Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсовая работа - Методика використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів у 5-7 класах - файл 1.doc


Курсовая работа - Методика використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів у 5-7 класах
скачать (1215.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1216kb.18.11.2011 00:45скачать

содержание

1.doc

  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра професійної педагогіки і трудової підготовки


КУРСОВА РОБОТА
З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
на тему:

Методика використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів” у 5-7 класах”
Виконала:

студентка IV курсу

фізико-технологічного факультету

групи ТОП 41

Савчук О.А.

науковий керівник:

Літковець О.Д.

Рівне 2006

План
Вступ 3

І. Теоретичні основи використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів”

1.1. Аналіз літератури та педагогічного досвіду 6

1.2. Суть використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці 12

1.3. Аналіз програми з розділу „Проектування виробів” 5-7 клас 17

ІІ. Методичні основи використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів”

2.1. Розробка методики використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів”

учнями 6 класів 23

2.2. Планування занять з трудового навчання 24

2.3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики 30

Висновки............................................................................................... 32

Література............................................................................................. 34

Додатки................................................................................................... 36
Вступ

В зв'язку розвитку науки і техніки є можливість і потреба у впровадженні в навчальний процес новітніх технологій, що дозволить набагато підвищити ефективність навчання учнів і засвоєння теоретичних та практичних знань і вмінь. Найбільш перспективним і доступним із цих технологій є застосування комп'ютера. Проте тут є проблема у наявності або створенні і також у застосуванні навчальних комп'ютерних програм. Тобто забезпеченість шкіл програмами для проведення занять є надзвичайно малою, оскільки ще мало є розроблених уроків із застосуванням комп'ютера, а ті розроблені комп'ютерні програми не всі відповідають методичним і дидактичним вимогам педагогіки. Проте ці проблеми поступово вирішаться.

Впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання різних навчальних дисциплін набув масового характеру. Комп'ютер став засобом підвищення продуктивності праці у всіх сферах діяльності людини. Проте, процес інформатизації майже не торкнувся трудового навчання. Це пов'язано із необхідністю формування за допомогою комп'ютера певних навичок. Тому, справедливо підкреслюючи можливості комп'ютера, акцент необхідно робити на тому, що машині відводиться роль засобу, а суб'єктом діяльності завжди залишається людина, комп'ютер виступає в ролі провідника ідей вчителя.

Основне місце на уроках праці займає практична діяльність учнів, яка спирається на трудові вміння. Формування їх починається з створення образу виконуваної дії. [7] . Учень повинен чітко уявляти, що йому необхідно виконати і як. Таке уявлення створюється на основі пояснення і демонстрації трудових дій вчителя. Чим краще вчитель володіє трудовими діями та методикою навчання і чим глибше пізнає їх тонкощі тим більш повний образ дії він може створити у учнів.

Однак практика показує, що, якою б високою кваліфікацією не володів вчитель, в учнів на основі демонстрації і пояснення не може створюватись абсолютно вірний образ дії. Це пояснюється суб'єктивністю слухового і зорового сприйняття підлітків.

Не можна не враховувати і тих обставин, що демонстрація вчителем трудових прийомів не може бути ідеальною. Вона завжди містить певні похибки, які сприймаються учнями як приклад для копіювання. Тому образ дії, який формується в учнів, як правило, має неточності.

Подолати ці неточності можна за допомогою перегляду деякого зразкового варіанту і на цього основі контролю за подальшим практичним виконанням вправ. Це реалізувати дає змогу використання комп'ютера, тобто перегляд записаних на ньому прийомів.

Таким чином, актуальність проблеми, недостатність її розробки в теорії і практиці трудового навчання у поєднанні з практичною значимістю визначили тему нашого дослідження: “Методика використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів” у 5-7 класах”.

Мета дослідження: розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити методику використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів” у 5-7 класах.

Об'єкт дослідження: процес трудового навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: методика використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів”.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

 1. Проаналізувати педагогічну літературу та практичний досвід з питань використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці у 5-7 класах.

 2. Розкрити сутність використання комп’ютерних технологій на заняттях обслуговуючої праці.

 3. Провести аналіз програми з трудового навчання з метою відбору тем та виявлення знань і вмінь учнів 5-7 класів в процесі вивчення розділу „Проектування виробів”.

 4. Розробити методику використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів” учнями 7 класів.

 5. Провести планування занять з трудового навчання у 6-7 класів з розділу „Проектування виробів”.

 6. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених завдань будуть застосовуватись такі методи як теоретичні , статистичні та математичні:

 • аналіз та узагальнення наукової педагогічної та методичної літератури, навчальної програми;

 • педагогічні спостереження, бесіди, анкетування;

 • експерименти;

 • опрацювання результатів оцінок

Таким чином, предмет, мета, об’єкт і завдання нашого дослідження визначені, переходимо до теоретичного розгляду проблеми.
І. Теоретичні основи використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці при вивченні розділу „Проектування виробів”


  1. Аналіз літератури та педагогічного досвіду


Нині комп'ютерна техніка все глибше та ширше змінює наше життя. За допомогою комп'ютерних програм люди керують технологічними процесами. Практично комп'ютер замінює людину в багатьох технологічних процесах. Прогрес техніки неможливий без використання комп'ютера. Проте досить повільно використовуються комп'ютери в загальноосвітніх школах. Відомо, що школа готує майбутнього робітника, який, закінчивши її, повинен включитися у створення суспільних матеріальних благ. Як не прикро, але в школах учні отримують мінімальні навички роботи з комп'ютерами, як користувачі. У своїй основі це пов'язано з малою кількістю годин, відведених на вивчення інформатики.

Комп'ютерні класи використовуються неповноцінно. Мотивацією недовантаження роботи з комп'ютерами є відсутність програм для проведення занять з інших дисциплін. Крім того, противники введення комп'ютерного навчання звертають увагу лише на шкідливість роботи з комп'ютером. Проте провідні вчені довели, що дітям до 6 років не шкодить робота з машинами до 10 хвилин, а старшим 8 років до 20—25 хвилин. Виходячи з даних умов безпеки для здоров'я школярів, пропонується проводити теоретичні заняття з обслуговуючої праці та технічної в комп'ютерних класах.

Під час проведення уроків набуття нових знань використання комп'ютерів повинно бути максимальним. За його допомогою вчитель створює умови самостійної роботи над вивченням нового матеріалу І відповідно для контролю знань без упередженого ставлення до учня. Працюючи з машиною, учень на дисплеї може бачити об'єкт, що вивчається: виріб, інструмент, модель, майбутній об'єкт праці, технологічну карту та інші дидактичні засоби, необхідні в процесі занять. У даному разі можливості комп'ютера необмежені в наданні інформативного поля знань, необхідних для засвоєння школярем. При цьому комп'ютер проводить контроль засвоєння знань учнями і створює умови ґрунтовного їх засвоєння з того чи іншого програмного матеріалу. Використовуючи побудови ескізів, креслень, діаграм, розробляючи конструкції виробів, школярі розвивають технічне, художнє, абстрактне мислення, координацію рухів, окомір та інші якості особистості. Розвиток координації рухів розпочинається на перших етапах роботи з мишкою. Переміщення курсору по дисплею на першому етапі навчання вимагає серйозних зусиль. Потім виконання побудови ескізів, креслень, розробка форм майбутніх виробів вимагає зосередженості та наполегливості з боку школярів. Учні звикли працювати з олівцем і лінійкою на площині. Працюючи з мишкою, вони виходять в просторову побудову через мишку на дисплеї, що на перших етапах занять викликає певні труднощі, І тут якраз починається відпрацювання окоміру та просторового сприймання. Після закінчення побудови певного креслення виробу, деталі, вузла та Інших завдань учням доцільно не за допомогою принтера, а олівця та лінійки перенести розробку на аркуш паперу. Така організація роботи з комп'ютером вносить позитивні зміни в проведення занять на більш якісний рівень. У своїх дослідженнях Ю. Машбиць звертає увагу на те, що нині тільки комп'ютер надасть змогу зробити якісний ривок у системі освіти. Коли робота різноманітна, вимагає творчого підходу до виконання завдань, вона стає цікавою для учнів. Тоді пробуджується зацікавленість, відповідно спрацьовує відповідальність за доручену справу та активізація пізнавальної діяльності особистості. Робота з комп'ютером є для школярів різного віку досить цікавою. У практиці комп'ютер використовують для дітей як гральні автомати. Діти із задоволенням проводять години за дисплеєм у пошуках насолоди спілкування з машиною. Раціональне використання комп'ютерів, як дидактичного засобу навчання, дає змогу досягти більш високого освітнього і виховного ефекту, створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей та абстрактного мислення школярів. Впровадження ЕОМ у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл дає змогу посилити мотивацію навчальної діяльності. Це не пов'язано в першу чергу з новизною роботи, проте це теж важливий чинник, а основне — можливість різноманітного варіювання складністю навчальних завдань та контролю знань, отриманих учнями.

Комп'ютер дає змогу усунути причину невстигання: прогалини в знаннях, нерозуміння поставленого завдання, несприймання пояснення вчителя, незібраності на уроці та багатьох інших важливих чинників, що впливають на рівень знань учнів. Комп'ютер практично всіх учнів залучає до активної роботи при отриманні нових знань. Для учнів цікаво працювати з різноманітними механізмами. Наприклад, робота на токарному верстаті створює умови вивчення такої точної дисципліни, як математика. Щоб отримати точний розмір деталі, школяр повинен знати десяткові дроби, вміти проводити обчислення в усній формі, знати таблицю множення, ділити без ручки і паперу тощо.

Вводячи роботу з комп'ютерами в навчально-виховний процес, вчитель праці залучає учнів до активізації пізнавальної діяльності, створює умови творчого підходу до вивчення різноманітних тем з технічної праці. Крім того, спілкування «комп'ютер — учень» знімає упередженість між учителем і учнем.

В статті [17] наведено розроблену програму, яку використовують при проведенні занять на теми «Будова та призначення ТВ-4» і «Будова та призначення ГФВ» Ця програма створює умови для самостійної роботи над вивченням будови верстатів. Вона розрахована не тільки на інформацію про об'єкти, що вивчаються, а й на контроль якості отриманих знань з даних тем. Вивчення верстатів за розробленою програмою нетрадиційне. Програма деталізує побудову верстатів, розкриває кінематику коробки подач та швидкостей, механізм пасової передачі від електродвигуна до коробки швидкостей і далі на інші механізми верстатів. Дана програма не вимагає досить високого рівня володіння комп'ютером, як користувача. Сама програма та її розробка теж не складна, проте вона має на сьогодні актуальне значення: дає змогу збільшити коефіцієнт завантаження комп'ютерних класів, які майже не працюють, а коли й працюють, то досить малу кількість годин. Починаючи роботу в комп'ютерних класах, з учнів основної школи збільшується кількість користувачів, а відповідно в учнів будуть більш ґрунтовні навички при роботі з машинами. Комп'ютерна техніка все більше охоплює галузі народного господарства, а користувачів ще досить мала кількість. Таким чином створюються умови не цілеспрямованого навчання користувачів, а як необхідність уміти володіти комп'ютерною технікою. Це значною мірою задовольнить потреби суспільства у підготовці користувачів, а для учнів це не буде обов'язком, а просто необхідністю при вивченні певного матеріалу з даної дисципліни. Працюючи за даною програмою на комп'ютері, учні активізували пізнавальну діяльність. Заняття проходили під контролем учителя, який виконував роль порадника та консультанта. Практично заняття проходили в дружній, сприятливій атмосфері. За таким принципом можна створити і програми на теми „Термічна обробка металів" і „Технологія нарізання різьби".

Впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання різних навчальних дисциплін набув масового характеру. Комп'ютер став засобом підвищення продуктивності праці у всіх сферах діяльності людини. Проте процес інформатизації майже не торкнувся трудового навчання. Це пов'язано із необхідністю формування за допомогою комп'ютера певних навичок. Тому, справедливо підкреслюючи можливості комп'ютера, акцент необхідно робити на тому, що машині відводиться роль засобу, а суб'єктом діяльності завжди залишається людина, комп'ютер виступає в ролі провідника ідей вчителя.

Проте для успішного використання комп'ютера в навчальному процесі мова повинна йти не про функції комп'ютера, а про функції програмних продуктів з педагогічної точки зору, що виступають як джерело знань і засіб організації навчально-виховної діяльності. Під дидактичними функціями педагогічних програмних продуктів розуміють цілеспрямовано задані властивості, що найбільш повно відповідають призначенню педагогічного програмного середовища у навчально-виховному процесі. Саме тому необхідно підкреслити важливість створення програмного середовища при співпраці програміста із спеціалістами педагогіки і психології, що рідко має місце на практиці. "Якщо спеціаліст у галузі програмування створює ППЗ на основі власної інтуїції, своїх поглядів і уявлень про навчальний процес самостійно, без допомоги педагога визначає предметні області ППЗ, тоді створений таким чином програмний продукт буде мало ефективним у використанні, а іноді може створити певні проблеми. Методичному супроводу в таких випадках залишається бажати кращого, і без допомоги підготовленого вчителя такі програмні засоби залишаються предметом пасивного навчання і довідковими посібниками з хорошими презентаційними можливостями" [10]

Олег Сидоренко та Тарас Коломієць пропонує використовувати комп’ютер в ролі інструмента художника, а саме використання комп’ютерних програм для стилізації малюнків під різні види художньо-творчих робіт. Вони розкривають методику стилізації малюнка під вишивання хрестиком, під використання крупи або битого скла для виготовлення картини, під випалювання на деревині та ін..

Лариса Шпак описує застосування комп’ютерних технологій у процесі проектування одягу. Вона пропонує навчальний процес проектування одягу максимально наблизити до реальних умов сучасного швейного виробництва, застосовуючи на уроках професійну програму системи автоматичного проектування, використовуючи основний програмний пакет фірми INVERTRONIKA SISTEMAS. S.A.

На нашу думку дану програму можна використовувати тільки для профільного навчання і для школярів, які дуже добре вміють працювати з комп’ютером.

Вчитель трудового навчання О.Б.Ставрова описує методику використання комп’ютера для розробки конспекту заняття для вчителя.

Виходячи з аналізу літературних джерел і педагогічного досвіду, комп’ютер можна використовувати на різних етапах уроку, на таких як:

 1. Повторення раніше вивченого матеріалу.

 1. Вивчення нового навчального матеріалу.

 2. Закріплення нового матеріалу.

 3. Інструктаж до проведення практичної роботи.

 4. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж вчителя.

А також використовувати різні методи навчання застосовуючи ті чи інші навчальні комп’ютерні програми, що ми і розглянемо в подальшій нашій роботі.


^ 1.2. Суть використання комп’ютерних технологій на заняттях з обслуговуючої праці

Новітні інформаційні технології - це складні електронні пристрої і телекомунікаційні мережі. Розвиток інформатики, створення ЕОМ і їх швидкий прогрес породили у науці напрямок - педагогічну інформатику і процес інформатизації освіти.

Педагогічна інформатика — це наука, яка вивчає використання в освіті ЕОМ, комунікативних мереж, різних інформаційних технологій. Інформатизація освіти - це процес впровадження в освіту інформаційних знань, методів, технологій.

Інформатизація педагогічного процесу загальноосвітньої школи насамперед передбачає широке використання педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп'ютерів у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін.

Існує ряд програмно-методичних розробок для використання комп'ютерних навчальних програм у процесі формування теоретичних знань на уроках трудового навчання.[15]

Розглянемо певні комп'ютерні технології, які можна використати на уроках, і які мають найдавнішу історію.

1) Інтерактивні заняття. Цей вид роботи застосовується, певним чином, для вивчення нового матеріалу, що дуже нагадує презентацію нового матеріалу вчителем або в підручнику. Ефективність цього виду роботи значно залежить від складеної навчальної програми. Низькоякісні програми, як правило, надають можливість лише поступово перегортати сторінки, відводить учневі лише пасивну роль у навчанні й нічим не відрізняються від звичайного підручника.

Високоякісні програми, навпаки, активно втягують учня у взаємодію з ПК у режимі «запитання — відповідь», що відбувається протягом усієї презентації нового матеріалу. Кожне запитання, яке ПК виводить перед учнем на дисплей, контролює розуміння матеріалу, а відповідь учня знову ж таки викликає адекватну реакцію комп'ютера. В міру того як учень просувається в занятті, комп'ютер аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього заняття.

Так проявляється один із найважливіших критеріїв навчальної програми: інтерактивність, що й повинно якісно відрізняти її від книжки. Водночас досвід переконує в тому, що найбільший ефект досягається тоді, коли комп'ютерний курс підтримується відповідним підручником.

Очікується також, що з часом інтерактивні заняття все більше наближатимуться до комунікативного діалогу. Тоді учень не тільки зможе брати участь у діалозі, розпочатому комп'ютером, а й самостійно ставити запитання стосовно нового матеріалу І, звичайно, отримуватиме від програми «розумні» відповіді.

 1. Наступний вид застосування комп'ютера на уроках, що теж має тривалу історію, — це різноманітні комп'ютерні вправи. Назва, як така, свідчить про те, що цей вид діяльності спрямований на практичне застосування та відпрацювання відповідних умінь і навичок на основі попередньо вивченого теоретичного матеріалу. Від підручника або навчального посібника сучасні комп'ютерні програми, як відомо, відрізняються інтерактивністю. Отже, дуже корисним є те, що вчитель або учень (залежно від навчальної ситуації) можуть вільно розширювати комплекс вправ, доповнювати його. Практично це означає, що під час вивчення, наприклад, теми «Електротехнічні роботи» учні спочатку повністю виконують запропоновані комп'ютером приклади складання електричних схем, а згодом складають свої власні схеми та обмінюються цими прикладами один з одним.

 2. Третім видом застосування комп'ютерів є комп'ютерні симуляції та ігри. Це є моделлю реальної або уявної ситуації, де учневі відводиться головна роль у її вирішенні. Тобто учень повинен адекватно застосовувати свої знання з техніки або технології виробництва для того, щоб викликати певні наслідки, спрямовані на вирішення поставленого завдання. У процесі гри ситуація постійно змінюватиметься залежно від дій учня. Іноді учневі надається можливість визначити певні параметри, обрати роль, установити один з рівнів складності. В одній і тій самій грі можуть одночасно брати участь кілька учнів.

Дуже часто симуляції та ігри використовуються під час вивчення особливостей професійної діяльності, скажімо, на виробництві, в бізнесі або в медицині. Учні спостерігають імовірні наслідки своїх дій, маркетингових або діагностичних рішень, не підпадаючи під ризик банкрутства або не ставлячи під загрозу стан здоров'я пацієнта. Як свідчить практика, цей вид діяльності забезпечує значний рівень мотивації учнів. Крім того, вони розширюють та практично використовують професійний словник і, безперечно, стимулюють розвиток діалогового мовлення. Це вкрай необхідно, адже вирішення певної виробничої практичної проблеми часто вимагає її обговорення між учасниками гри.

4) Застосування технології мультимедіа. Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу. З'явившись спочатку як сугубо техногенне об'єднання різноманітних способів подання інформації (аудіо-, відео- та ін.), що й породило сучасну назву, поняття «мультимедіа» поступово наповнилося новим змістом саме завдяки змістовній частині додатків, а не технічних засобів, які їх реалізують. На сьогоднішній день мультимедійні програми широко використовуються в різноманітних галузях завдяки різноплановій спрямованості: довідники, енциклопедії, репетитори з різни) предметів, навчальні, демонстраційні програми тощо. Вже існують десятки тисяч компакт дисків з мультимедійними навчальними програмами з різних предметів — загальноосвітніх загальнотехнічних і спеціальних.

За належного програмного і технічного забезпечення використання мультимедійних програм на уроках приведе до поліпшення знань учнів, розширить їх світогляд, надасть можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо.

Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми. Вони корисні те й тому, що кожний учень може самостійно перевірити свої знання та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал. Створені й широко використовуються диски з програмами-репетиторами, що дають змогу учням самостійно вивчати певний предмет, розв'язувати задачі, контролювати рівень знань тощо. [16]

Ефективність використання комп'ютера визначається ще й тим, що скорочується час на вивчення даної теми за програмою. ПК вивільняє час для трудової діяльності, дає змогу учням ліквідувати прогалини в знаннях, повернутися до вивченого раніше матеріалу. У разі виникнення труднощів учень може викликати необхідну інформацію на дисплей (скажімо, означення певного поняття) і, прочитавши його ще раз, перейти до виконання завдання. [2]

Отже, досвід свідчить, що ЕОМ на уроках трудового навчання доцільно використовувати в режимі навчання, тренажера та контролю. Природно, що режим роботи ПК визначає й тип програми: навчальна, тренувальна та контролююча. Дамо їх коротку характеристику.

^ У режимі навчання ЕОМ повинна вести учнів від незнання до знань. Навчальні програми можуть бути записані на компакт-дисках, дискетах і презентувати учням нові знання, скажімо, про використання комп'ютерів на виробництві, у сільському господарстві, зв'язку, медицині, космосі тощо.

^ У режимі тренажера за допомогою комп'ютера відпрацьовується один елемент, наприклад, уміння розрізняти за певними ознаками серед багатьох зображень одне конкретне. Під час розробки програми треба обов'язково передбачити реакцію комп'ютера на помилку та пояснення до неї. Пояснення може бути обов'язковим або викликатися на дисплей за бажанням учня. У програмі має бути чітко вказаний шлях слідування після того, як пояснення вивчене: повернутися до першого завдання та виконати

його знову або рухатися далі.

^ У режимі контролю ПК підраховує помилки, допущені учнями, і оцінює правильність відповідей. Тут слід чітко визначити шлях від одного завдання до іншого або допустити можливість повернення до попереднього завдання, проте не повідомляти додаткову інформацію. [3]

Одним з вирішальних факторів ефективного використання засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі є знання і вміння вчителя, що застосовує ці технології, раціонально поєднуючи їх з традиційними.

Учитель повинен враховувати і негативні наслідки комп'ютерного навчання. Інформаційні процеси завдають шкоди здоров'ю особистості. Захоплення комп'ютерами нерідко призводить до серйозної розбалансованості учнівської психіки, втрати зору. Обмежується спілкування учнів з друзями, батьками, іншими людьми. Втрачається інтерес до книги. До того ж мова комп'ютера завжди однакова. На відміну від мови вчителя вона не збуджує почуттів, не формує світогляду. [9]

Створення навчальних програм є складною, але перспективною справою для спеціалістів з інформатики, ЕОМ, педагогів, психологів, галузевих учених.


  1. ^ Аналіз програми з розділу „Проектування виробів” 5-7 клас


Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення , базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5,6 класах і по 2 години у 7 і 8 класах.

Реалізація змісту цих програм повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

 • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства , культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

 • виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

 • створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Структура програми трудового навчання учнів у 5-9 класах міської школи включає “Вступ” і п’ять розділів: “Проектування виробів”, “Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”, “Електротехнічні роботи”. Теми першого, другого і третього розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів: виконання електротехнічних робіт у побуті, вибір об’єкту технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів не лише до практичної технологічної діяльності , а й до проектної і дослідницької. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси і технічні засоби.

З метою цілеспрямованої підготовки школярів до трудової діяльності, формування у них певних вмінь та навичок раціонального ведення домашнього господарства у програмах для 5-9 класів передбачено такі розділи “Раціональне ведення домашнього господарства”, “Технологія вирощування рослин”, “Технологія догляду за тваринами”. Зміст цих розділів включає основи культури харчування, електротехнічні роботи у побуті, озеленення приміщення і території, виготовлення побутових виробів на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомлення з основними технологіями вирощування рослин та догляду за птахами та тваринами.

У 7 і 8 класах, де відповідно до базового навчального плану відводиться по 2 години щотижнево на вивчення предмету, передбачене обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо –інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, розробку конструкції, технології , виготовлення і оцінку. Разом з цим здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції.

Аналіз тем розділу „Проектування виробів” 5-7 клас та розподіл годин ми подаємо нижче в таблиці 2.

Таблиця 2.
  1   2   3Скачать файл (1215.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации