Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Філософія - авантюра духу чи літургія смислу?
Сергій Кримський. Філософія – авантюра духу чи літургія смислу? // Запити філософських смислів– К.: Парапан, 2003.- С. 8 – 21.
Яковенко, Борис Валентинович
Що таке філософія?
Яковенко Б.В. Что такое философия? Пролог // Мощь философии. Санкт-Петербург. – 2000.- С. 91 – 105.
Філософська віра.
Буття, яке нас
Буття, яке є ми.
Віра в самому
Друга лекція
Перше питання: Що я знаю?
Третє питання: Що є істина?
Четверте питання: Яким
Зміст віри
Єдиний Бог
Зустріч людини
Заповіді Бога
Усвідомлення історичності
Єдиний Бог стає
Зустріч із Богом
Розум і комунікація
Філософ, спеціаліст по теорії діалектики, історії філософії, методології наук про людину.
Філософія і молодість.
Метафізичні розмисли.
Міркування стосовно наук.
Головні правила методу.
Вибрав і впорядкував д.ф.н., проф. І.В.Бойченко
Що таке метафізика?
Розгортання метафізичного питання
Розробка питання
Відповідь на питання
Основу онтології Аристотеля складають: категоріальний аналіз сущого; каузальний-субстанції; модальний-співвідношення можливості
Глава п'ята
Глава шоста
Глава сьома
Глава восьма
Глава дванадцята
Глава тринадцята
Глава чотирнадцята
Глава п'ятнадцята
Цілісно система викладена в його “Енциклопедії філософських наук”, а конкретніше у таких працях як “Наука логіки”, “Філософія пр
Наука логіки.
А. якість
Наявне буття
Додаток. Якість
Додаток. Для-себе-б
Додаток 2-ий.
B. кількість
Розділ другий. вчення про сутність
A. сутність як основа існування
Основа § 121. Підстава
Річ є тотальність як покладений в єдиному розвиток визначень основи й існування. З боку одного зі своїх моментів − рефлексії-в-і
С. дійсність
Розділ третій. вчення про поняття
А. суб’єктивне поняття
Якісне судження
Рефлексивне судження
Судження поняття
В. об’єкт
Кант, Іммануїл
Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять. аналітики понять. розділ перший
Секція перша
Розсудкових понять секція друга
Кількість суджень Загальні Окремі Одиничні
Секція третя
Чистий синтез
Таблиця категорій
2-а заувага
3-я заувага.
Цілому речей
Кант Іммануїл. Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять // Критика чистого розуму. – К.: Юніверс, 2000. С. 84
Дружеский разговор о душевном мире.
Яков. Вчера зделался пожар. Довелось быть в гостях и напасть на шайку учоных. Лонгин.
Трактак перший
Ницше Ф. Трактат первый. “Добро и зло”, “хороше и дурное” // Генеалогия морали / Пер. С нем. – СПб.: Издательский дом «Азбука –
Чи є онтологія фундаментальною?
2. Сучасна онтологія
3. Двозначність сучасної онтології
4. Інший як співрозмовник
5. Етичне значення іншого
Еманюель Левінас. Чи є онтологія фундаментальною? // Між нами. Дослідження думки – про іншого.
ТИПИ СВІТОГЛЯДУ І ВИЯВЛЕННЯ ЇХ У МЕТАФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ. I. Життя й світогляд … Життєвий досвід
Загадка життя
Закон утворення світоглядів
Будова світогляду
Багатоманіття світоглядів
Типи світогляду в релігії, поезії й літературі
Релігійний світогляд
Сітогляд у поезії
Типи світогляду в метафізиці
Об’єктивний ідеалізм
Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. ХХ век: Антология. − М.: Юрист, 1995.
Шинкарук – визнаний в Україні та поза її межами дослідник співвідношення онтологічного, логіко – гносеологічного та світоглядно
Світогляд і філософія.
Дослідження людини.
З історичної точки зору, досить важко встановити
Кассирер Е. Дослідження людини. Вступ до філософії культури.
Чи існує об'єктивна істина?
Шеллінг, Фридрих Вільгельм Йозеф
Про відношення реального та ідеального в природі.
До історії нової філософії (Мюнхенські лекції).
Шеллинг Ф.В.Й. Об отношении реального и идеального в природе. – М.: Мысль, 1989. – Т.2. – С. 52 - 85.
Сартр, Жан – Поль
Екзистенціалізм – це гуманізм.
Медоуз, Деніс
Технічний прогрес i межі росту
Енергія та ресурси
Контроль над забрудненням навколишнього середовища.
Зростання урожайності та контроль над народжуваністю.
Режим перевищення межового значення
Базовий режим поведінки світової системи
Технічний прогрес у реальному житті.
Побічні ефекти технічного прогресу
Проблеми, які не мають технічних вирішень.
Вибір меж
Декілька слів про ноосферу.
Гранітна оболонка землі є
Думка не є форма енергії.
1944 р. Вернадський В.И. Несколько слов о ноосфере // Вернадський В.И. Биосфера и ноосфера. − М.: Рольф, 2002. − С.470
Людські якості.
Третя мета: культурна спадщина
Четверта мета: світове співтовариство
П’ята мета: середовище проживання
Шоста мета: виробнича система
Заключне слово
Фрагменти до характеристики моєї філософської біографії.
Лекції з логіки та метафізики
Думки про смерть та безсмертя
«сутність християнства»
«основні положення філософії»
Ніякої релігії! – така моя релігія; ніякої
Фейєрбах Л. Избранные философские произведения// Фрагменты* к характеристике моей философской биографии. В 2-х т.
Положення людини в космосі
Одні хочуть залишити інтелект і вибір за людиною і відмовити в них тварині. Вони стверджують, таким чином, істотну
Але що ж таке цей “дух”
Вона не володіє собою
Завдання філософської антропології
Шелер М. Положение человека в Космосе // Шелер М. Избранные
Фромм, Еріх
Інстинкти та людські пристрасті.
Людські пристрасті перетворюють людину із маленької, непомітної істоти на героя, у істоту, яка наперекір усім перепонам намагаєт
Маніфесті футуризму
Фромм Е. Інстинкти та людські пристрасті // Фромм
Діалектика ідеального.
Я цієї особистості. Це Я
Я в певному сенсі слова може бути несвідомими, нам хотілося більше дізнатися про Я
Воно і є тільки його частина. Витіснене завдяки супротиву витіснення різко відокремлене лише від Я
Я є лише видозмінена під прямим впливом зовнішнього світу та за посередництвом W – Bw (сприйняття – свідомість) частина Воно
Я полягає у тому, що за нормальних умов йому надана влада над спонуканням до руху. У відношенні до Воно Я
Я виникає і відокремлюється він Воно
Я та над-я (я-ідеал).
Я, яку можна назвати Я-ідеалом
Я нерідко відбуваються зміни, які, на кшталт меланхолії, потрібно розуміти як вторгнення об’єкта в Я
Я є також тим способом, яким Я
Над-Я не є простим осадом від першого обрання об’єкту, здійсненим Воно
Я-ідеал є спадкоємцем Едипового комплексу, отже, вираженням найміцніших рухів Воно та долі його лібідо. Висунувши цей ідеал, Я
Воно та зафіксували в ньому, - все це приймається Я
Вибрала і впорядкувала (переклад з російської мови) к.ф.н., доц. Сайтарли І.А.
Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії.
Чиста, або трансцендентальна феноменологія отримає своє обгрунтування не як наука про факти, а як наук про сутності (як наука “е
Феномени трансцендентальної феноменології отримують свою характеристику як ірреальні.
Фундаментально-феноменологічні розмисли.
П.39. Свідомість та природна дійсність. “Наївна” людина з її осягненням.
Глава перша.
П. 63. Особливе значення методичних міркувань для феноменології.
Е. Гуссерль «Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії», Книга І. - С.19-24.
І. про різницю між чистим і емпіричним знанням
Ii. ми володіємо певними апріорними
Ніколи не позбавлений їх
Iii. філософія потребує науки
Iv. про різницю між аналітичними і синтетичними судженнями
Емпіричні судження як такі геть усі є синтетичними. Адже
Апріорні синтетичні судження як принципи
2. Природознавство (фізика) містить у собі, як принципи, апріорні синтетичні судження.
У метафізиці
Vi. загальне завдання чистого розуму
ЯК можлива чиста математика? ЯК можливе чисте природознавство?
Vii. ідея та поділ окремої науки, званої критикою чистого розуму
Кант Іммануїл. Вступ // Критика чистого розуму. – К.: Юніверс, 2000. С. 39 – 53.
Гносеологічні та логічні основи науки.
2. Істина як процес. Конкретність істини
П.В. Копнин
Рассел, Бертран
Людське пізнання. його сфера та межі.
Розділ xi
В. Істина
Г. Пізнання
Порядок із хаосу: новий діалог “людини з прирродою”.
Структура наукових революцій.
На шляху до нормальної науки
Природа нормальної науки
Томас Кун Структура наукових революцій
Аналітичний покажчик.
Це доводиться і аналізом конкретних історичних подій, і абстрактним аналізом відношення між ідеєю та дією. Єдиним принципом, не
Мова як горизонт герменевтичної онтології.
Ганс-Ґеорг Ґадамер Мова як горизонт герменевтичної онтології. // Істина і метод. – К.: “Юніверс”. – 2000. С. 407 – 421.
Український мовознавець, етнолог, філософ. Відправною для Потебні була ідея про мову як діяльність (
Думка і мова.
Потебня О.А. Думка і мова. гл.3
Логіко-філософський трактат.
Вітгенштайн Людвіг.
Зіткнення цивілізацій.
Модель прийдешнього конфлікту
Природа цивілізацій
Чому неминуче зіткнення цивілізацій?
Лінії розлому між цивілізаціями
Захід проти іншого світу
Розколоті країни
Конфуціансько-ісламський блок
Висновки для заходу
До критики політичної економії”
Белл, Даніел
Прихід постіндустріального суспільства.
Виміри постіндустріального суспільства
Формування економіки послуг.
Перевага професійного і технічного класу.
Центральна роль теоретичного знання.
Планування технології.
Виникнення нової інтелектуальної технології.
План цієї книги
Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с английского. М.
Соціальна стратифікація і мобільність.
Горизонтальні й вертикальні параметри соціального простору.
Соціальна стратифікація
2. Основні форми соціальної стратифікації й взаємини між ними
Соціальна мобільність, її форми й флуктуації
2. Інтенсивність (або швидкість) і всезагальність вертикальної соціальної мобільності.
3. Рухливі й нерухливі форми стратифікованих суспільств
Канали вертикальної циркуляції
Функції соціальної циркуляції виконують різні інститути.
Механізми соціального тестування, добору і розподілу індивідів всередині різних соціальних страт
Як правило, ці інститути суть ті, котрі функціонують
4. Демократія і вертикальна соціальна мобільність
Іv. зріст життя
V. свідчення статистики
Vi. приступаємо до аналізу маси
Vii.шляхетне життя і просте життя, або зусилля і безвладність
Viii. чому маси втручаються в усе і чому вони втручаються лише насильно
Хііі. найбільша небезпека − держава
Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / пер. В. Бурггардта // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. − К.: Вид-во “Основи”, 1994. − С. 15-90
Політична передмова 1966 року
Франк, Семен Людвигович
Душа людини.
Франк С.Л. Душа человека./ Предмет знания. Душа человека. «Харвест»
Юркевич, Памфіл Данилович
Серце та його значення у духовному
Лице голови
Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх
Цілісно система викладена в його “Енциклопедії філософських наук”, а конкретніше у таких працях як “Наука логіки”, “Філософія пр
Феноменологія духу.
Чисте самопізнання в абсолютній іншості, цей ефір як такий
Живий моральний
А. Істинний дух. Моральність
Приватна власність і комунізм.
Різні етапи розвитку
Смерть здається суворою перемогою роду над певним
Природничі науки
Людина є безпосередній предмет природознавства; бо безпосередньою чуттєвою природою
Вебер, Макс
Протестантська етика і дух капіталізму. постановка проблеми.
Довіра: соціальні добродії і шлях до розквіту.
Передмова до другого видання
Розділ 1. Про ситуацію людини в кінці історії
Розділ 3. Масштаб довіра
Розділ 4. Мова добра і зла
Розділ 5. Соціальні чесноти
Розділ 7. Шляхи і манівці соціалізованості
Мак’явеллі, Нікколо
Скільки існує різновидів володінь
Про володіння спадкові
Про панства змішані
Чому царство дарія, завойоване олксандером
Про риси, за які людей, а найбільше –
Про щедрість і ощадливість
Щоб тебе любили чи щоб тебе боялися
Долі тягар і недавність держави примушують владно
Як владарі повинні дотримуватися свого слова
Як уникати людської зневаги й ненависті
Нікколо Мак’явеллі Державець // Державець. Флорентійські хроніки. – К.: Основи. – 1998. – С. 396 – 442.
Про політичне чи громадянське суспільство. про початки політичних суспільств.
Спарту разом з Фалантом
Кожна людина
Структурні перетворення суспільної відкритости – три ревізії. зміна теоретичних меж.
Шпенглер, Освальд
Вступ. таблиці. смисл чисел. проблема світової історії. макрокосм. картина душі і почуття життя.
Таблиця до порівняльної морфології всесвітньої історії Таблиця 1. “Одночасні” епохи духовного життя
Весна. Ґрунтовно-інтуїтивний період. Величні створення прокидаючоїся обгорнутої сновидіннями душі. Зверх особисті єдність і повн
Осінь. Інтелігенція великого місця. Найвища точка суворого розумового мистецтва. Зима.
Таблиця 2. “Одночасні” епохи мистецтва.
Таблиця 3. “Одночасні” політичні епохи
Природа і значення гри як явища культури.
Гра й змагання як чинники формування культури
Ігровий елемент сучасної культури
Гейзінга Йоган Природа і значення гри як явище культури. Гра й змагання як чинники формування культури. Ігровий елемент сучасної
Швейцер, Альберт
Кульутра і етика.
Альберт Швейцер. Культура
К. Беккер

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации