Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба» - файл


скачать (514.1 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 – «ПСИХОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2013

Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічна служба» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03010201 – «Психологія»

Укладач доц., к.політ.н. О. А. Матета

Рецензент доц., к.іст.н. В. І. Маслак

Кафедра ППФ

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від „_____” ______________ 20 __ р.

Голова методичної ради ___________________ проф. В. В. Костін

З М І С Т

Вступ.............................................................................................................................4

1 Плани семінарських занять, теми рефератів та

рекомендації щодо підготовки до них....................................................................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання........................................21

3 Рекомендації щодо написання та оформлення рефератів..................................24

4 Методичні поради до конспектування

рекомендованої літератури....................................................................................26

5 Тестовий контроль знань.......................................................................................27

6 Питання до іспиту...................................................................................................31

7 Критерії оцінювання знань студентів...................................................................33

Список літератури.....................................................................................................38ВСТУП

Актуальність психологічного супроводу діяльності різноманітних соціальних інститутів (системи охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, правоохоронних органів тощо) зумовлена сучасним розвитком суспільства, новими вимогами до діяльності та особистості працівника, загальносвітовими тенденціями у сферах науки, виробництва.

Своєчасне виявлення і корекція психологічних проблем має велике значення як для загального емоційного благополуччя окремо взятої особистості, так і для профілактики виникнення можливих психосоматичних порушень у населення в цілому. З цією метою в нашій країні створюються різні психологічні служби.

Працівники психологічних служб різних соціальних інститутів повинні забезпечити умови, які б сприяли розвитку кожної особистості, розкриттю її потенціалу, збереженню здоров'я, оптимізації діяльності. Відповідно, досить гостро стоїть питання про необхідність комплексної підготовки фахівців даного профілю. «Психологічна служба» є професійно-орієнтованим курсом у системі підготовки практичних психологів.


Скачать файл (514.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации