Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Реферат - Охрана труда - файл 1.doc


Реферат - Охрана труда
скачать (260 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc260kb.19.11.2011 09:08скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
  1. Пільги і компенсації за роботу в умовах дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Усі підприємства, установи та організації повинні дбати про безпеку праці і піклуватися про здоров'я своїх працівників. До обов'язків роботодавця входить розробка комплексних заходів по охороні праці, які б гарантували безпечні і здорові умови праці на робочому місці. На жаль, сучасний стан організації праці при відсутності наукових та проектно-конструкторських розробок нових технологій, наявності недосконалого обладнання і управлінських рішень щодо безпечних умов праці, не гарантує стовідсоткової безпеки працівникам. Тому на підприємствах для відшкодування впливу небезпечних і шкідливих чинників виробництва на організм людини застосовується система пільг і компенсацій. Так, робітники, які працюють в умовах, що не відповідають нормам безпеки і санітарним нормам, користуються пільгами та отримують компенсацію. Сюди належать електро- та газозварювальники, кочегари парових і водонагрівальних котлів, машиністи компресорних станцій та ін. Перелік шкідливих виробництв, професій і посад із шкідливими умовами праці, які мають право на отримання пільг, затверджений Кабінетом Міністрів України, Держкомпраці України і профспілками.

Система пільг і компенсацій доповнює весь комплекс заходів по охороні праці, по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на підприємстві. Ця система включає додаткові відпустки, скорочений робочий час і робочі дні, пільгове пенсійне забезпечення, лікувально-профілактичне харчування, певні доплати до заробітної плати. Додаткова відпустка від 6 до 36 днів сприяє зняттю втоми організму внаслідок напруженої розумової і фізичної праці, сприяє виведенню з організму токсичних і шкідливих речовин, відновленню порушених функцій, а також ліквідації несприятливих фізіологічних змін в органах людини.

Скорочення робочого дня всього на одну годину скорочує на один місяць фонд робочого часу на рік, а також тривалість періоду дії несприятливих, шкідливих і небезпечних факторів на робітника, підвищує його годинний заробіток на 16%.

Пільгове пенсійне забезпечення гарантується робітникам, які працюють у шкідливих умовах і гарячих цехах, а також зайняті на роботах з тяжкими умовами праці. Воно передбачає надання пенсії до досягнення пенсійного віку і в більших розмірах.

Зниження пенсійного віку і стажу роботи скорочує тривалість дії на робітника шкідливих виробничих факторів, забезпечує раннє виведення з організму накопичених шкідливих речовин, швидке відновлення нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.

Лікувально-профілактичне харчування надається безкоштовно і є засобом підвищення опірності організму людини до впливу шкідливих виробничих факторів, зниження захворюваності і запобігання передчасного стомлення людини. Ця пільга надається працівникам, зайнятим на роботах з особливо тяжкими умовами праці. Доплата до заробітної плати визначається за специфічними умовами праці на робочих місцях і становить 4-24% тарифної ставки. Вона використовується для зміцнення організму робітника і підвищення його опору дії шкідливих виробничих факторів за рахунок поліпшення харчування та побутових умов. Це сприяє підвищенню опірності організму робітника дії токсичних речовин, які можуть викликати порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини, сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини. Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України проводиться безкоштовна видача молока.

Основним завданням охорони праці на підприємствах є поліпшення умов праці. При створенні умов, що відповідають нормам безпеки і виробничої санітарії, зникає необхідність в витратах на пільги та компенсацію, підвищується продуктивність праці, що покращує психологічний клімат у колективі і матеріальне становище підприємства.


  1. ^ Шкідливі речовини повітря робочої зони. Класифікація.

Шкідливі речовини - речовини, які при контакті з організмом людини внаслідок порушення технологічного процесу викликають професійні захворювання, виробничі травми або відхилення стану здоров'я. Шкідливі речовини у повітря робочої зони поступають у вигляді пару, газів та пилу. Вплив на організм людини залежить від хімічного складу, розміру (дисперсності), форми часток та їх кількості у одиниці об’єму. Найбільш небезпечний високодисперсний пил (розміром < 5 мкм), а також гострокрайовий пил. Високодисперсний пил найбільш глибоко проникає та затримується у легенях.

Згідно ДСТ 12.1.005-88 - нормується гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

ГДК у повітрі робочої зони - така кількість шкідливих речовин, яка при щоденній роботі протягом 8 г або іншої тривалості (40 годин у тиждень) протягом всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я та не надає вплив на здоров'я майбутніх поколінь.

По ступеню небезпеки всі шкідливі речовини діляться на 4 класи небезпеки:

Надзвичайно небезпечні ГДК < 0, 1 мг/м3 (свинець, ртуть);

Високо небезпечні ГДК 0,1 .. 1 мг/м3 (хлор, бром, йод);

Помірно небезпечні ГДК 1, 1 .. 10 мг/м3 (оксид цинку);

Малонебезпечні ГДК> 10 мг/м3 (пари спирту, бензину, ацетону).

Повітря, що надходить у приміщення, повинно мати концентрацію менше 0,3 ГДК шкідливих речовин. У випадку одночасного утримання у повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин одночасної дії, повинна виконуватися умова

Контроль за концентрацією шкідливих речовин проводиться для

1 класу небезпеки - 1 раз у 10 днів;

2 - 1 раз у місяць;

3, 4 - 1 раз у квартал.

Одним з ефективних засобів нормалізації повітря у приміщенні є вентиляція.

Вентиляція - повітрообмін, завдяки якому забруднене повітря виводиться з приміщення, а замість нього вводиться свіже зовнішнє або очищене повітря.

Задачі вентиляції - забезпечення чистоти повітря та заданих мікрокліматичних умов.

Вентиляція класифікується:

По засобу переміщення повітря розрізнюють системи природної, штучної (механічної) та змішаної вентиляції.

По напрямку руху повітря - підрозділяються на приточну (повітря подається у приміщення), витяжну (забруднений повітря удаляється з приміщення) та приточно - витяжну.

В залежності від місця дії вентиляція може бути загальнообмінною (використовується коли шкідливі речовини рівномірно розміщуються у робочої зоні), місцевою (- шкідливі речовин виділяються на декількох робочих місцях), локалізованою (- шкідливі речовин виділяються на робочих місцях, розташованих одне біля іншого) та комбiнованою .

Загальнообмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об’ємі робочої зони. При місцевій вентиляції шкідливі речовини виводяться (або разстворюються шляхом подачі чистого повітря) безпосередньо від місць їх створення.

По призначенню вентиляція може бути робочою (використовується при нормальному режимі роботи технологічних процесів) та аварійною (використовується у випадку, якщо стався викид шкідливих речовин у наслідку аварії).

Вимоги до вентиляції:

Кiлькiсть приточного повітря у одиницю часу повинне відповідати кiлькості витяжного повітря.

Правильне розташування приточних та витяжних завіс. Свіже повітря подається, де концентрація шкідливих речовин менше, а удаляється, де концентрація більше.

Вентиляція не повинна створювати перегрівання або охолодження працюю-чих.

Вентиляція має бути пожежовибухонебезпечною.

  1. ^ Захисне занулення в електроустановках

Електробезпека на виробництві забезпечується відповідною конструкцією електроустановок; застосуванням технічних засобів і засобів захисту; організаційними та технічними заходами .

Конструкція електроустановок повинна відповідати умовам їх експлуатації та забезпечувати захист персоналу від зіткнення з струмоведучими і рухомими частинами, а устаткування - від попадання всередину сторонніх твердих тіл і води.

Основними технічними способами та засобами захисту від ураження електричним струмом, - використовуваними окремо або в поєднанні один з одним, є: захисне заземлення; занулення; вирівнювання потенціалів; мала напруга; електричне розділення мереж; захисне відключення; ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, посилена , подвійна); компенсація струмів замикання на землю; огороджувальні пристрої; попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки; ізолюючі захисні та запобіжні пристосування.

Найбільш поширеними технічними засобами захисту є захисне заземлення та занулення.

Захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою (ГОСТ 12.1.009-76). Захисного заземлення або занулення підлягають металеві частини електроустановок, доступні для дотику людини і не мають інших видів захисту, що забезпечують електробезпеку. Захисне заземлення чи занулення виконують: у всіх випадках при змінному номінальній напрузі 380 В і вище та постійній напрузі 440 В і вище: у приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних і в зовнішніх установках при номінальному змінній напрузі від 42 до 380 В і постійному - 110 ... 440 В. Таким чином, електроустановки напругою до 42 В змінного і до ПЗ В постійного струму не вимагають захисного заземлення та занулення. за винят-ням деяких випадків, спеціально застерігаються ПУЕ.

Областю застосування захисного заземлення є трифазні трипровідні мережі напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю та мережі напругою вище 1000 В з будь-яким режимом нейтралі .

Заземлювальний пристрій складається з заземлювача (одного або декількох металевих елементів, завантажених на певну глибину в грунт) і заземлювальних провідників, що з'єднують заземлюється обладнання з заземлювачем. Залежно від розташування заземлювачів щодо ЗАЗі-мляемого обладнання заземлюючі пристрої діляться на виносні та контурні. Заземлители виносного заземлювального пристрою розташовуються на деякій відстані від заземлюється обладнання. Контурне заземлювальний пристрій, заземлювачі якого мають по контуру навколо заземлюється обладнання на невеликій відстані один від одного (кілька метрів), забезпечує кращий ступінь захисту.

Основним елементом заземлювального пристрою є заземлювачі, які бувають природними та штучними. Природними заземлювачами можуть бути знаходяться в землі електропроводні (металеві і залізобетонні) частини комунікацій та інших споруд.

Щоб захистити людину від ураження електричним струмом, захисне заземлення має задовольняти ряду вимог, викладених у ПУЕ і ГОСТ 12.1.030 - 81 "ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення ». Ці вимоги залежать від напруги електроустановок та потужності джерела живлення.

В електроустановках змінного струму напругою до 1000 В у мережі з ізольованою нейтраллю або ізольованим виводом джерела однофазного струму опір заземлювального пристрою не повинен перевищувати 4 Ом. Якщо потужність джерела живлення (трансформаторів, генераторів) становить менше 100 кВА, то опір заземлювального пристрою може досягати 10 Ом, але не більше.

Занулением називається навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою (ГОСТ 12.1.009-76).

Занулення є зараз основним засобом забезпечення електробезпеки. Занулення застосовується в трифазній мережі з заземленою нейтраллю напругою до 1000 В. Зазвичай це мережі 220/127, 380/220, 660/380 В. У таких мережах нейтраль джерела струму (генератора або трансформатора) приєднана до заземлювача за допомогою заземлювального провідника. Цей заземлювач розташовується поблизу джерела живлення або (в окремих випадках) біля стіни будинку, в якому він знаходиться.

У мережі з занулением потрібно розрізняти нульовий захисний провідник (НЗ) і нульовий робочий провідник (НР). Нульовим захисним провідником називається провідник, що з'єднує занулюючих частини з заземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму або її еквівалентом. Нульовий робочий провідник використовують для живлення струмом електроприймачів і теж з'єднують з заземленою нейтраллю трансформатора або генератора.

Захист людини від ураження електричним струмом в мережах з занулением здійснюється тим, що при замиканні однієї з фаз на занулених корпус у ланцюзі цієї фази виникає струм короткого замикання, який впливає на струмовий захист (плавкий запобіжник, автомат), у результаті чого відбувається відключення аварійної ділянки від кола. Крім того, ще до спрацьовування захисту струм короткого замикання викликає перерозподіл напружень у мережі, що приводить до зниження напруги корпусу щодо землі. Таким чином, занулення зменшує напругу дотику й обмежує час, протягом якого людина, що доторкнеться до корпусу,

може потрапити під дію напруги. У однофазних електроприймачів (світильників, ручного електроінструмента тощо), які включаються між фазним і нульовим робочим проводами, занулення корпусів слід виконувати за допомогою окремого (третього) провідника, який має з'єднувати корпус електроприймача з нульовим захисним проводом. У таких випадках приєднувати корпуси електроприймачів для забезпечення електробезпеки до нульового робочого проводу не можна, тому що при його розриві (перегорянні запобіжника) всі підключені до нього корпусу опиняться під фазною напругою щодо землі.

У мережі з занулением не можна застосовувати заземлення окремих електроприймачів, не приєднавши їх перш до нульового захисного провідника. В іншому випадку при замиканні фази на заземлений, але не приєднаний до нульового захисного дроту корпус утворюється ланцюг струму через заземлення цього корпусу і заземлення нейтралі джерела струму. Такий випадок представляє небезпеку, тому що засоби захисту

не зможуть відключити такий електроприймач через малу значення струму і тому небезпечна напруга на всіх корпусах може зберігатися тривалий час, поки заземлений блок не буде відключений вручну.

Важливо відзначити, що якщо занулених корпус одночасно заземлений, то це тільки покращує умов безпеки, тому що забезпечує додаткове заземлення нульового захисного дроту.

Захисним відключенням називається швидкодіюча захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження струмом (ГОСТ 12.1.009-76).

Принцип захисту людини в цьому випадку полягає в обмеженні часу протікання через тіло людини небезпечного струму. Пристрій захисного відключення (У30) постійно контролює мережу і при зміні її параметрів, викликаному підключенням людини в мережу, відключає мережу або її ділянка. Всі УЗО складаються з датчика, перетворювача та виконавчого органу. Існують ПЗВ, що реагують на струм нульової послідовності (на несиметрію фазних струмів витоку), на напруга нульової послідовності (на несиметрію напруг фаз відносно землі); на струми і напруги оперативних джерел живлення; на напругу корпусу електроустановки щодо землі.

Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення

електробезпеки полягають в основному у відповідному навчання, інструктаж і допуск до роботи з електроустановками осіб, які пройшли медичне

огляд; виконанні ряду технічних заходів при проведенні робіт з відключенням напруги в діючих електроустановках або поблизу них (замикання приводів, зняття запобіжників, від'єднання кінців живильних ліній; установлення огороджень і знаків безпеки; накладення заземлень і т. п.); дотриманні особливих вимог при роботах на струмовідних частинах, що знаходяться під напругою, або поблизу них (виконання робіт за нарядом не менше ніж двома особами, організація нагляду за проведенням робіт, застосування електрозахисних засобів і т. п.).
^

Задача № 1

Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами


Розрахувати чисельність працівників служб охорони праці на підприємстві, якщо відомо, скільки всього працює чоловік на підприємстві, скільки чоловік працює зі шкідливими речовинами і на роботах підвищеної небезпеки.
^

Вихідні дані
Середньосписочне число працюючих Рср, чол.


1300

Чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, Рв, чол..

600

Чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки, Ра, чол..

200


^ Розв’язання задачі:

Знаходимо Кв – коефіцієнт, який враховує шкідливість і небезпеку виробництва:

Кв = 1 + ,

Кв=1+(200+600)/1300=1,62

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці виконуємо за формулою
М = 2 + ,
М= 2+1300*1.62/1820=3

Відповідь: необхідно 3 працівника служби охорони.
Задача № 2

Розрахунок штучного освітлення

Зробити розрахунок загального штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку для приміщень.

Остання цифра залікової книжки.

Види приміщень

Розміри приміщень

а х b х h , м

7

Торговий зал

15 х 8 х 4,5
Передостання цифра залікової книжки

Лампи

Тип лампи

Коефіцієнт відбиття

стелі

стін

підлоги

4

Газорозрядні

ЛД - 40

0

0

0Світильники:

^ Обираємо растрові світильники на чотири лампи, які монтуються у стелю.

Залежно від геометричних характеристик приміщення знаходимо i – індекс приміщення:

I = S / [h (a+b)]

h = H-hр- hс=4,5-0,8=3,7

І=15*8/[3,7(15+8)]=1,41

Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку η, % за додатком 2, згідно з індексом приміщення і ступенем відображення стелі ρстелі; стін ρстін; і підлоги ρпідлоги :

η=45%

Остаточний розрахунок виконуємо згідно з формулою:
n=(Ен * S*K3*Z) / (N*Фл*η) ,

при Еn=300, Фл=2340

n = (300*120*1,5*1,1)/(4*2340*0,45)=14


Відповідь: необхідно 14 світильників.

Скачать файл (260 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации