаційні системи в аналізі ТА аудитіКУРС ЛЕКЦІЙ


для студентів спеціальності «Облік та аудит»

усіх форм навчання

Затверджено

на засіданні

вченої ради

Протокол № від 2007

Краматорськ 2007

УДК 657.1:004.03

ББК 65.052

Рецензенти:
Кривченко М. С., Радомська Т. А.

К82 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Курс лекцій (для студентів спеціальності «Облік та аудит» усіх форм навчання). – Краматорськ: ДДМА, 2007. – с.

^ ISBN XXXXX.
Містить основні теоретичні положення з питань автоматизації діяльності підприємств різних галузей господарства.

УДК 657.1:004.03

ББК65.052

^ ISBN XXXXX


© М. С. Кривченко, Т. А. Радомська, 2007.

© ДДМА, 2007.


ЗМІСТ


Вступ 7

1 Концептуальні основи комп’ютерних інформаційних систем 8

1.1 Інформаційні системи й технології на підприємстві 8

1.2 Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП) 11

1.3 Типи комп’ютерних інформаційних систем. 12

2 Принципи побудови управлінських
інформаційних систем 13

2.1 Передумови й принципи створення комп’ютерної системи
бухгалтерського обліку (КСБО) на підприємстві 13

2.2 Підходи до побудови КСБО 15

2.3 Послідовність створення КСБО 15

3 Загальна характеристика комп’ютерних
систем бухгалтерського обліку 17

3.1 Основні напрямки комп’ютеризації бухгалтерського обліку 17

3.2 Характеристика основних класів бухгалтерського програмного забезпечення 19

3.3 Показники економічної ефективності комп’ютеризації обліку 24

4 Загальна характеристика програми
«1С: Предприятие» та основні принципи роботи 27

4.1 Загальна характеристика програми «1С: Предприятие» 27

4.2 Робота з довідниками 33

4.5 Типові операції, порядок створення шаблону типової операції 46

4.6 Формування звітів 50

5 Облік господарських операцій в програмі
«1С: Предприятие» 53

5.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху виробничих запасів 53

5.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних
активів 57

5.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків 58

5.4 Облік витрат на виробництво 62

6 Основи роботи з програмою
«Парус-Предприятие» 64

6.1 Загальна характеристика програми 64

6.2 План рахунків. Аналітичний облік 67

6.3 Господарські операції. Звітність 67

7 Облік господарських процесів в програмі
«Парус-Предприятие» 70

7.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних
активів 70

7.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху запасів 72

7.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків 75

7.4 Облік витрат на виробництво 77

8 Основи роботи з програмою «Галактика» 78

8.1 Загальна характеристика програми 78

8.2 Робота з планом рахунків. Аналітичний облік 81

8.3 Господарські операції. Звітність 82

9 Облік господарських процесів в програмі «Галактика» 85

9.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних
активів 85

9.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху запасів 87

9.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків 88

9.4 Облік витрат на виробництво 91

10 Інформаційні системи фінансового аналізу
та аудиту 94

10.1 Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи 94

10.2 Програмне забезпечення аудиторської діяльності 100

10.3 Характеристика програмних засобів фінансового аналізу та бізнес-планування 106

^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 109


Вступ
У зв’язку з постійним розвитком економіки у вітчизняних підприємств виникають нові завдання управління, удосконалюються та змінюються старі. З цією метою необхідно передбачити можливість заміни застарілих технічних та програмних засобів новими, більш продуктивними, використовувати новітні методи управління та сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем, провести реконструкцію технічної і інформаційної бази на підставі впровадження автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту, до складу яких входять автоматизовані робочі місця бухгалтерів.

Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень.

Саме тому є досить актуальними висвітлені в курсі лекцій питання інформаційних систем і технологій: передумови та принципи створення управлінських інформаційних систем, класифікація їх за певними ознаками, наведена характеристика найбільш розповсюджених програмних продуктів для автоматизації діяльності підприємств («1С: Предприятие», «Парус-Предприятие», «Галактика»), розглянуті особливості проведення аудиту в умовах функціонування автоматизованих інформаційних систем.

1 Концептуальні основи комп’ютерних інформаційних систем
1.1 Інформаційні системи й технології на підприємстві.

1.2 Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП).

1.3 Типи комп’ютерних інформаційних систем.

^

1.1 Інформаційні системи й технології на підприємствіПоняття «інформація» походить від латинського слова «informatio», що означає виклад, роз’яснення якого-небудь факту, події, явища.

Інформація дуже різноманітна й підрозділяється за видами людської діяльності, в якій використовується: наукова, технічна, виробнича, управлінська, економічна, соціальна, правова. Кожен з видів інформації має свою технологію обробки, смислове навантаження, форми представлення і відображення на матеріальних носіях, вимоги до точності, достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів.

Будь-яку організацію можна розглядати як систему управління, що складається з керуючої частини й керованого процесу, на який впливають зовнішні впливи, у якій завжди існує інформаційний контур.

^ Рисунок 1 - Організація як система управління
Інформаційний контур разом із засобами збору, передачі, обробки й зберігання інформації, а також персоналом, що здійснює ці дії з інформацією, утворить інформаційну систему даної організації.

До цієї системи надходить інформація, що поділяється на зовнішню й внутрішню.

^ Зовнішня вхідна інформація – це дані про різні аспекти економічної, екологічної, політичної й іншої сфер, що оточують підприємство. Для зовнішньої інформації характерна неточність, суперечливість. Вона може описувати стан ринку і конкурентів, прогнози процентних ставок і цін, податкової політики і політичної ситуації. Канали отримання такої інформації різні: експертні опитування, статистичні дослідження кон’юнктури ринку; вивчення тенденцій у виробництві і збуті тих чи інших товарів; засоби масової інформації.

Джерелами зовнішньої інформації можуть бути постачальники, держава тощо, внутрішньої – підрозділи підприємства.

^ Внутрішня вхідна інформація – це дані, які виникли переважно в системі обліку, відображають різні тимчасові інтервали та стан об’єкта управління. Як правило, ці дані вимірюються, і точна інформація фіксується в управлінських документах. Характер і осяг інформації також різні, але вона більш доступна, оскільки створюється на самому підприємстві.

Вихідна інформація також поділяється на зовнішню й внутрішню.

^ Зовнішня вихідна інформація – відомості в загальновстановлених формах первинних і зведених документів, які надаються зовнішнім користувачам інформації.

^ Внутрішня вихідна інформація – це відомості, які надаються внутрішнім користувачам інформації й служать для управління підприємством, характеризуючи економічну ситуацію, що склалася.

^ Управлінська інформація – інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ і забезпечує рішення завдань організаційно-економічного керування народним господарством і окремими підприємствами.

Найважливішою складовою управлінської інформації є економічна інформація, що представляє собою сукупність різних відомостей економічного характеру, які необхідно фіксувати, передавати, обробляти, зберігати й використовувати в процесі планування, обліку, контролю та аналізу.

Для економічної інформації характерні:

– великі обсяги;

– багаторазові повтори циклів отримання і перетворення в певні часові періоди (місяць, квартал, рік і т.д.);

– різноманіття джерел виникнення і споживачів;

– значна питома вага логічних операцій при обробці.

Ці властивості економічної інформації визначають науково-технічну необхідність і економічну доцільність використання засобів обчислювальної техніки й, насамперед, комп’ютерів при її зборі, накопиченні, передачі і обробці, що у свою чергу вимагає вміння визначати структуру й обсяги інформації, яка обробляється.

^ Облікова інформація як частина економічної інформації має ряд особливостей:

– безперервність – обумовлена, з одного боку, великою кількістю взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів внутрішнього характеру, а з іншого – місцем підприємства в загальній системі економіки, складовою частиною якої воно є;

– циклічність – облікова інформація піддається обробці за одні і ті ж часові періоди, але її зміст і числове наповнення змінюється;

– масовість – наявність однорідних масових арифметичних операцій при обробці;

– істотність – не потрібно витрачати час на облік незначних факторів;

– складність розрахунків – середня кількість арифметичних, логічних і інших дій, що доводяться на одну форму показника, і чим вони складніше, тим більше часу необхідно на автоматизацію даної задачі або комплексу задач.

Вимоги до облікової інформації

– достовірність – інформація повністю відображає господарські процеси на підприємстві і легко перевіряється;

– значимість – інформація має бути корисною, ґрунтуватися на зворотному зв’язку й надходити до користувача в потрібний час. Зворотний зв’язок передбачає знання того, наскільки правильними виявилися попередні очікування. Необхідно враховувати, що вигоди, отримані від використання обліковою інформацією, повинні перевищувати витрати на її отримання;

– порівнянність і постійність – неможливо протягом звітного періоду використовувати різні методи бухгалтерського обліку, інакше пропадає можливість порівняння даних;

– суттєвість – не потрібно витрачати час на облік незначних факторів. Тобто якщо зусилля щодо обліку порівнянні з вартістю коштів, що обліковуються, облік необхідно спростити. Кожне підприємство вибирає свій рівень суттєвості обліку;

– консервативність – необхідно вибрати оцінку, що є менш оптимістичною, тобто необхідно враховувати можливу відсутність прибутку й можливі збитки. Це забезпечить обережність в оцінці активів, майна й у визначенні величини прибутку;

– повнота – інформація повинна містити максимум даних, необхідних користувачеві.

Інформаційні технології – один з багатьох інструментів, що допомагає організації впоратися зі змінами, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Під інформаційною технологією розуміють систему методів і способів пошуку, збору, накопичення й обробки інформації на основі застосування обчислювальної техніки.

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів:

– даних (системи програмування й алгоритмічні мови, системи управління базами даних, електроні таблиці),

– текстової інформації (текстові процесори і гіпертекстові системи),

– знань (експертні системи),

– динамічної графіки, анімації, відеозображення, звуку (інструментарій створення мультимедійних додатків, що включає засоби анімації і управління відеозображенням і звуком).

Комп’ютерне обладнання, прикладне забезпечення, технології зберігання даних, комунікаційні технології, мережі – всі ці технології являють собою ресурси, які складають інфраструктуру інформаційних технологій організації.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Скачать файл (836 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации