Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа - Теоретичні та методичні основи стандартизації - файл 1.doc


Контрольная работа - Теоретичні та методичні основи стандартизації
скачать (103 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc103kb.18.11.2011 00:32скачать

содержание

1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВ НЕ НСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ТРУДОВОЇ

ПІДГОТОВКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з матеріалознавства, стандартизації і контролю якості

НА ТЕМУ:

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ"

Виконала студентка І курсу ФТФ (заочної форми навчання) гр. ТО 11

Тарасенко Юлія Вали мінна Перевірила ст. викладач Літковець Олена Дмитрівна
Рівне 2010


ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ.

1. Основні терміни та визначення
Термін "стандартизація" з'явився в російському технічному словнику в після революційні роки під впливом зарубіжного досвіду промислового виробництва. Починаючи з 1962 р., коли міжнародна організація зі стандартизації (ISO) прийняла перше визначення терміна "стандартизація", відбувалося періодичне уточнення цього визначення, що відображало розвиток стандартизації на національних і міжнародному рівнях.
Згідно з прийнятим визначенням стандартизація - це діяльність, що полягає в знаходженні рішень для повторюваних завдань у сферах науки, техніки та економіки, спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі.
В умовах планового соціалістичного господарства стандартизація спрямована на вдосконалення управління народним господарством, підвищення ефективності суспільного виробництва та якості продукції, раціональне використання ресурсів і т. д. Вплив стандартизації на зазначені вище сфери трудової діяльності здійснюється шляхом створення нормативно-технічної документації , що визначає прогресивні вимоги до розробки, виробництва і при застосуванню продукції, а також контроль за правильністю використання цієї документації. Прогресивні вимоги до розробки, виробництва і застосування продукції встановлюються на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду суспільного виробництва.
Отже, стандартизація здійснюється нерозривно з науково-технічним прогресом і визначає не тільки основу сьогодення, а й майбутнього розвитку народного господарства.
Робота по стандартизації проводиться в міжнародному масштабі, в межах країни, галузі народного господарства, об'єднання, підприємства чи цеху.
Міжнародна стандартизація - це робота, в якій беруть участь два або більше суверені держави. Результатом роботи з міжнародної стандартизації являються міжнародні стандарти, використовувані країнами-партнерами при вирішенні питань національної стандартизації, для полегшення науково-технічних і торговельних зв'язків.
Національна стандартизація - робота за стандартизації в масштабі однієї країни. У СРСР розрізняють: державну стандартизацію, здійснювану урядовими органами, галузеву стандартизацію, здійснювану органами, компетентними в даній галузі народного господарства, і Республіканський стандартизацію, здійснювану органами республік.
Результатом стандартизації є нормативно-технічні документи (НТД).
Нормативно-т технічний документ - документ, що встановлює вимоги до об'єктів стандартизації, обов'язковий для виконання у визначених напрямках, розроблений у встановленому порядку і затверджений компетентним органом..
Технічні умови (ТУ) - нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до конкретної продукції (моделям, марках).
Керівний документ (РД) - нормативно-технічний документ, який встановлює норми, правила, вимоги організаційно-методичного і загально технічного характеру. До керівним документів відносяться методичні вказівки, методики розрахунку, типові положення про служби та порядок проведення робіт і т. д.
Технічні умови та керівні документи можуть розроблятися в розвиток стандартів, а також при відсутності стандартів на ту чи іншу продукцію.
Об'єкти стандартизації - продукція, правила, забезпечувати її розробку, виробництво і застосування, що мають перспективу багаторазового застосування в будь-яких сферах народного господарства (наука, техніка, транспорт і т. д.), а також інші об'єкти стандартизації, що встановлюються Радою Міністрів СРСР.
Показники стандартів - характеристики об'єктів стандартизації, виражені за допомогою одиниць вимірювання і понять: показники стандартів встановлюються на основі узгоджених рішень, які виробляються у процесі проведення робіт із стандартизації.

Агрегатування - метод конструювання, часто використовують при роботах зі стандартизації, який полягає у створенні виробів шляхом компонування їх з обмеженої кількості стандартних і уніфікованих деталей, вузлів і агрегатів . Агрегатування проводиться з метою створення різноманітної номенклатури виробів, які поряд з високою продуктивністю, властивої спеціальному обладнанню і машинам, мали б властивістю швидкої пере компоновки при змінених умовах виробництва та експлуатації, розкроювання номенклатури продукції без істотного збільшення різновиду входять до неї елементів, створення пристосувань та іншої ї оснастки за рахунок використання уніфікованих деталей, вузлів, агрегатів.
Класифікація - впорядкована поділ певної множини об'єктів на класифікаційні угруповання на основі використування встановленої системи ознак поділу та сукупності певних правил. У результаті класифікації безліч об'єктів перетворюється в упорядковану, побудовану за певними правилами систему, що значно полегшує, зокрема, проведення робіт зі стандартизації. "
Взаємозамінність - властивість незалежно виготовлених з заданою точністю деталей і вузлів забезпечувати складання машин і приладів та виконувати своє функціональне призначення, не порушуючи технічних вимог. Взаємозамінність досягається за рахунок відпрацювання креслень шляхом розмірних розрахунків, підбору необхідних матеріалів відповідних технічних вимог, а також застосування таких методів обробки, при яких розкид розмірів деталей вкладається в поле допуску.
Взаємозамінність дозволяє організувати серійне і масове виробництво на основі кооперації, розвивати спеціалізоване

В даний час успішно розвивається міжнародна спеціалізація в рамках РЕВ. Вона означає концентрацію виробництва однорідної продукції в одній або декількох соціалістичних країнах і направлена на підвищення рівня техніки і організації виробництва для задоволення потреб усіх зацікавлених країн.
^ 2 . Арифметична і геометрична прогресії
При встановленні розмірів і параметрів виробів широке застосування знайшли ряди чисел, побудовані за арифметичної або геометричній прогресії.
Арифметична прогресія є послидовнистю ряду чисел, утворений за законом U "- а d (п - 1), що може бути записано таким чином:
U і = а і т. д.,
де U \-a - перший член прогресії: d = const - різниця прогресії:

п = 1, 2, 3, 4 ... - Порядковий номер члена прогресії. Якщо по осі абсцис відкласти порядкові номери членів прогресій, а по осі ординат - відповідні значення членів ряду, то гранична арифметична прогресія буде представлена прямою лінією
Рис. 2.1. Графік арифметичній прогресії
Арифметичні прогресії можна представити у вигляді рядів чисел,
наприклад:
1-2-3-4-5 -6; 0,3-0,6-0,9 - 1,2 - 1,5: 25 - 50 -75 - 100 - 125 - 150.Арифметичний ряд простий, але його недоліком є однакова різницю (інтервал) розмірів двох сусідніх членів, через що відносна різниця між суміжними членами при зростанні ряду різко зменшується. Так, відносна різниця для членів арифметичного ряду, де а = d = 1, буде дорівнює: 
для 1-го-2-го члена: 1 100 = 100%: 
для 9-го-10-го члена: ~ 9) • 100 = 119    


^ 3. Ряди бажаних чисел
Одним з найбільш важливих напрямків стандартизації є розробка параметричних стандартів, в яких встановлюються ряди параметрів, що характеризують потужність, продуктивність, вантажопідйомність і т. д. різних виробів. Створення і використання виробів буде найбільш успішним тільки в тому випадку, якщо параметри їх будуть узгоджені між собою. Так, обсяг ковша екскаватора, який працює в кар'єрі, повинен бути погоджений з об'ємом кузова автомобілів. а технологічні характеристики металургійного та прокатного обладнання повинні бути не тільки пов'язані між собою, але і з відповідними характеристиками пресів, металорізальних верстатів та іншого технологічного обладнання. Для цього при виборі параметрів необхідно дотримуватися певних, суворо обґрунтованих рядів чисел, які підпорядковуються певній математичній закономірності ..
^ 4. Нормальні лінійні розміри
Найбільша кількість числових значень, що застосовуються в техніці, припадає на частку лінійних розмірів, раціональний вибір яких на базі кращих чисел повинен проводитися з урахуванням забезпечення необхідного рівня взаємозамінності і оптимального скорочення розмірів.
Якщо для вибору лінійних розмірів користуватися ГОСТ 8032-84, то останню вимогу дотримати важко, що пояснюється наступним чином. ГОСТ 8032-84 містить ряди чисел в одному десятковому ін ¬ інтервалі (від 1 до 10), а для інших інтервалів значення чисел отримують множенням і діленням на 10, 100 і т. д.

^ 5. Стандартизація параметрів
Розробка параметричних стандартів проводиться за такими етапами:
вибір номенклатури параметрів: вибір діапазону параметричного ряду; вибір градації параметричного ряду. Параметр продукції - це кількісна характеристика продукції.
Параметри діляться на основні та головні

^ 6. Основні поняття про систему
У науковій і практичній діяльності ми часто стикаємося з такими термінами, як система, системний підхід і т. д. Поява таких термінів не є випадковим. Якщо раніше вважалося, що наукові дослідження в основному повинні бути спрямовані на детальне вивчення різних властивостей об'єкта дослідження, то на сучасному етапі з'явилося прагнення вивчати об'єкт в цілому Система впорядкована множина елементів, пов'язаних для здійснення спільної функції.  

Прикладом системи є: автомобіль, підприємство, державна система стандартизації.
Під елементом системи розуміють частину системи, яка не підлягає подальшому розчленуванню і здійснює визначені для неї функції. Так, елементами системи "автомобіль", якщо ми розглянемо його як безліч агрегатів, є: двигун, коробка передач, задній міст і т. д. Елементами Державної системи стандартизації можна вважати державну, галузеву, республіканську стандартизацію.
Структура системи - це сукупність елементів і зв’язків між ними. Одна і та ж система може розглядатися в різних аспектах і виражатися в різних структурних схемах. Так, якщо ми хочемо вивчити взаємодію різних підрозділів,наприклад , завода, то структуру його можна представити як сукупність відділів, цехів, служб та зв'язків між ними. У той же час структура цього завода може бути представлена як сукупність різного виробленого обладнання, пов'язаного між собою єдиним технологічним процесом.

^ 7. Комплексна стандартизація
Комплексна стандартизація (К С) - стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення та застосування системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми.

Якість продукції залежить від багатьох факторів: властивостей результативних матеріалів, конструкції, старанності виконання технологічних операцій і процесів, умов та методів випробувань, транспортування, експлуатації і т. д. Отже, для підвищення якості продукції недостатньо встановити стандарти на кінцеві параметри готової продукції, необхідно ще стандартизувати всі об'єкти і процеси, які впливають на якість готового виробу
 
Комплексна стандартизація може бути спрямована на підвищення якості не тільки одного виробу, а й групи вироби. Так, для підвищення якості продукції автотракторної промисловості була розроблена цільова програма К С, передбачає перевірку, перегляд і розробку знову понад 1400 стандартів.
Щоб К С ефективно впливала на підвищення якості продукції, необхідно погоджувати за термінами розробку і впровадження стандартів різних категорій, як державних, так і галузевих,, Тільки за цієї умови результати Комплексної стандартизації будуть проявлятися в короткі терміни, а не розтягуватися на довгі роки.
Випереджувальна стандартизація (ОС) стандартизація, яка полягає у стандартизації встановленні підвищених по відношенню до вже досягнутого на практиці рівню норм і вимог до об'єктів, які, згідно з прогнозами, будуть оптимальними в наступних час.
З визначення випливає, що при ОС особливу увагу приділяють розробці і впровадженню оптимальних показників якості, визначення яких повинно проводитися на основі прогнозування. При цьому, з одного боку, науково-технічний прогноз є основою для створення випереджального стандарту, а з іншого - випереджаючий стандарт сприяє розвитку показників якості об'єкта в прогнозованому направленні.

СТАНДАРТИ
ГОСТ 161-86. Тканини бавовняні, змішані і з пряжі хімічних волокон: Визначення сортності.
ГОСТ 187-85. Тканини шовкові і напівшовкові: Визначення сортності.

 ГОСТ 357-75. Тканини чисто лляні . лляні і на пів лляні: Визначення сортності.

 ГОСТ 358-82.Тканини чистошерстяні та напівшерстяні: Визначення сортності.

 ГОСТ 3813-72.Матеріали текстильні: Тканини та штучні вироби: Методи визначення розривних характеристик при розтягуванні.
ГОСТ 3814-81. Полотна текстильні: Метод визначення обсипальності.

 ГОСТ 3816-81. Полотна текстильні: Методи визначення гігроскопічних і водовідштовхувальних властивостей.
ГОСТ 6611.1-73. Нитки текстильні: Метод визначення лінійної щільності. 

ГОСТ 6611.2-73. Нитки текстильні: Метод визначення розривного навантаження і подовження при розриві.
ГОСТ 6611.3-73. Нитки текстильні: Методи визначення, числа кручення, утка та напрямки скрутки.
ГОСТ 9733.0-83. Матеріали текстильні: Загальні вимоги до методів випробувань стійкості забарвлень до фізико-хімічних впливів.
ГОСТ 10878-70. Матеріали текстильні: Лінійна щільність в одиницях текс і основний ряд номінальних лінійних густин.
ГОСТ 12088-77. Матеріали текстильні та вироби з них: Метод визначення повітропроникності.
ГОСТ 13784-94. Волокна й нитки текстильні: Терміни та визначення.
СТБ 946-94. Волокна й нитки текстильні: Терміни та визначення.
СТБ 948-84, Матеріали та вироби текстильні: Позначення за змістом сировини


Скачать файл (103 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации